Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

228 träffar

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet "Barnens bästa bibliotek" får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 

Läsning – bokens framsida – under eller efter läsningen

En viktig lässtrategi är att skapa inre bilder av innehållet i en text. Dessa bilder behöver inte endast vara  föreställande utan kan också ge  uttryck för känslor, stämningar och annan förståelse av handlingen.

Modul för implementering av Sva-luppen

Den här resursen presenterar förslag på hur man kan jobba tillsammans med kollegor för att bekanta sig med Sva-luppen och börja med behovsbedömningar. Kort och gott - att ni känner er säkra på hur man kan implementera behovsbedömningar med Sva-luppen!

Att lyckas med samtal

I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmå...

Argumenterande / diskuterande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Läsning – Jag är … – dikt

En läsaktivtet som sammanfattar förståelsen av innehållet av texten och  som också kan fungera som diskussionsunderlag i grupp presenteras i detta resursmaterial.   Arbetsgång   Efter läst t...

Lässtrategier – sammanfatta det lästa

Det finns många olika lässtrategier att ta till för att förstå och minnas en text. En del strategier fokuserar på vad eleven ska göra före läsningen, under läsningen eller efter läsningen. Den här lässtrategin gör eleven efter att ha läst en text. Att sammanfatta det lästa är kognitivt krävande men lönar sig.

ANALYS AV JOURNALISTISKA BILDER 2018

Åren går. Vilka nyhetshändelser minns ni? Finns det en speciell nyhetsrapportering som berört er? Reuters är en av världens största nyhetsbyrå och har publicerat 100 journalistiska bilder som de tycke...

Läsning – femrading

Att kunna sammanfatta innehållet i text är en av de viktigaste lässtrategierna att behärska. I detta resursmaterial får du förslag på hur dina elever kan träna denna lässtrategi genom att skriva en st...

Bokstavsmatta

Vi omger oss med många olika saker. Det kan till exempel vara köpta saker som vi använder varje dag i klassrummet eller sådant naturen kan ge. Genom att använda det som finns runt omkring oss och sätt...