Gå direkt till innehållet

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


Inledning

“Hitta matematiken” består av olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen. “Hitta matematiken” ger läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik. Varje aktivitet hittar du i enskilda lektioner  / moduler nedan:

 • Mönster
 • Tärningsspelet
 • Sanden / riset
 • Lekparken

Läraren avgör i vilken ordning och när under höstterminen aktiviteterna genomförs. Möjlighet finns för läraren att utifrån elevgruppens intresse byta ut sammanhang eller föreslaget material. Viktigast är att aktiviteten kartlägger det som avses att kartläggas. Det är därför viktigt att hålla fokus på de olika observationspunkterna samt veta varför eleven ska kartläggas inom just det området.


Att tänka på: 

 • Eleverna kan i aktiviteterna visa sitt kunnande på olika sätt med eller utan stöd av en lärare eller annan elev. Detta stöd kan till exempel ges i form av:
  • Frågor som är direkt riktade till en viss elev i gruppen eller att läraren sitter bredvid en av eleverna. 
  • Att någon av eleverna får hjälp med att komma igång med aktiviteten genom att läraren pekar på materialet som ska användas, ritar som stöd och eventuellt visar hur man ska börja. 
 • När eleven löser problem, utan att på förhand känna till hur problemet ska lösas, behöver elevens tankar och idéer ges stort utrymme och inte begränsas. Alla kreativa metoder och förslag måste få uttryckas och prövas. 
 • Eleven ska ges utrymme att resonera och beskriva sina idéer så att läraren får syn på elevens resonemang. 
 • När eleven ska pröva och använda olika idéer är det viktigt att eleven verkligen får pröva sig fram till en lösning. Flera idéer kan prövas, förkastas och utvecklas. Utifrån hur eleven tar sig an aktiviteten kan läraren få en uppfattning om var eleven befinner sig i sin utveckling.  
 • När eleven kommunicerar och resonerar behöver det inte enbart vara med ord. Här kan läraren behöva tolka elever som till exempel använder kroppsspråk med olika gester eller miner. Elevers kunnande kan också uttryckas med bilder eller föremål. 
 • För elever i förskoleklass innebär att resonera, till skillnad från att kommunicera, att eleven motiverar eller förklarar sin idé. Motiveringen behöver dock inte vara logisk eller fullständig ur ett vuxenperspektiv men ha ett matematiskt innehåll.
 • När det gäller elevers begreppsförståelse och begreppsanvändning vid kommunikation och resonemang är det viktigare att läraren uppmärksammar hur begreppen används och i vilka situationer och miljöer det sker, än att ordvalet är matematiskt korrekt. Exempelvis kan elever i förskoleklass använda ord som tjockast när de kanske menar “bredast” och “mindre” när de troligtvis menar antingen “färre” eller “lägre”. Läraren kan på detta sätt få syn på hur långt en elev har kommit i sin begreppsförståelse och begreppsanvändning.

Flerspråkiga elever

Nya elever kan komma när som helst under året. Om kartläggningen för eleven då inte är genomförd finns det inget som hindrar att kartläggningen genomförs så att stöd skyndsamt kan sättas in för de elever som behöver det. När läraren genomför kartläggningen i matematiskt tänkande genom ”Hitta matematiken” med elever som är nya i det svenska språket är det några aspekter som är viktiga att ta hänsyn till både i förberedelserna och under genomförandet. 

Om eleven är ny i det svenska språket räcker troligtvis inte elevens språkkunskaper i svenska till för att genomföra kartläggningen. Kartläggningen kan då genomföras på elevens starkaste språk. Om det inte finns någon personal som kan genomföra kartläggningen på elevens starkaste språk kan läraren som genomför kartläggningen ändå se elevens starkaste språk som en resurs och använda sig av det även om läraren själv inte talar det. Det kan exempelvis ske genom att:

 • uppmuntra eleven att använda sina olika språk 
 • ha förberett genom att ta fram viktiga ord och begrepp för aktiviteten på elevens starkaste språk 
 • använda digitala översättningsprogram för att översätta i stunden 
 • om möjligt, sätta samman par eller grupper av elever som talar samma språk så att de kan resonera tillsammans. 

Varje aktivitet avser att ge läraren möjlighet att kartlägga hur eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten, hur utvecklad elevens förmåga att pröva och använda olika idéer är samt hur utvecklad elevens förmåga att kommunicera och resonera utifrån matematiska begrepp är. 

När eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet är fokus på hur eleven på olika sätt medverkar i aktiviteten. När eleven löser problem behöver elevens tankar och idéer ges stort utrymme och inte begränsas. Det innebär att alla kreativa metoder och förslag behöver få prövas och uttryckas på olika sätt. Utifrån hur eleven tar sig an en aktivitet kan läraren få en uppfattning om var i sin kunskapsutveckling som eleven befinner sig.

Utöver det muntliga språket är det viktigt att ta till vara andra sätt att kommunicera. När eleven kommunicerar och resonerar kring sina idéer och lösningar behöver det inte enbart vara med ord utan också med kroppsspråk, gester eller miner. Elevens kunnande kan också uttryckas med bilder eller föremål. Läraren bör försöka förstå och tolka dessa sätt att kommunicera för att kunna väga in det i sin bedömning.

Den lärare som genomför kartläggningen bör förklara uppgiften för eleven genom att själv visa hur den går till. Det kan behöva göras fler gånger och med större variation än vad som behövs för de elever som har svenska som sitt modersmål eller starkaste språk.

För att underlätta kommunikationen är det bra om det finns översättningar av de ord och begrepp som används i de olika aktiviteterna (se begreppslista) s. 27. För att undvika missförstånd bör den som genomför kartläggningen också vara uppmärksam på att vissa ord i matematiken har en vardaglig betydelse. Det kan vara ord som till exempel rymmer och skillnad som i vardagligt tal har betydelsen flyr och olikhet. 

(Du hittar hela inledningen som en pdf-fil under ”lektionen”: Arbeta kollegialt med ”Hitta matematiken”. )

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Arbeta kollegialt med ”Hitta matematiken”

Arbetsgången är indelad i två delar.  Del 1: handlar om samsyn kring arbetet med ”Hitta matematiken” och är bra att starta med.  Del 2: handlar om själva aktiviteterna i ”Hitta mate...

Mönster

Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) Inom matematiken är mönster en regelbunden upprepning. Att förstå mönster o...

Tärningsspelet

Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) Aktiviteten handlar om taluppfattning som är ett stort och grundläggande om...

Sanden / riset

Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) ”Sanden/ riset” handlar om mätning. Mätning kombinerar kunnande...

Lekparken

Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) Precis som ”Sanden/Riset” handlar ”Lekparken” om ge...