Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare:

Ska hjälpa eleverna med perspektiv kring varför män har en mer prominent plats i historien genom att först låta dem empiriskt se detta själv genom att räkna och jämföra och sedan titta på källor som förklarar varför denna snedfördelning existerar.

Avsluta lektionen en sammanfattning och ta ut riktningen för nästa lektion: Efterforskningar kring deras historiska personer som sedan ska leda fram till det historiska mingelpartyt.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Varför syns inte kvinnor i historieböckerna?

His-tory – Her-story

Till lärare

Ett moment där eleverna själva kan undersöka och jämföra hur kvinnor fått ta plats i offentligheten och i förlängningen historieböckerna. De får räkna, efterforska och dra slutsatser.

Förbered

Förbered lektionen genom att plocka fram relevanta läroböcker i historia analogt eller på nätet. Har skolan tillgång till flera olika läromedel, kanske i olika årskurser (låg-mellan-hög), är det utmärkt att plocka fram flera olika sorter. Böckerna behöver inte vara anpassade för åldersgruppen.

Genomför

Inled lektionen med att sammanfatta förra lektionen och förklara det övergripande temat för dagens lektion? Har kvinnor inte åstadkommit något i historien eller är de osynliggjorda?

Instruera eleverna att bläddra igenom sina historieböcker och faktiskt fysiskt räkna namn och sätta dem i kolumner under män och kvinnor för att på detta sätt få en uppfattning om hur det ser ut i just deras läromedel. Beroende på hur mycket tid du som lärare väljer att lägga på momentet så kan böcker delas upp på ett lämpligt sätt. Eleverna kan få var sitt kapitel för att sedan gemensamt kunna sammanfatta. Använder de länken till historiesajten.se kan de ju helt enkel räkna igenom en viss del av alfabetet var (detta går ganska fort). Har ni flera olika läromedel att jobba med kan ni fördela arbetet så att allting blir genomgånget.

Summera sedan resultatet. Hur ser det ut? Rimligtvis – om ni inte har någon sorts läromedel som skiljer sig från normen så är mängden namngivna kvinnor i böckerna någonstans mellan 10-20%. Det vill säga en kraftig underrepresentation. Gå sedan vidare och följ upp denna empiriska studie med följdfrågan: vad beror detta på? Låt eleverna ställa upp hypoteser och teorier. Vi kan gissa att det kommer gissningar någonstans åt följande håll:

  • Kvinnor har helt enkelt inte gjort så mycket viktigt i historien
  • Kvinnor syns inte så mycket för att de stannat hemma och tagit hand om hem och barn
  • Kvinnor har inte fått bestämma så mycket i historien och därför syns de inte
  • Historien fokuserar mycket på krig och sådant där kvinnorna inte är lika vanligt förekommande.

Och kanske ett antal andra. Gissningsvis kommer en del av teorierna en bit på vägen mot sanningen. I nästa moment tittar ni på några av de förklaringar som förs fram av forskare för att förklara varför det ser ut som det gör.

Till elever

Kvinnor verkar inte synas lika mycket i historieböckerna som män. I detta moment undersöker ni varför.

Hjälp till genom att tillsammans med dina klasskamrater faktiskt fysiskt gå igenom era läromedel i historia och räkna antalet män och kvinnor som nämns. Diskutera sedan resultatet tillsammans i klassen.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Kvinna gör vad kvinna kan

His-tory – Her-story

Till lärare

I detta moment tittar vi på olika förklaringsmodeller till varför kvinnor inte syns i historien. Målet är att eleverna innan momentets och lektionens slut ska ha en lite större förståelse för varför det ser ut som det gör.

Förbered

Förbered genom att plocka fram och testa länkar till material på nätet. Titta igenom filmerna producerade av Skarhults slott och bestäm vilken/vilka som är lämpliga att visa för att belysa det du vill.

Genomför

Inled lektionen med nedanstående citat. Lägg upp det på skärm så att elever kan läsa det själv men läst det också högt:

”I hela kvinnslighetens historia har kvinna slagits om makten. Drottningar och riksdagskvinnor har haft dragkamp om vem som ska styra och nedanför dessa har adelskvinnor, köpkvinnor och andra, mindre rika och upphöjda kvinniskor tittat på och hoppats att resultatet åtminstone inte ska bli att kvinna får det sämre i alla fall.”

