Gå direkt till innehållet

Under 2000-talet har vikten av att arbeta mer medvetet med lässtrategier och läsning uppmärksammats allt mer, inte minst på grund av de stadigt sviktande resultaten under några internationella läsundersökningar. Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Eleverna behöver givetvis bli medvetna om vilka strategier som finns och hur de kan användas men även andra insikter kring texters uppbyggnad och innehållsmässiga drag krävs för att kunna anpassa sina lässtrategier. Strategier är framförallt medvetna handlingar för att ta till sig textinnehåll och beskrivs ofta som: förstå, komma ihåg, sammanfatta, kontrollera och memorera. Det krävs även strategier för att utveckla innehållet. Allt detta kräver aktiva tankar vilket är en förutsättning för att minnas.

Framgångsfaktorer för läsförståelsen är att förstå syftet med läsningen, att aktivera relevant bakgrundsinformation, att kunna koncentrera sig på huvudinnehållet istället för oväsentliga delar, att reda ut oklarheter, att ställa texten i relation till tidigare erfarenheter och sunt förnuft samt att tolka och dra slutsatser.

Fler och fler elever har under de senaste åren arbetat med lässtrategier i skolan och för att verkligen få förståelse för värdet och vikten av det krävs ett kontinuerligt arbete. Parallellt med införlivandet av lässtrategier har hjärnforskningen gjort stora framsteg och kan nu användas till att förklara och ge tydliga argument till varför de olika strategierna gynnar läsförståelsen och memoreringen av texten.

 

Materialets syfte och upplägg

Det huvudsakliga syftet med det här materialet är att synliggöra och diskutera läsandet och framför allt lärandet med eleverna så att de medvetet kan välja kloka lärstrategier och tillsammans med läraren få tillgång till det framgångsrika metaspråket som krävs för att kunna resonera om hur man både läser och lär. Så passa på att koppla ihop diskussioner om läsande med samtal om hjärnan och lärande. Så här ser upplägget ut:

 

1. Lässtrategier – en översikt

Materialet är uppbyggt så att du som lärare först ska kunna repetera lässtrategiernas grunder och utgår från att du redan är förtrogen med dem. Här kopplas varje lässtrategi ihop med en symbol som följer med i resten av materialet:

 • Spåkulan
 • Frågetecknet
 • Förstoringsglaset
 • Summatecknet
 • Kedjan

 

2. Hjärnan och lärande

Här ges grundläggande principer för hjärnan och lärande. Här hittar du fyra olika klipp med tillhörande övningar:

 • En formbar hjärna
 • Minnas texten
 • Hjärnan och uppmärksamhet
 • Hjärnan och minnesprocessen


 

3. Lässtrategier och hjärnan

Slutligen kopplas lässtrategierna ihop med hjärnan och lärande i korta klipp som utgår från att eleverna redan är bekanta med lässtrategierna. De riktar sig till elever och är tänkta att ge en djupare förståelse för lässtrategierna utifrån kunskap om hjärnan och lärande och samtidigt lära eleverna hur man lär:

 • Spåkulan och hjärnan
 • Frågetecknet och hjärnan
 • Förstoringsglaset och hjärnan
 • Summatecknet och hjärnan
 • Kedjan och hjärnan

Till varje klipp finns efterföljande övningar för att omsätta teorin i praktiken. En del av övningarna handlar om att läsa lärobokstexter med lässtrategier och med sällskap av hjärnan.

Som lärare kan du plocka olika delar av materialet beroende på elevernas förkunskaper och vad ni jobbar med för stunden.

___________________________________________________________

 

Fler varianter av lässtrategier hittar du på följande länkar här på Malmö delar:

Lässtrategier – SQ3R

Lässtrategier – Thieves

Lässtrategier – sammanfatta det lästa

 


Referenser

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Lässtrategier – en översikt

En lässtrategi kan definieras som ett avsiktligt försök att kontrollera och styra läsarens ansträngning för att avkoda, förstå ord och skapa mening i texter. Utifrån den definitionen kan en strategi t...

2. Hjärnan och lärande

När man förstår en del grundläggande principer om hjärnan och lärande kan man också välja effektiva strategier för sitt läsande och lärande. Genom att koppla hjärnan och lärande till lässtrategierna f...

3. Lässtrategier och hjärnan

Följande fyra klipp riktar sig till eleverna med syftet att koppla ihop lässtrategierna med hjärnan. Klippen förutsätter att eleverna redan känner till lässtrategierna. En del av strategierna får stör...