Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet har som fokus att fördjupa sig inom FN:s konvention om barnens rättigheter. Därmed är vårt fokus, enligt artikel 42 i barnkonventionen, att barn ska få kunskap om sina rättigheter. För att uppnå detta mål behöver vi vuxna känna till barnkonventionens alla artiklar och arbeta utifrån barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv.

Barn behöver känna till grundprinciperna i barnkonventionen, artikel 2 diskrimineringslagen, artikel 3 barnens bästa i främsta rummet, artikel 12 bli lyssnade på och komma till tals med frågor som rör dem och artikel 6 rätt till liv och utveckling (psykisk, kognitiv, andligt, emotionellt och så vidare). Detta arbetsområde skapar förutsättningar för att synliggöra begränsande normer, diskriminering och makt som förhindrar barns fulla potential.

Genom att använda oss av UNESCOs demokratiska utbildningsperspektiv; Lära om, Lära genom och Lära för, kan vi ta vara på elevernas egna erfarenheter och perspektiv i kunskapsutvecklingen.

 

 

Nedan finner du värdefulla länkar till bra sidor om det skulle finnas mer intresse av att arbeta med detta området:

Antirasistiska akademin

Malmö mot diskriminering

Barnombudsmannen

Lås upp

Unicef – Barnkonventionen Tio lektioner om barns rättigheter

Teskedsorden

Mångkulturellt centrum

 SKLs stödmaterial om barnens rättigheter

Spelarföreningen

Levande historia

Afrosvenska forum

Svenska kommittén mot antisemitism 

Amanah

RFSL Malmö

Jimmy Durmaz fotbollsspelare i landslagets uttalande om antirasism efter att själv ha blivit utsatt.

Jason Diakite ”Timbuktus”  tacktal till pressen om rasifiering och erkännande.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Barnkonventionen

I den här lektionen får eleverna en inblick i barnkonventionen samt vetskap om vilka som är de viktigaste och främsta rättigheterna.  

Fördomsprofilen

Fördomsprofilen är en övning som går ut på att eleverna ska få ta del av ett antal porträttbilder och där de ska svara fritt på angivna frågor utifrån sina egna före-ställningar, för-domar om personer...

Diskriminering, vad är det?

I det här lektionen får eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns. ”De...

Rasism och antidiskrimineringsskyddet

Denna övning har som syfte att få en förståelse för och reflektera kring begreppet rasism och ”Ge rasismen rött kort”och hur dessa hänger ihop med Diskrimineringsgrunderna. Ytterst är syf...

Vem har mest makt?

Syftet med denna övningen är att reflektera kring ordet makt. Den enorma makt det innebär att befinna sig inom normen är det få som talar om ändå är det den största makt man kan ha. Att ses som norm e...

Makt, normer och osynliga fördelar- 4 hörns övning

I alla länder och sammanhang finns det regler och förväntningar på det man får göra och inte göra. Dessa regler och föreställningar styr vilka egenskaper, beteenden och värderingar en person förväntas...

Vittnesmål kring rasism – korta filmer

I den här lektionen bifogas filmer med vittnesmål från olika personer om deras upplevelser och tankar kring rasism och diskriminering. Lektionen kommer att byggas på med flera filmer. Du hittar filmer...