Gå direkt till innehållet

Målet med lektionen är att skapa förståelse för räknesätten addition och subtraktion med negativa tal.

Inför denna lektion har eleverna förståelse för plustecknets respektive minustecknets två betydelser samt placering av negativa och positiva tal på tallinjen.

Momenten som ingår i lektionen är att se instruktionsfilmer och delta i par- och gruppaktivitet och med fyrfältstavlor där övning med konkret material sker samt färdighetsträning.

Grundläggande ramar för lektionen är att eleven vet och kan svara på:

 • Vad ska jag göra?
 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Hur länge ska det hålla på?
 • Vad ska hända sen?
 • Vad behöver jag?
 • Varför ska jag göra det?

Lektionsförberedelser

 1. Titta på filmen Addition med två negativa tal .  Titta även på filmen Subtraktion med två negativa tal 
  Inför grupparbetet görs en indelning.
 2. Läraren ser över sin lektionsstruktur och checkar av att hon/han har konkretiserat svaren på frågorna till den grundläggande lektionsramen (se ovan), som hon/han ”levererar” till eleverna genom att exempelvis skriva på tavlan.
 3. Praktiskt material skapas (om det inte gjorts tidigare): Klipp rött respektive blått papper i kvadrater. Kvadrater med sidorna ca 3 cm (längden kan ändras beroende på behov i klassen eller alternativt material som lego eller klotsar kan användas).

Lektionsgång:

 1. Dela in klassen i par.
 2. Återkoppling från förra lektionen utifrån en uppgift:

Den ena medarbetaren ger den andre ett exempel på subtraktion och/eller addition som den andre medarbetaren visar med de röda kvadraterna.

Öppna ett ”klassrum” i whiteboard.fi med en ritad tallinje där eleverna visar sina resultat på en tallinje.

 •  Titta på filmen Addition med två negativa tal tillsammans.
 • Ge paren uppdraget att visa additionen med kvadraterna, (-3) + (+2). Varje elev sitter enskilt först och funderar en kort stund och därefter diskuterar de tillsammans och med hjälp av kvadraterna. Därefter visas additionen på tallinjen.

Svaret skrivs in i whiteboardklassrummet där läraren har en överskådlighet över alla parens resultat och ser om där finns behov att förtydliga.

3. Se filmen Subtraktion med två negativa tal tillsammans.

4. Stanna filmen när sista bilden med tre tallinjer visas. Rita en tallinje på golvet/marken och notera den positiva och den negativa sidan. Repetera i klassen hur man går på tallinjen och läser subtraktionen som filmen visar.

5. Ett nytt uppdrag ges: Visa additionen (+5) + (-2) med kvadrater och på tallinjen. Låt eleverna gå på tallinjen och läsa additionen. Enskilt först och sedan i par.
Läraren visar sedan några av elevernas lösningar där paren berättar hur de tänkt.

6. Nästa uppdrag är att visa additionen (-3) + (-2) med kort och på tallinjen och därefter (-1) + (-4). Låt eleverna gå på tallinjen och läsa additionen. Enskilt först och därefter i par.
Läraren visar sedan några av elevernas lösningar där paren berättar hur de tänkt.

6. Nu tränas subtraktion av negativa tal och uppdraget är: Visa subtraktionen (-3) – (-1) med kvadrater och på tallinjen. Enskilt först och sedan i par. Låt eleverna gå på tallinjen och läsa additionen.
Nästa är (-5) – (-1) vilket visas med kvadraterna och på tallinjen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1 Tanketavla: Träna addition och subtraktion med negativa tal

5: Lite mer av addition och subtraktion med negativa tal

Till lärare

Gruppindelning görs, med ca fyra elever i varje grupp.

Eleverna tittar på filmerna en gång till.

Tankekartorna kopieras upp och delas ut, en kopia till varje elev OCH en till gruppen.

Läraren väljer en subtraktion eller addition med negativa tal beroende på vilken stöttning som behövs. Två övningar med tanketavlor kan också väljas där båda räknesätten ingår.

Ett annat alternativ är att ge exempel med fler än två termer, (-3) + (+2) – (-5).

Läraren väljer nivå för gruppen.

En tanketavla är ett dokument med fyra fält där eleven beskriver en räknestrategi på fyra olika sätt. De olika sätten är att beskriva med bild, föremål, ord och symboler . I momentets exempel får eleverna fundera hur de ska uttrycka sig. Tips om någon körfast är att i bild rita kvadrater, med föremål kan en tallinje eller termometer användas, med ord innebär att skriva och med symboler är räkneoperationen exempelvis (-17) – (-3).

Var och en i gruppen jobbar först enskilt med sin egen tankekarta så långt det går. Därefter gör den en gemensam utifrån allas tankekartor d v s de plockar lite från var och en.

Därefter redovisar de för en annan grupp.

Till elever

Målet med momentet: Träna och öka förståelsen för addition och subtraktion med negativa tal.

Läraren talar om vilken grupp du tillhör.

 1. Titta på filmerna en gång till.
 2. Ni får var sin tankekarta samt en gemensam för gruppen.
 3. Lyssna när läraren beskriver hur gruppen ska fylla i tankekartan.
 4. Gruppen får en uppgift av läraren. Denna uppgift ska beskrivas med bild, med föremål, med ord och symboler.
 5. Diskutera hur ni ska fylla i de olika fälten. Alla i gruppen ska ha klart för sig vad som ska göras. Förklara för varandra. Gör var sin egen först så mycket det går.
 6. Jämför varandras tankekartor.
 7. Med hjälp av allas tankekartor gör ni en gemensam.
 8. Därefter redovisar ni era tankar för en annan grupp.

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Färdighetsträna subtraktion och addition med negativa tal

5: Lite mer av addition och subtraktion med negativa tal

Till lärare

Återkoppling från förra lektionen:

Eleverna sätter sig tillsammans i de grupper då de jobbade med tanketavlan förra lektionen.

Läraren visar/ritar en bild med blå kvadrater exempelvis (-5) – (-2) – (-1) eller

(-5) – (-2). Varje elev tänker enskilt först och sedan diskuteras det i gruppen. Uppmuntra till att ta hjälp av en tallinje och att använda exakta ord.

Därefter färdighetstränar eleverna.

Läraren avgör hur lång tid det ska färdighetstränas, kvarstår behovet, ägna ett moment till.

Till elever

Mål med momentet: Färdighetsträna addition och subtraktion med negativa tal.

 1. Ta fram din chromebook och gå in på länken Negativa tal nedan.
 2. Välj från rubrikerna:
  • Öva att räkna med negativa tal
  • Negativa tal – bild samt
  • Negativa tal – fylla i

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.