Gå direkt till innehållet

Fråga era elever vad de skulle önska sig om de kunde önska sig vad de vill. Chansen är god att en hel del av dem säger pengar. Och oavsett vilken syn en har på pengar så går det inte komma ifrån att de på många sätt styr världen.

Att förstå pengar, hur vi människor har sett på pengar och hur vi ser på pengar idag är därför en viktig del av att vara människa. I denna korta resurs kan du med eleverna titta på pengarnas historia och genom detta öva på begrepp och förmågor som hör historieämnet till, exempelvis kontinuitet och förändring och konkret och abstrakt.

Avslutningsvis låter resursen också  elever använda vad de lärt sig för att göra generaliseringar och förutsägelser om framtiden. Resursen fungerar också för dig som jobbar med ekonomi i samhällskunskapen och då kan fokus istället läggas på andra begrepp: hushållens ekonomi, statens ekonomi, marknadsekonomi, samhälle, samhällsbygge, inflytande, demokrati och så vidare.

 

 

Pengarnas historia

 

Förankring

Resursen ”Pengarnas historia”  rör både samhällskunskapens nationalekonomi och historiaavsnitt från både 1-3, 4-6 och 7-9.

 

Fördjupning

Besök resursen ”Inflation” på Malmö delar för en fördjupning i ekonomi.

 

Förberedelser för läraren

Ta fram (kopiera) den bifogade presentationen och läs igenom den. Anpassa vid behov. För en lägre årskurs kan det kanske finnas behov av att plocka bort något krångligt och för en klass som redan har viss förförståelse kan ämnet fördjupas långt bortom den basnivå som presenteras här. Gör dig bekant med materialet så att du kan besvara eventuella frågor eleverna ställer. Presentationen är i huvudsak tänkt som en röd tråd för dig som lärare att hålla dig i när du gör mer expanderade förklaringar.  Presentationen innehåller många förenklingar av mellansteg och hoppar snabbt framåt i tiden. Du som lärare kan fördjupa och nyansera materialet avsevärt och om det är lämpligt också lägga till fler bilder.

 

Genomförande: visa presentationen

Visa presentationen för eleverna. Gör de fördjupningar och sidospår som behövs för att förankra materialet i dina elevers verklighet.

När du kommer till slutet ligger det tre olika fördjupningar som du kan göra med dina elever utifrån vilka behov du har som lärare och i vilken riktning du vill ta undervisningen:

  • Generaliseringar: Introducerar kort konceptet och utmanar eleverna att försöka göra en generalisering kring pengar och dess historia och utifrån denna göra en föruts ägelse inför framtiden. Den mest uppenbara generaliseringen är att människor hela tiden vill förenkla sin vardag och att vi också steg för steg har accepterat en allt högre grad av abstraktionsnivå. Det är därför rimligt att tro att nästa steg i pengarnas historia kommer att bli ett ännu enklare sätt att hantera pengar och transaktioner och att vi i och med detta steg accepterar en än högre grad av abstraktion. Vad sägs till exempel om inopererade chip som ständigt håller reda på en individs resurser och tillåter den människan att bara röra sig runt i samhället och ta del av varor och tjänster som registreras automatiskt.
  • Kontinuitet och förändring: Introducerar koncepten och och utmanar eleverna att ge exempel på vad som rör pengarnas utveckling skulle kunna vara ett tecken på kontinuitet och förändring. Exempelvis att människor i alla tider försökt utbyta värden och resurser med varandra och att detta nog kommer att fortsätta att vara fallet (kontinuitet) men att medlet som används för att göra dessa utbytet av värden förändras (förändring).
  • Konkret och abstrakt: Introducerar koncepten och och utmanar eleverna att ge exempel på vad hur begreppen kan användas kopplat till pengarnas historia. Exempelvis: pengar som koncept blir allt mer abstrakt. Innan var en höna en höna som du kunde byta.  Idag motsvarar ett antal krypterade filer värdet av den hönan och du kan byta denna krypterade fil. Sluteffekten är det samma men sättet vi byter värde på idag är mycket mer abstrakt.

 

Självstudiemöjlighet

Det är också möjligt att använda presentationen som självstudieuppgift till eleverna. Kopiera presentationen och exportera den till eleverna – till exempel i form av Google Classroom – och be dem jobba med frågor relaterade till presentationen (de bifogade eller egna). Informationen i presentationen är absolut enkel nog att förstås på högstadienivå även om den givetvis är förenklad och förkortad jämfört med de utsvävningar i ämnet en lärare kan göra.

 

Resurser

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.