Gå direkt till innehållet

Bakgrund

(Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.)

Inom matematiken är mönster en regelbunden upprepning. Att förstå mönster och dess uppbyggnad, att urskilja likheter och olikheter är början till algebraiskt tänkande. Algebraiskt tänkande handlar om att se mönster, hitta samband, upptäcka strukturer och därefter generalisera. Utvecklingen och förståelsen för mönster och algebra förutsätter ett stort mått av resonemangsförmåga. När eleverna arbetar med mönster får de möjlighet att pröva och använda sina idéer samt kommunicera och resonera om mönsters uppbyggnad. Eleverna kan upptäcka mönstrets upprepande struktur och att denna struktur inte förändras även om man använder ett annat material. 


Kartläggning av flerspråkiga elever

För elever som är nya i det svenska språket kan hela aktiviteten genomföras enskilt. Om det finns elever i klassen som har samma språk som sitt starkaste språk kan de vara i samma grupp för att kunna transspråka, det vill säga använda alla sina språkliga resurser.


Observationspunkter

(Hur du kan bedöma flerspråkiga elever framgår i fet stil under respektive beskrivning.)

Aktiviteten ska ge eleven möjlighet att:

  • Visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet 

– Eleven medverkar men kan behöva stöd av vuxen. Eleven visar tilltro till sitt tänkande och sin förmåga att ta sig an aktiviteten.

Observationspunkten går att bedöma genom att iaktta elevens agerande och kroppsspråk.

  • Pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material

– Eleven följer, fortsätter och översätter mönster.

Observationspunkten går att bedöma genom att iaktta elevens agerande och kroppsspråk.

  • Kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva metoder och den upprepande delen.

– Eleven kommunicerar och resonerar om mönster med t.ex. ord, gester, föremål, bild. Eleven beskriver mönster och använder begrepp som till exempel varannan, samma, stor, rund, gånger.

Observationspunkten kräver verbalt språk. Då är det bra om eleven får tala sitt starkaste språk. Om eleven använder svenska kan uttryck som röd, grön, röd, grön visa att eleven vill uttrycka varannan men saknar ord för det på svenska. Uttrycket ingen blå kan visa att eleven ser att det saknas en blå. Eleven kan kombinera verbalt språk och kroppsspråk för att kompensera för ord som han eller hon ännu inte kan på svenska, till exempel visa liten och stor med hjälp av händerna eller peka på ett föremål.

 

Om eleven visar svårighet

I aktiviteten finns möjligheten att låta eleverna dokumentera genom att rita sitt eget mönster. Här kan läraren observera vilket mönster eleven väljer att rita. Elever som inte har uppfattat mönsters upprepande form kommer troligtvis att visa svårigheter med att rita sitt eget mönster.

Om eleven visar svårighet med att följa och fortsätta ett mönster kan läraren undersöka om eleven kan sortera föremål efter någon egenskap. När det gäller sortering behöver eleven kunna urskilja en egenskap och bortse från andra egenskaper. Förmågan att sortera är en grundläggande aspekt inom det matematiska tänkandet. Denna förmåga är viktig för exempelvis mönstertänkande och elevens antalsuppfattning. För att förstå ett mönsters uppbyggnad och struktur måste eleven fokusera på vissa egenskaper och bortse från andra.

 

Indikation 

En indikation är när eleven har svårt för eller inte klarar av någon eller några delar av aktiviteten. Här ges exempel från Skolverket på olika indikationer kopplade till aktiviteten. Om det utifrån användning av materialet visas en indikation på att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, ska en särskild bedömning göras. Mer om detta tillsammans med extra anpassningar presenteras under avsnittet särskild bedömning i samråd. 

Läraren behöver uppmärksamma den elev som ännu inte:  

  • visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten  
  • gör ett likadant mönster  
  • fortsätter ett enkelt mönster  
  • beskriver sitt mönster, och/eller  
  • översätter mönstret i ett annat material 

 

Befara

Om en elev inte visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i någon av aktiviteterna i Hitta matematiken kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan).Till skillnad från indikation är befara inte bara utifrån resultat av genomfört kartläggningsmaterial. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta. Efter samråd med specialpedagogisk kompetens ska sedan skyndsamt stöd ges i form av extra anpassningar och eventuellt inleda pedagogisk utredning för särskilt stöd. 

Till varje aktivitet finns en förklaring till vad som menas med befara kopplat till just den aktiviteten. 

Om en elev inte visar nyfikenhet och intresse för att följa, fortsätta och översätta mönster kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan).

 

Elever som kommit längre 

En elev som kommit längre i sin kunskapsutveckling i matematik visar troligen kunnande genom att exempelvis:

  • göra sina egna mer komplexa mönster och beskriva dem, och/eller  
  • hitta, fortsätta och beskriva den upprepande delen i andras mer komplexa mönster. 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Aktivitet ”Mönster” som pdf

Mönster

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du ”Kartläggning – ”Mönster” som pdf.

Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.