Det här arbetsområdet har som fokus att fördjupa sig inom FNs konvention om barnens rättigheter. Därmed är vårt fokus, enligt artikel 42 i barnkonventionen, att barn ska få kunskap om sina rättigheter. För att uppnå detta mål behöver vi vuxna känna till barnkonventionens alla artiklar och arbeta utifrån barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv. Barn behöver känna till grundprinciperna i barnkonventionen, artikel 2 diskrimineringslagen, artikel 3 barnens bästa i främsta rummet, artikel 12 bli lyssnade på och komma till tals med frågor som rör dem och artikel 6 rätt till liv och utveckling (psykisk, kognitiv, andligt, emotionellt och så vidare). Detta arbetsområde skapar förutsättningar för att synliggöra begränsande normer, diskriminering och makt, som förhindrar barns fulla potential. Genom att använda oss av UNESCOs demokratiska utbildningsperspektiv; Lära om, Lära genom och Lära för, kan vi ta vara på elevernas egna erfarenheter och perspektiv i kunskapsutvecklingen.

 

Värdefulla länkar till bra sidor om det skulle finnas mer intresse av att arbeta med detta området.

Antirasistiska akademin

http://www.antirasistiskaakademin.se/

Malmö mot diskriminering

https://malmomotdiskriminering.se/publikationer/

Barnombudsmannen

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

Låsupp

http://www.lasupp.nu/

Unicef – Barnkonventionen Tio lektioner om barns rättigheter

https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial

Teskedsorden

https://teskedsorden.se/reality-check/

Mångkulturellt centrum

https://mkcentrum.se/kunskapsbanken-bilders-makt/

https://www.latsta.com/

SKLs stödmaterial om barnens rättigheter

skls stödmaterial om barnens rättigheter

Spelarföreningen

Spelarföreningen

Levande historia

https://www.levandehistoria.se/

Afro svenska forum

https://www.afrosvenskaforum.org/

Så arbetar vi med mångfald i Malmö

Så arbetar vi med mångfald i Malmö

Svenska kommittén mot antisemitism 

https://skma.se/

Amanah

http://amanah.se/omoss/

RFSL Malmö

http://malmo.rfsl.se

 

Jimmy Durmaz fotbollspelare i landslagets utalande om antirasism efter att själv ha blivit utsatt.

Jason Diaktés/Timbuktos tacktal till pressen om rasifiering och erkännande.

PPPV (Pedagogisk Planering På Väg)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Barnkonventionen

I den här lektionen får eleverna en inblick i barnkonventionen, samt vetskap om vilka som är de viktigaste och främsta rättigheterna.  

Fördomsprofilen

Fördomsprofilen är en övning som går ut på att eleverna ska få ta del av ett antal porträttbilder och där de ska svara fritt på angivna frågor utifrån sina egna före-ställningar, för-domar om personer...

Diskriminering, vad är det?

I det här lektionen får eleverna veta vad diskriminering är för något. De får göra ett antal övningar kopplat till ämnet och möjlighet om att prata om vilka diskrimineringsgrunder som finns.   &#...

Rasism(er)och antidiskrimineringsskyddet.

Denna övning har som syfte att få en förståelse för och reflektera kring begreppet rasism(er), Ge rasism(er) rött kort! och hur dessa hänger ihop med Diskrimineringsgrunderna. Ytterst är syftet att el...

Vem har mest makt?

Syftet med denna övningen är att reflektera kring ordet makt. Den enorma makt det innebär att befinna sig inom normen är det få som talar om, ändå är det den största makt en kan ha. Att ses som Norm e...

Makt, normer och Osynliga fördelar- 4 hörns övning

I alla länder och sammanhang finns det regler och förväntningar på det en för göra och inte göra. Dessa regler och föreställningar styr vilka egenskaper, beteenden och värderingar en person förväntas...