Gå direkt till innehållet

2. DE EKONOMISKA OCH POLITISKA STÄNDERNA OCH DE RELIGIÖSA

A) Läs inledande text till Ståndssamhället, Fyrståndsläran och Bilden som historisk källa , sidan 3–4.

B) Vad är historiska källor? Gör en EPA.

 • E – enskilt – eleverna funderar över och skriver ner:
  – Vad historiska källor är för hen?
  – Ge exempel på källor.
  – Vilka frågor de kan besvara?
 • P – par – eleverna sätter sig i par och diskuterar sina tankar kring de tre frågeställningarna.
 • A – alla – i helklass berättar varje par vad de har kommit fram till. Allt som de tycker är källor skrivs upp på t.ex. ett blädderblock och får hänga framme i klassrummet så länge som ni arbetar med arbetsområdet.

Återkom till källorna och markera de källor som ni arbetar med. Finns alla källor med som tas upp i arbetet? Diskutera om det är en förstahandskälla eller andrahandskälla.
(Källor kan vara allt från föremål, brev, dagböcker, målningar, ritningar, arkeologiska fynd, föremål, böcker och till tal, någon som återberättar.)

C) När man värderar källor använder man sig av källkritiska begrepp. Gå igenom med eleverna de mest vanliga och vad de innebär:

 • Trovärdig
 • Rimlig
 • Tillförlitlig
 • Tolkning
 • Förlita sig på
 • Relevans
 • Slutsats -er

D) Dela ut vars en kopia av bilden Den Rosenhanska krokanen och visa samma bild från Storbildsunderlag.

Låt först var och en titta på bilden och diskutera sedan tillsammans vad bilden berättar. Diskutera:

 • Vad kan bilden berätta om det samhället som den beskriver?
 • Varför använde man en bild och inte en text?
 • Använder vi den här typen av bilder idag?

Så här tolkar Jonas Sjölander, docent i historia, bilden:
”Turbato ordine ruit” = Den störtar samman om den rubbas (men också om den vänds upp och ner). Pyramiden Hortus Regis av Schering Rosenhane från 1645.

Den Rosenhanska krokanen är en illustration av samhället som en enhet, en kropp, som byggde på varandra. Tillsammans bildade stånden en enhet där varje del var viktiga för att samhället skulle fungera.

Överst finns kronan som representerar kungen och ovanför honom finns bara Gud. Sedan kommer adeln som skulle hjälpa kungen att styra landet. Prästernas uppgift var att predika och pränta in budskap i befolkningen (framför allt allmogen, del vill säga småfolket och bönderna) att var och en skulle veta sin plats i samhället enligt pyramiden för att det skulle fungera. Borgarnas uppgift var främst att bedriva handel och hantverk, men så småningom kom de att kräva större politiskt och ekonomiskt inflytande i samhället. Längst ner i pyramidens bas fanns bönderna som skulle arbeta och bruka jorden.

Det var inte bara uppgifternas fördelning som var viktig – minst lika viktigt var att det ansågs finnas en värdeskillnad mellan stånden. Skillnaden mellan hög och låg ansågs given av Gud och den fick absolut inte ifrågasättas. Om så skedde betraktades det som ett hot mot hela samhällets existens. Undergång hotade om den ifrågasattes.

På bilden kan vi se hur ordningen är given av Gud. De fyra länkarna i kedjan representerar stånden och i vågskålen väger kungamakten lika tungt som de andra stånden tillsammans.
Hela handskriften är digitaliserad och fritt tillgänglig här. Bilden finns på s. 15 i pdf-filen av boken.

E) Att tolka en bild och dela med sig av gruppens tolkningar.
Efter den gemensamma genomgången av hur en bild kan tolkas ska eleverna först arbeta i mindre grupp och sedan dela med sig till andra kring gruppens tolkningar i nya grupperingar, expertgrupp – hemgrupp.

 • Dela in eleverna i grupper där arbetsgruppen ska välja ut en bild från samma bok som den ”Rosenhanska krokanen” är hämtad från. Det är handskriften Hortur Regius (Drottning Christinas stamträd med emblemata politica) från 1645 av Schering Rosenhane. Den är digitaliserad och fritt tillgängligt här.

De ska beskriva följande:
– Varför ni valde precis den här bilden.?
– Vilka symboler ni ser?
– Hur tolkar ni symbolerna?

 • Eleverna får gruppera sig i nya grupper där var och en blir expert på den bilden som den tidigare arbetsgruppen har arbetat med. Varje elev visar vilken bild arbetsgruppen valde, vilka symboler de hittade och deras tolkning av dem.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”De ekonomiska och politiska ständerna och de religiösa”

De ekonomiska och politiska ständerna och de religiösa

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.