Gå direkt till innehållet

I den här resursen utgår vi från att elever ställer sig frågan ”Vilket värde har den här uppgiften för mig?” och vad det kommer att innebära för motivationen. Teorin kommer från Eccles och Wigfields ”Expectancy-value theory” och utgår från att en uppgift har fyra olika typer av värden. Läs vidare och lär dig mer om teorin och hur du kan använda den i undervisningen för att öka elevernas motivation.

Expectancy-value-theory

Expectancy-value-theory utgår från att elevernas insats, uthållighet och val av aktiviteter, det vill säga att ett motiverat beteende är ett resultat av:

 • elevernas förväntningar på att lyckas
 • det värde som uppgiften har för dem.

 


Förväntningar

Elevernas förväntningar kan man nå om man ställer frågan ”Hur bra tror du att du kommer att lyckas i det här ämnet under det kommande läsåret?”. Förväntningarna i sin tur baseras på elevernas uppfattning om den egna förmågan.


Värdet

När det gäller värdet av uppgiften utgår den från fyra olika värden.

 1. inre värde
 2. nyttovärde
 3. personligt värde
 4. kostnad

 

1. Inre värde

Det inre värdet handlar om det intresse, det engagemang eller de positiva känslor som en aktivitet framkallar hos en elev. Verkar uppgiften rolig eller intressant?

När eleverna upplever ett inre värde av en aktivitet blir det motiverande för dem. De blir mer handlingskraftiga, sätter upp egna mål och tar i högre grad befäl över sitt eget lärande.

 

2. Nyttovärde

Vilken nytta kan eleven ha av aktiviteten i framtiden och för elevens framtid? Kan det göra det lättare för eleven att nå sina mål? Kan aktiviteten kopplas till framtida utbildning och arbete? (Detta är främst viktigare för äldre elever.) Kan aktiviteten kopplas till aktuella intressen, till en nära framtid? Det kan handla om nyttan att lära sig engelska nu när jag ska resa i sommar eller nyttan att räkna ut procent nu när jag ska handla på rea.

 

3. Personligt värde

Handlar om identitet och självbild. Jag är en sån som: läser, sportar, spelar datorspel, spelar musik, gillar matte, är kreativ. När en aktivitet bekräftar eleven själv som person känns den viktig. Om en elev har en självbild av att denne är bra på sport kommer sportaktiviteter att kännas viktiga och värdefulla.

 

4. Kostnad

Vad kostar det att utföra en viss aktivitet? Kostnaden kan handla om tid, energi, ansträngning, pinsamhet. Kanske en viss aktivitet kostar så mycket av elevens tid så att denne inte hinner umgås med sina vänner eller syssla med sina fritidsintressen.


 

Undervisningsstrategier om förväntningar och värden

 • Ge eleverna realistiska uppgifter.

En uppgift med ett inre värde är alltså intressant och rolig i sig. Som lärare kan visa hur en viss kunskap kan användas utanför skolan och skapa uppgifter som har kopplingar till världen utanför skolan, högre utbildning eller till elevernas egna liv. Om uppgiften ligger närmare elevens värld och vad eleven tycker är roligt kan man öka värdet. Hur kan du göra uppgiften relevant samt rolig och intressant (värdefull) för eleven?

 • Visa eleverna nyttovärdet med en uppgift.

Det finns många olika studier som visar att elevernas motivation ökar när de tycker att skolämnena känns värdefulla. Att inse värdet av en uppgift betyder mycket för motivationen, både när det gäller vad man vill göra och vad man faktiskt gör. Därför är det viktigt att eleverna inser nyttovärdet av de aktiviteter som inte är frivilliga och som de inte är intresserade av. Ge därför konkreta exempel som visar och förklarar värdet (yttre värde) av en uppgift. 

 • Låt eleverna själva hitta exempel på hur deras kunskaper kan komma till nytta. 

Låt eleverna själva fundera över värdet på uppgiften. Ställ frågor som: ”Hur kan ni i framtiden ha nytta av det ni ska lära er nu?” ”Hur kan den här kunskapen vara viktig för dig längre fram i din utbildning?” Låt eleverna fundera enskilt över det yttre värdet. Du kan med fördel be dem skriva ner sina tankar så att de får precisera sig och kanske dela sina reflektioner med dig, någon annan eller med hela klassen.

 • Anpassa undervisningen.

Anpassa innehåll, omfattning, arbetsform, feedback, svårighetsgrad. Ett anpassat innehåll gör att elever kan välja en nivå där de kan lyckas och förvänta sig att klara uppgiften. Kom i håg att det inte betyder att eleverna inte ska anstränga sig eller anta utmaningar. 

 • Innehåll: som att välja författare, historisk epok, val av tes.
 • Omfattning: som att välja mellan en mindre och större uppgift.
 • Arbetsform: som att välja mellan muntlig och skriftlig examination.
 • Feedback: som utgår från elevens nivå och lyft fram framsteg.
 • Svårighetsgrad: som att välja mellan olika svåra uppgifter. 

 

Förhoppningsvis har den här resursen väckt din nyfikenhet och kanske ökat din motivation att viga tid åt att jobba med att utforma en uppgift som har ett högt värde för eleverna. Givetvis beror värdet på vilken typ av uppgift eleverna ska jobba med. Men det kan definitivt vara värdefullt att försöka förtydliga värdet när det är möjligt!


 

Nyfiken på fler motivationsteorier

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.