Gå direkt till innehållet

Ett utvecklat skolspråk är centralt för att eleverna ska kunna uttrycka fördjupade kunskaper i ett ämne. Skolspråket skiljer sig från vardagsspråket, där skolspråket är ett formellt, skriftspråkslikt, opersonligt och abstrakt språk som innefattar ett ämnesspecifikt ordförråd med ord och begrepp som innebär utmaningar för våra elever.

För att stötta eleverna att förstå och utveckla skolspråket behöver vi arbeta medvetet och stöttande med att bygga upp ordförrådet och synliggöra betydelsen av ord och begrepp i ämnet.

I denna del presenteras några strategier som kan fungera som verktyg för pedagoger i arbetet med att utveckla elevernas skolspråk och synliggöra användandet av ord och begrepp i ämnet. 

Den här modulen består av fyra delar:

A) Med dessa ord

B) Frågor i marginalen

C) Öva nominaliseringar 

D) Språkbruk – textanalys av vardags-, skol- och ämnesspråk.

TILLBAKA TILL STARTSIDAN


A) Med dessa ord

Ordförrådet är en betydelsefull del av språkbehärskningen och ett barn som har svenska som förstaspråk beräknas vid skolstarten ha uppskattningsvis ett ordförråd på ca 8000-10 000 ord, vilket utgör den språkliga basen.

Basordförrådet speglar den miljö och kultur som barnet växt upp i och när barnet blir äldre utvecklas språkets utbyggnad i takt med den kognitiva utvecklingen. Detta är en process som pågår livet ut och det beräknas att elever under grundskoletiden ökar sitt ordförråd med ca 3000 nya ord per år. Skolan ansvarar för en stor del av denna ökning, men ordförrådet lärs också in utanför skolan b.la. genom läsning av skönlitteratur och genom olika aktiviteter.

För att stötta våra elever i uppbyggnaden av språket är det viktigt att vi arbetar med aktiviteter där vi medvetet ger eleverna möjligheter att använda ord och begrepp för att utveckla och befästa sitt ordförråd. Aktiviteten “Med dessa ord” ger eleverna goda möjlighet att träna sig på att använda ord och begrepp. 

 

 


B) Frågor i marginalen

För att eleverna ska kunna samtala, läsa och skriva om innehållet i olika skolämnen krävs det att eleverna behärskar skolspråket. Skolspråket är fyllt av utmaningar, där olika typer av ord och begrepp kan utgöra hinder i lärandet. Storleken på elevernas ordförråd och hur väl ordförrådet matchar textens innehåll är viktiga faktorer som påverkar elevernas läsförståelse.

Andra faktorer som påverkar läsförståelsen kan handla om elevernas förkunskaper kring ämnet och om hur texten är skriven. För att kunna stötta eleverna i deras språkutveckling och i mötet med olika texter är det viktigt att läraren har goda kunskaper om ord och begrepp och de utmaningar som dessa kan innebära, utifrån det ämne som vi undervisar inom.

T.ex. innehåller NO-undervisningen många abstrakta begrepp där en utmaning är att begreppen ofta är svåra att koppla ihop med verkligheten och en konkret upplevelse, men en annan utmaning är att begreppen också ofta har en vardaglig betydelse som kan skilja sig från den naturvetenskapliga betydelsen. Båda aspekterna är viktiga att vara uppmärksam på. En annan sak som vi inte alltid tänker på är att mer allmänakademiska ord och uttryck sällan förklaras i läromedel, men kan vara minst lika svåra för eleverna och viktiga för förståelsen som de mer ämnesspecifika orden. Det är också viktigt att vi är medvetna om att flerspråkiga elever har extra stora utmaningar med skolspråket, eftersom det tar flera år att utveckla ett andraspråk till samma nivå som klasskamraterna, som har språket som förstaspråk. 


C) Öva nominaliseringar

Skolspråket utmanar våra elever med ett mer formellt språk och många abstrakta begrepp. För att utveckla skol- och ämnesspråket är det viktigt med en stöttande och explicit undervisning som synliggör språkliga utmaningar för eleverna.

De abstrakta begreppen kan ofta vara exempel på det som kallas nominaliseringar. Ordet nominalisering kommer från det latinska “nomen”, som betyder namn och nominaliseringar ger just namn åt händelser och egenskaper. Nominaliseringar bildas när vi gör om ett adjektiv eller ett verb till ett substantiv t.ex. “tänker” blir “en tanke”, “att vara rädd” blir “en rädsla”, “att vara stark” blir “en styrka” och så vidare.

Att öva eleverna i att få syn på och lära sig använda nominaliseringar hjälper dem i arbetet med att ta till sig innehållet i mer avancerade texter och själv formulera texter med ett mer formellt skolspråk. Att öva sig på att känna igen och använda nominaliseringar ger många fördelar och gör det lättare för eleverna att resonera om likheter, skillnader, orsaker och konsekvenser o.s.v.

Nominaliseringar är ett verktyg som eleverna kan använda för att föra mer generaliserade och abstrakta resonemang. Det är också viktigt att lära eleverna att nominaliseringar gör texterna mer komprimerade och informationstäta, där övningar i att använda nominaliseringar kan bli en viktig del i utvecklingen mot ett mer avancerat skolspråk.


D) Språkbruk – textanalys av vardags-, skol- och ämnesspråk

Alla lärare har ansvar för elevernas språkutveckling. Därför är det viktigt att uppmärksamma den språkliga dimensionen i ämnet och att det för vissa elever även finns en andraspråklig dimension. Att inte förstå texter till fullo påverkar elevernas möjligheter att lösa uppgifterna de får, som är kopplade till texterna, och det påverkar även elevernas självkänsla.

Exempelvis visar pedagogikforskaren Ing-Marie Parszyk i en studie att de elever som tycker att matematik är tråkigt ofta sammanfaller med de elever som inte förstå texterna. En orsak till att eleverna har svårt för att förstå texterna de möter i skolan är att språket blir mer avancerat och komplicerat ju högre upp i årskurserna eleverna kommer.

Stadieövergångar kan t.ex. innebära att en elev som hittills klarat sig relativt bra i skolan plötsligt står inför nya och ibland övermäktiga utmaningar. Som lärare måste vi vara uppmärksamma på dessa utmaningar och undervisa om hur texter och språket i ämnet är uppbyggt och hur ord och begrepp kan användas i olika sammanhang. Att analysera en text med fokus på språkbruk kan vara ett sätt att öka elevernas förståelse och stötta dem i deras språkutveckling.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen