Gå direkt till innehållet

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför är regeringens beslut om förändringar i regeringens styrdokument för grundkole-, gymnasie, och vuxenutbildningen fortfarande högaktuellt.

Skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

 

Schematisk bild som visar hur arbetsområden, lektioner och moment är kopplade till den här resursen.

Kursmaterial

I gymnasie- och vuxenutbildningens ämnen svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap stärks inslagen av MIK (medie- och informationskunnighet) och olika aspekter av digitalisering tydliggörs. Detta kursmaterial består av tre arbetsområden kopplat till MIK, vilka länkas nedan.

Klicka på länkarna för att komma till de olika arbetsområdena:

Varje arbetsområde är uppbyggt av tre olika lektioner. I varje lektion finns stoff i form av länkar till material som skapats av externa aktörer. Kursens tyngdpunkt är didaktisk tillämpning av detta innehåll, både gentemot elever och för det kollegiala lärandet. Denna tillämpning är strukturerad inom varje lektion i form av delmoment (A, B, C och D). Kopplat till varje lektion finns även fördjupningsmaterial i form av vidare läsning samt färdiga lektionsupplägg skapade av externa aktörer.

 

Målgrupp

Materialet riktar sig till bibliotekarier och lärare, främst i samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Kursen förutsätter och gynnar samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier och stärker därmed samverkan på varje skolenhet, vilket korrelerar med rektorns ansvar att: ”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka och förtydliga elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”. 

Kursmaterialet ger förutsättningar att skapa ökad samsyn kring MIK, och erbjuder dessutom upplägg för hur man kan arbeta kollegialt. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö definierar kollegialt lärande som ”ett systematiskt, fokuserat och långsiktigt samarbete mellan lärare för att utveckla kunskaper och färdigheter kring undervisningen som leder till reella skillnader för elevers lärande.” Här kan du läsa mer om kursmaterialet.

 

Upplägg för arbetet

Att tillsammans planera lektionsaktiviteter, genomföra dem (gärna med en av kollegorna som observatör) och sedan diskutera och utveckla planeringen stöder det kollegiala lärandet i verksamheten.

Läs dokumentet ”Kontrakt med gruppen”.

Att redan på gruppens första möte komma överens om vilka ramar som ska gälla för gruppens gemensamma arbete sparar tid och energi. Det tar inte lång tid, men kan göra stor skillnad. Tips på samtalspunkter finns i mallen ovan.

Läs dokumentet ”Samtalsstrukturer”.

Vi har nog alla upplevt möten som inte fungerat. Med hjälp av tydliga samtalsstrukturer fördelas talutrymmet så att varje individs kompetens tas till vara och samtalen blir meningsfulla.

 

En översiktlig modell utifrån rubrikerna: gjort, tänkt, lärt och utveckla.

Ta del av ”Mall för loggbok ifyllbar”.

En loggbok är ett enkelt sätt att systematisera det egna lärandet och på det viset utveckla sin undervisning. Använd loggboken oavsett om du läser kursen individuellt eller tillsammans med kollegor.

 

En översiktlig modell som skapar struktur för planering.

 

Ta del av olika planeringsmodeller.

Denna planeringsmall, inspirerad av Dylan Williams så kallade baklängesplanering, erbjuder stöd för en undervisning där det lärande som bedöms korrelerar väl med det lärande som är lektionens syfte.

Vidare läsning

Läs Skolverkets kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå här:

 

Hjälp gärna redaktionen på Malmö delar att utveckla och förbättra MIK för lärare och bibliotekarier.

Mejla: malmo.delar@malmo.se

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.