Gå direkt till innehållet

Forskningen ger belägg för att tillgång till skrift och engagemang för läsande och skrivande främjar litteracitet. Att maximera tillgång till skrift och läs- och skrivengagemanget hos flerspråkiga elever är avgörande för att dessa elever ska prestera väl i skolan (Cummins, 2017). Detta gäller oavsett om eleven kan läsa på svenska eller inte.

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.


Arbetsgång

Uppmuntra och tillåt läsning och arbete kring den på elevens starkaste språk. Låt eleven göra samma uppgifter till läsningen som du låter andra elever göra på svenska. Detta stärker elevens läridentitet och är viktigt för den fortsatta språkutvecklingen. Andra elever i klassen får också en bild av att denna elev läser på avancerad nivå om än inte på svenska. Undersök om samma titel som andra elever i klassen läser finns på andra språk än svenska.

 

Tvillingläsning

Introducera tvillingläsning när det svenska språket har utvecklats något, men fortsätt uppmuntra till läsning på det starkaste språket.  Tvillingläsning innebär parallelläsning av böckerna på svenska och ett annat språk och det är mycket utvecklande. Ha båda böckerna uppslagna och jämför. Upprepa viktiga nyckelord på båda språken och gör en tvåspråkig ordlista efterhand. Likheter och skillnader mellan språken blir tydliga. Detta är en kognitivt utmanande uppgift. Eleverna får en förståelse för att det inte går att översätta ord och meningar rakt av. Om du läser högt för eleverna så ha samma sida uppe på det andra språket och låt någon som kan språket läsa högt. Även om det är ett språk som ingen annan i klassen förstår kan detta vara ett sätt att ibland visa att alla språk är viktiga för att tänka, berätta och kommunicera.

 

 

Besök fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Resursmaterial, Läsning – Boktrailer

Resursmaterial, Läsning – Jag är-dikt

Resursmaterial, Läsning – Femrading

Resursmaterial, Läsning – Parläsning

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida  – före läsningen

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen

Resursmaterila, Läsning med flerspråkiga elever – Högläsning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.