Gå direkt till innehållet

Forskningen ger belägg för att tillgång till skrift och engagemang för läsande och skrivande främjar litteracitet. Att maximera tillgång till skrift och läs- och skrivengagemanget hos flerspråkiga elever är avgörande för att dessa elever ska prestera väl i skolan (Cummins, 2017). Detta gäller oavsett om eleven kan läsa på svenska eller inte.

I detta resursmaterial ges exempel på hur man kan arbeta med flerspråkiga och/eller nyanländas läsning.

 

Arbetsgång

Att läsa högt för elever är oerhört viktigt och effektfullt. Var dock noga med att det är du som lärare som läser. Då får de flerspråkiga eleverna hela språket med uttal, intonation och prosodi och ingen elever behöver känna sig nervös och utlämnad till en uppgift som kan vara för svår.

 

Centrala ord eller teman

Introducera högläsningen med centrala ord eller teman på elevernas modersmål. Ta hjälp av studiehandledare, elever med samma språk  som kommit längre i sin språkutveckling på svenska eller använda översättningsverktyg.

 

Bokens framsida

Arbeta sedan med bokens framsida. Se annat resursmaterial  Läsning – Bokens framsida – före läsningen på Malmö delar. För nyanlända elever kan en strukturerad bildpromenad i tre steg vara användbar:

  1. Vad jag ser: Lärare och elever turas om att säga vad de ser på bilden. Jag ser … Om eleven inte kan ordet på svenska så uppmanas hen att peka på bilden och säga ordet på sitt starkaste språk. Läraren eller en kompis säger sedan ordet på svenska och eleven upprepar.
  2. Vad jag tycker: Lärare och elever turas om att säga vad de tror eller tycker om det de ser.  Jag tror…  Jag tycker ... Använd kamrater med samma språk/ ett översättningsverktyg om svenskan inte räcker till.
  3. Handling och texttyp: Lärare och elever drar tillsammans slutsatser om vilken texttyp boken kan tänkas tillhöra och vad den kommer att handla om.

 

Gör ordlistor

Högläsningen stöttas sedan genom att lärare och elever tillsammans gör ordlistor med centrala ord. Använd då elevernas starkaste språk, synonymer, bilder, förklaringar, översättningsverktyg och bildgoogling.

 

Återberätta

Om högläsningen sker på svenska så låt eleverna återberätta på sitt starkaste språk, i språkgrupper. När de är klara kan en elev eller flera sammanfatta på svenska vad de talat om. Här kan du reda ut oklarheter och missuppfattningar om du märker att gruppen inte har förstått. Använd gärna följande formuleringar om inte elevernas svenska räcker:

  • “Menar du att …”
  • “Tänker du att …”
  • “Det betyder alltså att …”

På detta sätt stöttar du språkligt de tankar som är svåra att uttrycka på svenska.

 

Arbeta med frågor

Att arbeta med frågor till karaktärer i boken är ett bra sätt att fördjupa läsförståelsen och utveckla språken.  Stanna upp i läsningen och låt eleverna formulera frågor till någon i historien. Detta kan eleverna göra antingen på svenska eller på sina starkaste språk. Repetera frågeorden och hur man konstruerar frågor först. När frågorna är klara du antingen använda en kooperativ struktur. På webbplatsen Kooperativt lärande kan du läsa om strukturen Skicka ett problem. Du kan också ta en fråga i taget och diskutera den med eleverna. Använd samma sätt som beskrivits ovan med språkgrupper. Låt alla språkliga resurser få användas för att skapa mening.  

 

Dramatisera

Dramatisera på olika sätt scener av det ni läst tillsammans. Använd alla språkliga resurs för att skapa mening och för att utveckla tänkandet, läsförståelsen och språken.

  • Läs på det starkaste språket och dramatisera på svenska.
  • Läs på svenska och gör sedan samma scen på olika språk som finns i klassen.
  • Dramatisera och filma på svenska och gör undertexter på olika språk eller tvärtom.
  • Dramatisera på svenska och gör en säljande affisch om föreställningen på det starkaste språket.

En metod som tränar elever på att gå in föreställningsvärldar och därmed förstå texten bättre är Sitting drama. Läs om Sitting drama på webbplatsen Lektionsbanken. När man gör detta med flerspråkiga elever är det viktigt att de får använda alla sina språkliga resurser. Växla mellan svenska och att arbeta i språkgrupper för att förbereda/diskutera frågor/svar.

Hela övningen kan göras på annat språk än svenska om du har tillgång till studiehandledare. Om inte så lita på att eleverna pratar om det de ska. Då visar du att du har höga förväntningar vilket är en framgångsfaktor för språkutveckling. Du kan naturligtvis också bryta ned övningen och låta eleverna göra olika delar på olika språk. Återkoppling på svenska kan vara bra om du vill veta vad som sagts.

 

Länklistan nedan leder dig till fler resursmaterial kring läsning på Malmö delar:

Resursmaterial, Läsning – Boktrailer

Resursmaterial, Läsning – Jag är-dikt

Resursmaterial, Läsning – Femrading

Resursmaterial, Läsning – Parläsning

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida  – före läsningen

Resursmaterial, Läsning – Bokens framsida – under eller efter läsningen

Resursmaterial, Läsning med flerspråkiga elever – läsning på elevens starkaste språk

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.