Gå direkt till innehållet

Den här resursen presenterar motivationsteorin ”Tron på den egna kapaciteten” och utgår från att elever ställer sig frågan ”Kan jag klara den här uppgiften”? Svaret på frågan handlar om eleverna har höga eller låga förväntningar att klara av uppgiften. Höga förväntningar ökar motivationen medan låga förväntningar sänker motivationen.

Läs vidare och lär dig mer om teorin och hur du praktiskt kan jobba i klassrummet för att stärka elevens tro på sin egen kapacitet och därmed öka motivationen.

 


Om tron på sin egen kapacitet

Socialpsykologen Albert Bandura använder det engelska begreppet ”self-efficacy” för att beskriva ”tron på sin egen kapacitet”. På svenska används ofta termen ”självförmåga”. Elevernas förväntningar på sig själva i skolan handlar om vad de själva tror om sina möjligheter att kunna utföra olika uppgifter.

 

Varför är tron på sin egen kapacitet viktig?

Elever med stor tro på sin kapacitet:

 • anstränger sig mer
 • visar större engagemang
 • är mer uthålliga vid problem
 • antar utmaningar i högre grad.

Samtliga punkter ovan är alla viktiga ingredienser för lärande och utveckling.

 

Tron på den egna kapaciteten är uppgiftsspecifik

Märk väl att tron på sin egen kapacitet inte handlar om hur bra elever känner sig generellt inom ett visst område/ämne  – utan om de tror att de kan klara av en specifik uppgift de just nu står inför. Vilka förväntningar har eleverna på sin förmåga att lösa den specifika uppgiften? Det handlar alltså om givna utmaningar som att räkna procent, skriva en argumenterande text under en lektion eller skriva en labbrapport i läxa till nästa vecka. Tron på sin egen kapacitet kan därmed variera från ämne till ämne. Den kan till och med variera inom samma ämne. En elev kan ha en stor tro på sin kapacitet att läsa men en låg tro när det gäller att skriva i ämnet svenska. 

 

Tron på den egna kapaciteten varierar beroende på:

 • Vilken uppgift som ska göras.
 • Hur lång tid man har på sig.
 • Vilka hjälpmedel man har tillgång till.
 • Vilka förhållanden som råder i klassrummet.

 

Tron på den egna kapaciteten och tid

Förväntningarna kan också variera beroende på hur mycket tid en elev får på sig att lösa en specifik uppgift. Olika elever behöver olika tid och jobbar i olika takt. Vad som dock gäller för samtliga elever är att förväntningarna sjunker när de får för lite tid för en uppgift i relation till deras förutsättningar.

 


 

Hur stärka tron på sin egen kapacitet?

Nedan följer två strategier du kan jobba med för att stärka elevernas tro på sin egen kapacitet:

 1. Att lyckas. 
 2. Uppmuntran från viktiga andra. 

 


 

1. Att lyckas

När elever ställs inför en ny uppgift och de tidigare har lyckats med en liknande uppgift, ökar förväntningarna att de ska lyckas igen. När elever klarar en uppgift innebär det positiva förväntningar på den egna kapaciteten och de blir motiverade att anstränga sig. Eleverna växer, lär och stärker sin tro på den egna kapaciteten och motivationen ökar. Därför är det viktigt att få eleverna att lyckas. Har eleven däremot tidigare misslyckats med liknande uppgift förväntar de sig att misslyckas igen. Motivationen sjunker. Den viktigaste källan till tron på sin egen kapacitet är alltså tidigare erfarenheter. Tron på sin kapacitet att klara av nya uppgifter ökar om man tidigare klarat av liknande uppgifter. 

 

Undervisningsstrategi: Anpassa lärandet efter elevernas förutsättningar för att de ska lyckas

 • Anpassa undervisningen (olika innehåll, olika arbetsformer, olika svårighetsgrad, olika tempo) efter elevernas förutsättningar och nuvarande nivå så att de kan klara av uppgifter. Det handlar inte om att låta bli att utmana elever! 

Tron på sin egen kapacitet ökar när elever löst ett problem som kräver en viss ansträngning. Elever med låga förväntningar på sin egen kapacitet i början av en lärprocess kan snabbt förlora motivationen vid misslyckanden. Därför är det viktigt att de får flera möjligheter att klara av uppgifter. Då stärks deras självförmåga. Att “misslyckas” med enstaka uppgifter blir därmed mindre farlig.

 • Ge eleverna realistiska utmaningar. 

När du ska lära ut nya färdigheter är det viktigt att eleverna får börja på “rätt” nivå för att kunna lyckas. Realistiska utmaningar och uppgifter ska vara möjliga att lösa med en viss ansträngning. För lätt blir tråkigt. För svårt frustrerande. Ta reda på vilken nivå eleverna befinner sig på. Använd dig av diagnostiska prov eller gå igenom elevernas tidigare arbeten. 

 


 

2. Uppmuntran från viktiga andra

 

Undervisningsstrategi: Bekräfta, se och visa uppskattning för elevernas ansträngning 

För att öka tron på sin kapacitet handlar om mer än att bara klara av en uppgift. Att bli bekräftad, sedd och få uppskattning behövs också. Uppmärksamma framsteg och förbättringar under lärprocessen.

 • Ge eleverna möjlighet att se att de blir bättre.

Du kan exempelvis låta eleverna jämföra nuvarande uppgifter med  tidigare, låta dem jämföra ett första utkast med en slutprodukt. 

 • Hjälp eleverna att sätta konkreta och kortsiktiga mål.

Konkreta och kortsiktiga mål känns mer överkomliga. De gör också att framstegen syns tydligare, vilket stärker tron på den egna kapaciteten.

 • Uppmuntra bara i sammanhang där en ansträngning kan öka chansen att klara av en uppgift. 

Uppmuntran kan tolkas som att man kan klara av en uppgift, vilket kan stärka självförtroendet och öka ansträngningen. Leder ansträngningen till att man klarar en uppgift stärks tron på sin egen kapacitet.

 • Uppmuntra vid fel och misstag och påminn om att misstag är en naturlig del av lärandet.

Uppmuntran är viktig att komma ihåg även när lärandet går trögt.

 


Nyfiken på fler motivationsteorier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.