Sökning på 'språkutveckling'

27 träffar

Läsning – Bokens framsida -före läsningen

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten.  Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig. Detta resursmaterial presenterar hur man kan arbeta med...

Läsning – Parläsning

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...

Läsning – Boksamtal

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...

Tre orsaksdiagram

Orsaksdiagram Ett orsaksdiagram ger stöd för att förstå och uttrycka orsaksrelationer. Den kan behöva anpassas utifrån de krav på samband man vill upptäcka eller uttrycka i ett ämnesinnehåll. Pilarna...

Att skriva en berättelse

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktu...

Begreppskort

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom t ex naturkunskap och samhällskunskap. På begreppskortet presenteras ordet med en kort förklaring, närliggande begrepp,...

Argumenterande/diskuterande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven skriva på egen hand. Om vi tänker oss ett tema där må...

VÖL – schema

Ett VÖL – schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext. Metoden utgår från elevernas erfarenheter och förförståelse. Genom att använda modellen gör ma...

VENN – diagram

Ett VENN-diagram används för att göra jämförelser och tydliggöra likheter och skillnader. Det kan användas för att jämföra föremål, bilder, texter, personer, platser eller händelser samt begrepp inom...