Gå direkt till innehållet

I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.”

Men för de elever som har svårt att förstå förväntningar och syfte med socialt samspel samt hur deras beteenden kan upplevas av andra kan just diskussioner och samtal kännas ostrukturerade och röriga.

  • Vad ska jag prata om?
  • När är det min tur att prata?
  • När ska jag sluta prata?
  • Vad ska jag tänka på så att de andra förstår vad jag pratar om?

Någon kanske brukar säja eller göra saker som kan uppfattas som otrevliga av omgivningen utan att riktigt förstå det själv eller att det från början var intentionen.

 

Ett gott samtalsklimat

Hur kan vi som lärare bidra till ett gott samtalsklimat för alla elever utan att säja gör nu inte si eller så och således utgå från att eleverna ska misslyckas redan från början. Alternativt utesluta vissa elever ur samtalen eller hamna i en situation där vi alltid tillrättavisar vissa elever efter samtal.

Genom att förklara förväntningarna inför samtalssituationer i positiv bemärkelse, ökar elevernas möjlighet att delta och lyckas i samtalssituationer och på så vis ta del av jämnårigas språk, tankar och resonemang samt delta i sammanhang där de får formulera egna tankar och idéer.

 

Kom ihåg-lista för samtalssituationer

Resursen innehåller en kom ihåg lista inför samtalssituationer med tillhörande förklaringar som en kan använda med elevgrupper innan samtalssituationer. I ett introduktionsskede kan förklaringskorten användas för att tydliggöra vad som förväntas av varje punkt i listan som senare kan fungera som en snabbgenomgång av vad vi ska tänka på för att alla ska få komma till tals och känna sig trygga i sammanhanget.

Detta är ett exempel som har använts framförallt för att synliggöra samtalsförväntningar för elever med diagnos inom autismspektrum och kan och bör anpassas efter den aktuella elevgruppen.

För att ytterligare synliggöra innehållet i samtalet kan en använda bilder eller modeller för att beskriva ämnet samt olika perspektiv inom ämnet.

 

Samtalskort 1.pdf

samtalsmall1.pdf

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.