Gå direkt till innehållet

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resursen innehåller olika övningar där eleverna får i uppgift att utforska dansrörelser som gestaltar olika matematiska begrepp. I denna resurs fördjupar vi kunskaperna om symmetri.

 


Koppling till läroplan, idrott

Syfte:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 


Koppling till läroplan, matematik

Syfte:

 • Undervisningen i matematik … ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (…) och deras användbarhet.

Centralt innehåll:

 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras. (åk 1-3)
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. (åk 4-6)

 


Dansmatte

Dansmatteövningarna går ut på att eleverna får prova att röra sig utifrån olika matematiska begrepp. Huvudsyftet är dels att skapa en djupare förståelse hos eleverna för begreppen genom att få dem att använda sin kropp som uttrycksform samt att inspireras av matematiken för att skapa olika rörelser. Därför är inte musiken och takten det viktigaste utan kan användas som ett komplement till aktiviteten. Viktigt att påpeka att det i rörelsen inte finns något rätt eller fel, var och en hittar på sin egen rörelse. Tänk på att ha tillgång till ett stort golv för att eleverna ska kunna sprida ut sig och använda hela sitt rörelseomfång, tänk även på att ha tillgång till musikanläggning och att då lätt kunna sätta på och stänga av musiken. Övningarna bygger på varandra i fallande ordning.

En Övning kan med fördel användas som introduktion, uppvärmning eller avrundning medan en Uppgift är tänkt som en final med uppvisning av det egna skapandet. När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första alternativet den enklaste, sedan sker en progression antingen matematiskt eller i komplexitet.

Till vissa av uppgifterna finns bildmaterial som en bilaga, dessa visas med ett (b). 

 


 

Övning: “Kroppens symmetri”

Syfte dans: Koordination av höger/vänster sida.

Syfte matematik: Symmetriska former.

Viktiga begrepp: Symmetri, asymmetri, symmetrilinje, höger, vänster.

 

Genomförande:

Ställ eleverna framför dig eller i ring. Låt dem härma dig, skapa symmetriska/asymmetriska rörelser med armar. Påpeka att symmetrilinjen går genom din kropp (olika tempo, densitet, detaljer i händer o.s.v.). Lägg sedan på hela överkroppen, gå vidare till benen. Diskutera med eleverna:

 • Vad kan benen göra för symmetriska rörelser?
 • När är det symmetriskt/asymmetriskt? Visa båda.

Prova tillsammans med eleverna att lägga ihop över- och underkropp. Hitta sätt att symmetriskt ta sig upp och ner från golvet. Låt eleverna själva hitta på en symmetrisk rörelse och sedan visa för varandra.


Övning: “Spegling”

Syfte dans: Att härma rörelser, kroppsuppfattning och kroppskontroll.

Syfte matematik: Symmetriska former.

Viktiga begrepp: Symmetri, symmetrilinje.

 

Genomförande:

Para ihop eleverna. Instruera dem att stå framför varandra och spegla varandras rörelser. Poängtera att symmetrilinjen nu går mitt mellan de två kropparna.

Låt en av eleverna vara ledare i ca 5 minuter. Byt sedan roll i vem som leder.
Instruera eleverna att först bara jobba med överkropp, sedan med underkropp, för att sedan lägga ihop dem.

 • Utveckling 1: Prova hur det funkar utan ledare i paret så att båda följer varandra.
 • Utveckling 2: låt halva gruppen titta då de andra jobbar vidare och sedan byta.

 


Uppgift: “Bygga Bilder”

Syfte dans: Motsatser, kontraster skapar dynamik, att  förstå att rörelsen i övningen sker mellan positionerna.

Syfte matematik: Förståelse för symmetri.

Viktiga begrepp: Symmetri, symmetrilinje.

 

Genomförande:

Bilda grupper om 3-4 elever. Låt dem själva hitta på tre symmetriska “bilder” i grupp (ungefär som ett gruppfoto) och utföra dem efter varandra.

Börja med att en elev först tar en position. Sedan ska nästa elev göra samma position spegelvänt för att bilden ska vara symmetrisk. När alla är med i bilden ska eleverna visa att den är symmetrisk genom att utse en tänkt symmetrilinje. Kalla den bild 1. Gå igenom samma upplägg för att bygga bild 2 och 3 osv.

Visa först själv med hjälp av två elever. Låt sedan grupperna hitta på och träna in de tre “bilderna” och övergångar mellan dem så att det blir en dans. Låt grupperna sedan visa upp danserna för varandra.

 


Besök andra dansmatteresurer på Malmö delar. Nedan finner du en länklista:

 

Filer

Dansmatte övningsbank_häfte_mindre.pdf

 

Besök liknande resurser på Malmö delar. Nedan finner du en länklista:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.