Gå direkt till innehållet

Inom motivationsforskning har man länge skiljt på inre och yttre motivation. I denna resurs tittar vi närmre på inre och yttre motivation utifrån ”medbestämmandeteorin”. Teorin utgår ifrån frågan: Vill jag göra den här uppgiften?


Vad är inre och yttre motivation?

Inre och yttre motivation handlar inte om hur motiverade eleverna är utan om vilken sorts motivation de drivs av.

 

Inre motivation

Ett inre motiverat beteende uppstår när en uppgift uppfattas som intressant, rolig, engagerande, fascinerande eller tillfredsställande.  Glädjen ligger i själva uppgiften; att det är roligt att räkna eller att det är intressant med politik. Eleven vill frivilligt ägna sig åt uppgiften eftersom arbetet känns intressant och roligt. Med den inre motivationen uppstår det bästa lärresultatet eftersom det är den starkaste drivkraften i lärandet.

 

Yttre motivation

Yttre motivation kan beskrivas som att eleven utför en aktivitet för att få en belöning. Det handlar alltså inte om att man genomför aktiviteten för att den är rolig eller intressant. Den yttre motivationen kan i sin tur delas in i kontrollerad yttre motivation och autonom yttre motivation. Låt oss titta närmare på dem. 

 

Kontrollerad yttre motivation:

 • När eleven uppfattar att man inte har något val utan känner sig tvingad att ta sig an uppgiften.
 • Eleven kan drivas av att få en belöning som positiv feedback eller beröm av någon med makt (lärare).
 • Eleven kan också drivas av att undvika straff eller sanktion som en tillsägelse eller negativ feedback av någon med makt (lärare).
 • Eleven kan arbeta och drivas av rädsla för att misslyckas med en uppgift för att slippa känna skuldkänslor och skam utan att någon med makt ger beröm eller kritik.

 

Autonom yttre motivation:

 • När eleven har tagit till sig skolans värden (exempelvis inställningen att det är viktigt att lära sig i skolan). Eleven anstränger sig då inte bara för att prestera utan för att arbetet med ämnena i sig har ett värde.

 


Hur påverkas den inre och yttre motivationen?

Att påverka den inre och yttre motivationen beror i hög grad på lärmiljön. Inre motivation och autonom yttre motivation uppmuntras när aktiviteten och miljön tillgodoser tre grundläggande psykologiska behov hos eleverna:

 1. Autonomi
 2. Kompetens
 3. Tillhörighet

1. Autonomi

För att eleven ska uppleva autonomi (medbestämmande) behöver denne uppfatta frivillighet och känslan av att själva kunna göra val i skolarbetet. Frivillighet och val leder till en ökad autonomi och en ökad motivation. Det handlar om att eleven känner att han eller hon har inflytande och själva kan påverka arbetet med en uppgift.

Flera studier bekräftar att autonomistödjande lärare främjar en autonom motivation hos eleverna. En kontrollerande lärmiljö försvagar deras inre motivation.

 

2. Kompetens

Kompetens handlar om elevens syn på sin egen kompetens inför skolarbetet. Det kan handla om tron på den egna kapaciteten att kunna lösa en specifik uppgift, tillexempel att skriva en argumenterande text under två lektioner. Det kan också handla om hur eleven värderar sina ämneskunskaper vilket baseras på tidigare erfarenheter och tidigare resultat i ämnet samt hur bra man är i jämförelse med andra. Låga förväntningar på att lyckas sänker därmed motivationen medan höga förväntningar på att lyckas ökar motivationen.

 

3. Tillhörighet

När det gäller tillhörighet handlar det bland annat om att eleven känner trygghet och tillit. Det handlar också om att känna sig respekterad i de sociala relationerna.

 


Inre och yttre motivation i klassrummet

Huvudbudskapet för ökad motivation i denna teori handlar om att eleverna ska uppleva att de har valmöjligheter, att de är lyssnade på och förstår meningen med sina uppgifter. Det är också mycket viktigt att både undervisning och uppgifter är anpassade efter deras olika förutsättningar så att det finns möjlighet att känna att man lyckas. Vilken motivation eleverna utvecklar beror alltså till stor del på lärmiljön.

Tänk på att:

 • Erbjuda valmöjligheter i undervisningen. Det kan handla om små val som att välja i vilken ordning man gör uppgifter eller att eleverna får välja examinationsform.
 • Anpassa undervisningen så att eleverna kan uppleva att de lyckas utifrån sina förutsättningar. Då stärks deras kompetens och deras tro på deras förmågor.
 • Lyssna och ta elevernas funderingar och önskemål på allvar. Kanske du kan ta vara på deras önskemål och på så vis kan du stärka deras känsla av autonomi och att vara med att påverka.
 • Motivera de val du gör som lärare. Det kan hjälpa eleverna att förstå värdet med arbetet.
 • Uppmuntra egna initiativ från eleverna. Det stärker deras känsla av att påverka och ökar autonomin.
 • Få eleverna att inse värdet med olika skolämnen genom att du förklarar värdet för dem. På så sätt skapas goda förutsättningar för den yttre autonoma motivationen.


 

Källa

Skaalvik, Einar M, Skaalvik, Sidsel, ”Motivation och lärande”, Natur & Kultur.


 

Nyfiken på fler motivationsteorier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.