Gå direkt till innehållet

Bakgrund

(Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.)

Precis som ”Sanden/Riset” handlar ”Lekparken” om geometri. I grupp ska eleverna arbeta med rumsuppfattning och olika perspektiv. Eleverna ska växla mellan två olika perspektiv; från den stora bilden där lekparken är avbildad ovanifrån, till de sex bildkorten där sex platser i lekparken är avbildade utifrån vad en flicka ser där hon står. Orientering i rummet, det vill säga rumsuppfattning, har i forskning visat sig vara en viktig del i elevers kunskapsutveckling i matematik.


Kartläggning av flerspråkiga elever

I aktiviteten är det viktigt att eleverna lyssnar på varandras resonemang och att de förstår varandra. Aktiviteten kan därför inte genomföras enskilt eftersom den förutsätter interaktivitet. För att ge eleven möjlighet att delta i diskussionerna och visa sina kunskaper är det alltså en förutsättning att han eller hon förstår de övriga eleverna. Aktiviteten kan genomföras på elevens starkaste språk i samarbete med en modersmålslärare och interaktionen eller samtalen mellan eleverna behöver översättas. Om det finns elever i klassen som har samma språk som sitt starkaste språk kan de vara i samma grupp för att kunna använda alla sina språkliga resurser.


Observationspunkter

(Hur du kan bedöma flerspråkiga elever framgår i fet stil.)

Det är viktigt att inledningsvis titta på och prata om den stora bilden tillsammans så att eleverna förstår vad allt föreställer. Även här är det viktigt att eleverna ges utrymme att förklara. Till exempel på frågan om eleverna kan beskriva vilken årstid det skulle kunna vara blir resonemanget viktigt när eleverna diskuterar varför de tycker att det ska vara en viss årstid.

 Aktiviteten ska ge eleven möjlighet att:

 • Visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet 

– Eleven medverkar men kan behöva stöd av vuxen. Eleven visar tilltro till sitt tänkande och sin förmåga att ta sig an aktiviteten.

Observationspunkten går att bedöma genom att iaktta elevens agerande och kroppsspråk.

 • Pröva och använda idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning 

– Eleven medverkar till att experimentera, reflektera, pröva och ompröva sina egna och andras idéer.

Observationspunkten går att bedöma genom att iaktta elevens agerande och kroppsspråk.

 • Kommunicera och resonera om rum, perspektiv och tid 

– Eleven kommunicerar och resonerar med till exempel ord, gester, föremål, bild. Eleven använder begrepp som t.ex. på, under, bakom, framför, sommar.

Observationspunkten kräver verbalt språk och där är det bra om eleven får tala sitt starkaste språk. För elever som är nya i det svenska språket bör läraren också försäkra sig om att eleven är bekant med de olika redskap som barnen på bilden leker med. Det är inte säkert att eleven har ord för redskapen, varken på modersmålet eller svenska, om eleven nyligen kommit till Sverige. Om eleven använder svenska bör läraren vara uppmärksam på om eleven använder sig av några strategier för att uttrycka sin kunskap när det svenska språket inte räcker till och väga in detta i sin bedömning. Det kan till exempel vara att eleven kombinerar verbalt språk med kroppsspråk för att kompensera för ord som eleven ännu inte kan på svenska, till exempel genom att peka på dammen för att visa att det är den eleven menar. Andra strategier kan vara att eleven använder ord på andra språk, överanvänder ord, till exempel gå för all förflyttning, eller använder sig av omskrivningar, till exempel genom att säga den man åker på istället för rutschkana.

 

Om eleven visar svårigheter

En elev som inte har kommit så långt kan förmodligen på ett ungefär se vilken plats som visas på bildkortet men inte nödvändigtvis förklara i vilken riktning flickan tittar.

För att ringa in svårigheterna ytterligare är det bra att som pedagog kunna svara på: 

 • Beskriver eleverna hur föremålen på bildkorten är lika dem på den stora bilden? 
 • Jämför eleverna vad den utklippta figuren (flickan) ser med det som bildkortet visar? 
 • Använder de några lägesord som till exempel bredvid, framför, bakom? 

 

Indikation 

En indikation är när eleven har svårt för eller inte klarar av någon eller några delar av aktiviteten. Här ges exempel från Skolverket på olika indikationer kopplade till aktiviteten. Om det utifrån användning av materialet visas en indikation på att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, ska en särskild bedömning göras. Mer om detta tillsammans med extra anpassningar presenteras under avsnittet särskild bedömning i samråd. 

Läraren behöver uppmärksamma den elev som ännu inte: 

 • visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten  
 • prövar några idéer, och/eller  
 • bidrar till gruppens kommunikation om figurens placering. 

 

Befara 

Om en elev inte visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i någon av aktiviteterna i Hitta matematiken kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan).Till skillnad från indikation är befara inte bara utifrån resultat av genomfört kartläggningsmaterial. Det är tydligare signaler som man genast ska beakta. Efter samråd med specialpedagogisk kompetens ska sedan skyndsamt stöd ges i form av extra anpassningar och eventuellt inleda pedagogisk utredning för särskilt stöd. 

Till varje aktivitet finns en förklaring till vad som menas med befara kopplat till just den aktiviteten. 

Om en elev inte visar nyfikenhet och intresse för att lösa problem inom rumsuppfattning kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

 

Elever som kommit längre 

En elev som kommit längre i sin kunskapsutveckling i matematik visar troligen kunnande genom att exempelvis:  

 • i sin strategi ta hänsyn till både färg, form, storlek och riktning på bilderna  
 • förklara varför en plats stämmer bättre än en annan plats  
 • kommunicera på ett sätt som för problemlösandet framåt, och/eller  
 • resonera och kommunicera om vilken årstid det är och varför det är den årstiden 
 • kommunicera och resonera om de båda perspektiven 
 • jämföra och förklara likheter och skillnader i bilderna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Aktivitet ”Lekparken” som pdf

Lekparken

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du ”Aktivitet Lekparken” som pdf.

Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.