Fråga sedan eleverna om de tycke att stycket såg konstigt ut och lät konstigt? Ja, det tyckte de nog. Säg då att det nog hade det låtit mindre konstigt om det skrevs på manska i stället. Lägg sedan upp nästa citat och läs det högt:

”I hela mänsklighetens historia har man slagits om makten. Kungar och riksdagsmän har haft en dragkamp om vem som ska styra och nedanför dessa har adelsmän och köpmän och andra, mindre rika och upphöjda människor tittat på och hoppats att resultatet åtminstone inte ska bli att man får det sämre i alla fall.”

Rimligtvis håller alla med om att text nummer två kändes mycket mindre konstig och tillgjord. Ja, kanske till och med naturlig? Följ upp med en diskussion om varför det är på detta sätt. Be också eleverna fundera på fler exempel på manligt kodade ord som ska gälla för både män och kvinnor och som uppfattas som neutrala.

Lyft elevernas tankar, skriv ner de manligt kodade ord som gömmer sig i vårt språk och sammanfatta sedan med lite lärarinsikter kring språket och ta ut någon form av riktning för resten av lektionen:

Språket är ofta så manligt kodat att vi inte ens tänker på det. Det är först när vi vänder på det och kodar det kvinnligt som det sticker ut och känns ”fel” eller konstigt. Ett annat tydligt exempel på detta är sättet som ordet ”feminism” sticker i ögonen på många som tycker att ett ord som är feminint kodat inte kan gälla alla – som i att det är jämställdhet för alla (samtidigt som samma personer ofta använder ordet ”mänsklighet” eller ”man” som i en bemärkelse som gäller alla – män och kvinnor – utan att reflektera över det). Detta säger något om hur män satts så i centrum genom alla tider att till och med språket anpassar sig till detta. När vi nu tittar på vilka personer som gjort avtryck i historien (inte herstorien) så hittar vi i huvudsak män. Denna lektion kommer att fokusera på vad denna ojämna fördelning handlar om. Beror det på att kvinnor faktiskt åstadkommit mindre i historien på grund av att de är mindre framgångsrika, beror de på att kvinnor få mindre möjligheter att synas på grund av könsroller som hållit dem i bakgrunden eller beror det på att kvinnors bidrag i historien helt enkelt inte fått samma uppmärksamhet och därför hamnat i glömska?

Titta sedan på en eller flera av de filmer som producerats av Skarhults slott i Skåne. Alla filmer tillsammans ger en heltäckande och bra bild – både varför kvinnor marginaliserats och osynliggjorts i historieböcker och varför denna bild inte riktigt överensstämmer med kvinnors faktiska inflytande under långa tider. Har en begränsat med tid till detta moment kanske en kan nöja sig med att visa kortfilm#1, kortfilm#2 och filmen med Universitetslektor Svante Norrhem som förklarar.

Känner en som lärare att tiden är begränsat kan en använda SVTs islag med bland andra Dick Harrison som sammanfattar situationen med bristen på kvinnor i historieböcker och som dessutom ger förklaringar. Inte lika djupgående och inte heller en lika säker länk i det långa loppet.

Avsluta sedan lektionen genom att sammanfatta eller låta eleverna sammanfatta varför kvinnor syns mindre i historien:

  • På grund av att de på grund av ojämlikhet haft makt i andra arenor är de som ges uppmärksamhet i historieböckerna (den politiska makten etc.)
  • På grund av att de faktiskt redigerats bort – av sig själv på grund av samhällsnormer eller av historiker på grund av rådande samhällsklimat
  • Att det inte betyder av kvinnor inte haft makt eller stor påverkan – men att de blivit osynliggjorda på ett sätt som faktiskt går att göra något åt.

Till elever

I förra momentet räknade vi efter och såg att kvinnor inte var så väl representerade i historieböcker och i andra historiesammanhang. Under detta moment undersöker vi varför det är så.

Hjälp läraren fundera över det språk MAN använder i samhället, se filmen/filmerna om den dolda kvinnomakten och hjälp sedan till att sammanfatta ett svar på lektionens centrala fråga: varför syns inte kvinnor i historieböckerna.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.