Gå direkt till innehållet

Arbetsområdet är uppbyggd på tre lektioner. Lektion 1 kommer ni att jobba med barnkonventionen, inte med alla artiklar, men barnen ska få kännedom om att den finns och vad som finns i den och varför den behövs. Lektion 2 jobbar ni med historien bakom, varför behöver barn regler för hur de ska leva, vad har hänt historiskt för att vuxna måste ha lagar att följa? Lektion 3 knyter ni tillsammans ihop säcken. 

 

Läroplan

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter…

 

Syfte

Att medvetandegöra eleverna om deras rättigheter OCH skyldigheter i dagens samhälle och se på hur det vuxit fram ur ett historiskt perspektiv. 

 

Tid

 Ca 45 min per lektion.

 

 


 

ORDLISTA – ORD SOM ÄR VIKTIGA ATT FÖRSTÅ

Diskriminering: Att personer eller grupper indirekt eller direkt utsätts för orättvis behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga, ålder, könsidentitet eller könsuttryck. Dessa kallas de sju diskrimineringsgrunderna. 

Rasism: En uppfattning att mänskligheten går att indelas i raser, att rastillhörighet kan förklara biologiskt hur människor beter sig och vilka erfarenheter de har. Det är en uppfattning att raserna går att klassificera utifrån en hierarkisk ordning och att överordnade raser därmed också har självklar rätt att utnyttja underordnade raser för sin egen vinning. 

Fördom: En uppfattning där man dömt någon eller några i förväg. Beror oftast på okunskap eller brist på fakta. 

Mänskliga rättigheter: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Jämställdhet: Jämlikhet mellan kvinnor och män.

 

PPPV (Pedagogisk Planering På Väg)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet