Gå direkt till innehållet

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resursen innehåller olika övningar där eleverna får i uppgift att utforska dansrörelser som gestaltar olika matematiska begrepp. I denna resurs fördjupar vi kunskaperna om bråk.

Koppling till läroplanen, idrott 

Syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 

Koppling till läroplanen, matematik 

Syfte:

 • Undervisningen i matematik … ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (…) och deras användbarhet.

 

Centralt innehåll:

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. (åk 1-3)
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. (åk 1-3)
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. (åk 4-6)

 

Dansmatte

Dansmatteövningarna går ut på att eleverna får prova att röra sig utifrån olika matematiska begrepp. Huvudsyftet är dels att skapa en djupare förståelse hos eleverna för begreppen genom att få dem att använda sin kropp som uttrycksform samt att inspireras av matematiken för att skapa olika rörelser. Därför är inte musiken och takten det viktigaste utan kan användas som ett komplement till aktiviteten. Viktigt att påpeka att det i rörelsen inte finns något rätt eller fel, var och en hittar på sin egen rörelse. Tänk på att ha tillgång till ett stort golv för att eleverna ska kunna sprida ut sig och använda hela sitt rörelseomfång, tänk även på att ha tillgång till musikanläggning och att då lätt kunna sätta på och stänga av musiken. Övningarna bygger på varandra i fallande ordning.

En övning kan med fördel användas som introduktion, uppvärmning eller avrundning medan en uppgift är tänkt som en final med uppvisning av det egna skapandet. När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första alternativet den enklaste, sedan sker en progression antingen matematiskt eller i komplexitet.

Till vissa av uppgifterna finns bildmaterial som en bilaga, dessa visas med ett (b). Bildstöden finns under PP, längst ner på sidan.

 

Bildstöd bråk2.pdf

                                              


 

Övning: “Bråk i rummet” (b)

Syfte dans: röra oss i olika kvalitéer, improvisera utifrån fantasi, rumsuppfattning, fysisk kommunikation i samarbetsdelen

Syfte matematik: att få en rumslig upplevelse av, och förståelse för bråk (som del av helhet)

Viktiga begrepp: bråk, en halv, en fjärdedel, tre fjärdedelar (utveckling: en tredjedel/tredjedelar)

 

Genomförande:  

Låt eleverna tillsammans med dig röra sig fritt runt i rummet till musik, säg att de ska röra sig med en specifik kvalitet eller dynamik (långsamt, “som i kola”, studsigt, “som i vatten”…).

Instruera sedan att vi tillsammans ska organisera oss så att vi dansar i ½ rummet, sedan i ¼ av rummet, tillbaka till ½ osv. Hjälp eleverna genom att dansa med själv.

När gruppen börjar förstå logiken kan du stå på sidan och låta eleverna själva samarbeta och förhandla (utan ord) vilken halva eller fjärdedel av rummet som ska “befolkas”.

Stanna upp i en viss rumsuppdelning för att sätta ord på hur stor del av rummet som vi inte dansar på. “När vi står på ¼ av ytan,- hur många fjärdedelar står vi inte på?”

Utveckla genom att använda andra bråk: tredjedelar, femtedelar… diskutera vilket som är störst 1/3 eller 1/5.


 

Övning: “minuten”

Syfte dans: tidsuppfattning, långsam kontinuerlig rörelse

Syfte matematik: tidsuppfattning, att en minut kan delas in i olika bråkdelar, förståelse för bråk, koppla bråk till vardagen. 

Viktiga begrepp: tid, minut, sekund, bråk, halv, fjärdedel

 

Genomförande:
Tala om att eleverna ska ta sig från stående till liggande på en minut. Diskutera:

 • Vet ni hur många sekunder en minut är?
 • Kan ni räkna till 60?
 • Hur långt ska vi ha kommit efter 30 sek – visa!
 • Vad är det i bråk?
 • Hälften av det?
 • Hur många sekunder är det?
 • Hur skulle vi kunna säga det som ett bråk?

 

Vänd på frågan och visa med kroppen:

 • Hur lång tid har det ungefär gått när jag är här? (visa hur du gått ner halva vägen, ¼ av vägen, ¾ o.s.v…)

Låt eleverna prova. Övningen görs i tystnad, tydligt att någon tar tid.

Variation: att alla blundar.


 

Uppgift: “bråk i grupp” (b)

Syfte dans: kittla kreativiteten genom att tvingas lösa samma uppgift på olika sätt, använda sig av de tidigare verktygen för att göra en mer dansant sekvens, våga visa för varandra

Syfte matematik: använda sig av både delar av helhet och delar av antal, hitta nytt sätt att uttrycka dessa

Viktiga begrepp: bråk, en halv, en fjärdedel, tre fjärdedelar (en tredjedel/tredjedelar)

Förberedelse: Skriv upp bråk på olika lappar.

 

Genomförande:

Dela in eleverna i grupper om 2-4 elever  och ge varje grupp en lapp med ett bråk på (½, ¼, ¾) – låt dem hitta på minst två olika sätt att uttrycka samma bråk (exempelvis som del av en helhet; kroppen/rummet, som ett uttryck skrivet med siffror, utveckling; förlängt bråk t.ex.¼=4/16). Bra om eleverna tidigare i lektionen fått verktyg i hur de kan visa olika siffror (antal repetitioner, antal kroppsdelar, kroppen i siffrans form, rita med olika kroppsdelar och storlekar/riktningar – se övningar på likhetstecknets betydelse).

Eleverna ska nu i gruppen skapa en dans av sina rörelser och träna in den. Ge exempel på hur de kan lösa uppgiften i gruppen. Låt dem sedan visa upp dansen för varandra.


Besök även andra dansmatteresurer på Malmö delar. Nedan finner du en länklista:

 

Filer

Dansmatte övningsbank_häfte_mindre.pdf

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.