Gå direkt till innehållet

Målet med lektionen är att skapa förståelse för hur kunskapen om att ett positivt tal, exempelvis 3 kan skrivas (+3) och det kan underlätta förståelsen för addition och subtraktion med negativa tal längre fram i arbetsområdet. Plustecknet har två betydelser det vill säga addition samt för att markera att det är ett positivt tal. Minustecknet har också två betydelser, det vill säga det talar om att talet är negativt samt vilket räknesättet är.

Momenten som ingår i lektionen är att se en instruktionsfilm och att delta i följande gruppaktivitet.

Grundläggande ramar för lektionen är att eleven vet och kan svara på:

 • Vad ska jag göra?`
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag?
 • Varför ska jag göra det?

Lektionsförberedelser

 1. Inför grupparbetet görs en gruppindelning
 2. Titta på filmen Talen på tallinjen och hur talen skrivs.
 3. Se över din lektionsstruktur och checka av att du har konkretiserat svaret på frågorna till den grundläggande lektionsramen (se ovan), som du ”levererar” till eleverna genom att exempelvis skriva på tavlan.
 4. Titta på lektionsintrodukitionerna och momenten med filmer, gruppövningar och färdighetsträning på Skolresurs.
 5. Praktiskt material skapas: Klipp rött respektive blått (styvare) papper i kvadrater. Kvadrater med sidorna ca 3 cm (längden kan ändras beroende på behov i klassen eller alternativt material som lego eller klotsar kan användas).

Lektionsgång

 1. Dela in eleverna i grupper.
 2. Återkoppling från förra lektionen (se nedan).
 3. Titta tillsammans på filmen Talen på tallinjen och hur talen skrivs.
 4. Dela ut fem röda och fem blå kvadrater till varje elev.

Återkopplingen – en liten uppvärmning:

Gör en liten frågetävling med grupperna. Exempel på frågor kan vara:
Vilka tecken ska sättas ut för att likheten ska stämma? 2 3 4 = 1 ; 2 3 4 = 5

Genomgång:

 • Lägg ut två röda kvadrater, berätta att positiva talet två skrivs 2 och ännu tydligare (+2). Parenteserna skrivs ut för att tydliggöra att plustecknet hör ihop med talet två. Skriv (+2) på tavlan.
 • Be eleverna lägga ut (+2).
 • Lägg ut tre blå kvadrater, berätta att negativa talet fem skrivs (-5) och att parentesen talar om att tydliggöra att minustecknet hör ihop med talet fem. Skriv (-5) på tavlan.
 • Be eleverna lägga ut (-5).

Rita en tallinje och markera talen (+2) och (-5). Repetera negativa tal respektive positiva tal. och var de finns på tallinjen (vänster sida respektive höger sida).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Jobba med tallinjen

2: Talen på tallinjen och hur talen skrivs

Till lärare

Målet med momentet: Att placera ut negativa och positiva tal på tallinjen.

Se filmen tillsammans

 1. Eleverna samlas i respektive grupper. Läraren berättar för eleven vilken grupp hon/han tillhör, var hon/han ska vara, hur länge det ska hålla på vad som ska hända sen och vad som behövs.
 2. Eleven öppnar dokumentet Placera in talen på tallinjen.
 3. Först sitter eleven enskilt och placerar in talen.
 4. En i gruppen väljer en av uppgifterna och visar för gruppen, och motiverar var talet placeras.
 5. Orden ”positiva talet …” och ”negativa talet …” är viktiga att få in i språket för att göra beskrivningen mer exakt. Eleverna i gruppen lyssnar och påpekar korrekt och inkorrekt användning, på ett konstruktivt sätt.
 6. Ny elev fortsätter med annat tal.
 7. Alla gör minst ett försök.

Till elever

Målet med momentet: Att placera ut negativa och positiva tal på tallinjen.

 1. Samla dig och de andra i din grupp. Läraren berättar för dig vilken grupp du tillhör, var du ska vara, hur länge det ska hålla på vad som ska hända sen och vad du behöver.
 2. Öppna dokumentet Placera in talen på tallinjen.
 3. Markera de positiva talen med parentes och plustecken, på tallinjen.
 4. Placera in talen, enskilt, som finns under tallinjen i dokumentet.
 5. En i gruppen väljer en av uppgifterna och visar för gruppen, och motiverar var talet placeras.
 6. Orden ”positiva talet…” och ”negativa talet…” är viktiga att få in i språket för att göra beskrivningen mer exakt. Medarbetarna i gruppen lyssnar och påpekar korrekt och felaktig användning, på ett konstruktivt sätt.
 7. Ny medarbetare fortsätter med annat tal.
 8. Alla gör minst ett försök.
 9. Titta på filmen en gång till.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Jobba med kvadraterna/klotsarna/legobitarna tillsammans med tallinjen

2: Talen på tallinjen och hur talen skrivs

Till lärare

Målet med momentet: Träna in plustecknets och minustecknets betydelse i förhållande till tallinjen.

Läraren delar ut cirka tjugo röda och blå kvadrater/klotsar/legobitar.

Eleverna har nu i uppdrag att arbeta i grupp med att skapa olika tal, både positiva och negativa. Övningen ska få upp ett snabbt tempo där en elev lägger upp ett tal och de andra eleverna i gruppen skriver, var för sig, ner talen och visar för varandra och jämför med de upplagda korten. Nya kort läggs upp och så vidare.

 

Till elever

Målet med momentet: Träna plustecknets och minustecknets betydelse (i förhållande till tallinjen).

Läraren delar ut cirka tjugo röda och blå kvadrater/klotsar/legobitar.

 1. Samla gruppen.
 2. En av er är den som lägger upp ett positivt eller ett negativt tal.
 3. Medarbetarna i gruppen ska skriva ner talet.
 4. Då alla är klara visar var och en vad den skrivit.
 5. Jämför svaren och kvadraterna.
 6. Finns det olikheter, diskutera varför det ena svaret är mer rätt än det andra svaret.
 7. Försök att öka tempot så att det går snabbt. Nya kvadrater läggs upp, svaren skrivs, svaren visas och eventuell diskussion förs.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Jobba med återkoppling

2: Talen på tallinjen och hur talen skrivs

Till lärare

 • Mål med momentet: Summering av vad och hur eleven lärt sig.

Ändra gruppkonstellationen med fyra elever i respektive grupp.

Ge uppdraget till var och en i gruppen att berätta för de andra om:

 • vad han/hon lärde sig.
 • hur hon/han lärde sig.

Till elever

Målet med momentet: Summera vad du lärt dig och hur du lärt dig.

1 Lyssna på när läraren berättar hur gruppkonstellationen ska ändras, det vill säga ny gruppindelning görs.

2 Sitt en stund och fundera på följande frågor:

 • Berätta vad du har lärt dig.
 • Hur har du lärt dig?

3 En av er börjar att berätta. Ge exempel på hur du har lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.