Gå direkt till innehållet

Detta stödmaterial har ett särskilt fokus på arbete i samband med högläsning för elever som inte har svenska som modersmål. Materialet har två syften och ska ses som ett samlat stöd med olika delar:

  • Stöd till dina elever före, under och efter högläsningen av boken Jordgubbsbarnen.
  • Mer generella tips och idéer på hur du kan tänka för att ge elever med svenska som andraspråk rätt förutsättningar i sitt lärande vid högläsning.

 

 


Fem moduler

I materialet finns fem moduler som du kan använda delar av, eller som helhet. Modulerna har inte någon inbördes kronologisk ordning, utan tanken är istället att du väljer det som är relevant för just din undervisningssituation och elevgrupp.

Modul 2 och 3 hör tydligt ihop med högläsning av just boken ”Jordgubbsbarnen”, medan modul 1 och 4 är mer generella råd när du högläser för dina flerspråkiga elever.

Råden kan alltså användas oavsett val av högläsningsbok som stöd för elevernas läs- och hörförståelse.

Den sista modulen 5, ger dig en viktig och kortfattad teoretisk bas när det gäller andraspråksinlärning inför din planering av undervisning.  

Här följer en kort beskrivning över de fem moduler som arbetsområdet består av: 

 

1. Planera och genomföra kartläggning

Här hittar du en matris som utgår från fyra kännetecken i undervisningen som stöttar elever som utvecklar ett nytt språk samtidigt som de utvecklar nya kunskaper, nämligen språkliga mål i Lgr 22, kontextrikedom, interaktion med andra och stöttande aktiviteter. Kännetecknen representerar delar i undervisningen som är nödvändiga för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, men bra för alla elever. 

 

2. Bild- ordlistor för att stötta högläsningen

I den här modulen får du förslag på hur du kan stötta elevernas förståelse för ord och uttryck som finns i ”Jordgubbsbarnen”. De ord som benämns som svåra ord i Lärarhandledning av Rabén & Sjögren,Malmö delar – Barnens bästa bibliotek, förklaras med ett vardagligt språk och bilder. Listan är ett exempel på hur du som lärare kan stötta (flerspråkiga) elever före, under och efter högläsningen.Den är tänkt som en inspiration till lärare som vill arbeta språk- och kunskapsutvecklande med samtal om texten i boken och är varken färdigaellerobjektiva. 

 

3. Sammanfattning av bokens kapitel

Sammanfattningen av handlingen i Jordgubbsbarnen är hämtad ur Rabén & Sjögrens lärarhandledning av Helga Boström. Den kan till exempel användas för att du som lärare ska får en överblick vid planering av undervisningen. 

 

4. Högläsning och cirkelmodellen – ett konkret exempel

I modul 4 får du några mer konkreta exempel på aktiviteter som kopplats till cirkelmodellen/genrepedagogik i samband med högläsning av en berättande text. Beroende på din elevgrupp kan du sedan välja vad som kan passa utifrån just deras förutsättningar och behov. 

 

5. Teoretiska modeller och grundläggande begrepp

Modulen innehåller några viktiga teoretiska utgångspunkter för vad du bör tänka på när du planerar din undervisning. De fungerar som en bakgrund till alla modulers innehåll, och brukar nämnas när lärare diskuterar och arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Centrala begrepp och teorier som anknyter till undervisning sammanfattas på ett kortfattat sätt. 

Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning med fokus på språkets roll i alla ämnen är bra för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Innehållet i denna sammanställning kan och bör givetvis fördjupas och utvecklas.  

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moduler i arbetsområdet

1. Planera och genomföra undervisning som fokuserar på högläsning

För att du ska kunna ge dina flerspråkiga elever de bästa möjliga förutsättningarna att visa sina förmågor och färdigheter i samband med högläsning och textsamtal, är det viktigt att du förbereder dig...

2. Bild- ordlistor för att stötta högläsningen

Genom att låta eleverna samtala och förklara för varandra erbjuder listorna ett tillfälle för att bredda kontexten och att interagera. På så sätt fungerar listorna både som ett sätt för läraren att bl...

3. Bokens handling – en kort sammanfattning

Den kortfattade sammanfattningen av handlingen i ”Jordgubbsbarnen” är hämtad ur Rabén & Sjögrens lärarhandledning av Helga Boström. Den kan till exempel användas för att du som lärare...

4. Högläsning och cirkelmodellen – ett konkret exempel

I den här modulen får du några konkreta exempel som stöd för din planering av högläsningsaktiviteter med kopplingar till cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en del av genrepedagogiken och den syftar til...

5. Teoretiska modeller och grundläggande begrepp

Att undervisa utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt är aldrig ett avslutat projekt. Istället handlar det om en ständigt pågående process och ett medvetet förhållningssätt till ku...