Gå direkt till innehållet

Under sin skoltid ska eleverna förberedas inför kommande arbetsliv. Ett viktigt inslag i detta är elevernas PRAO. Genom att kombinera PRAO med generell studie- och yrkesvägledning ökar elevernas valkompetens så att de ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Under 2020/2021 har vi på grund av pandemin och coronavirusets inverkan på samhället tänkt om och försökt hitta andra vägar för att eleverna ska kunna få PRAO, praktisk arbetslivsorientering.

Enligt Skollagen (2010:800) 10kap 8a§, 12kap 8a§ ska

”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.”

Detta arbetsområde är ett material som avser inspirera lärare att, tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare, arbeta med att integrera ett skola- och arbetslivsperspektiv i undervisningen. Materialet består av ett antal moduler som avser underlätta arbetet i skolorna, så att eleverna får de kunskaper som förväntas utvecklas under prao och genom den generella vägledningen. Materialet kan med fördel användas även under ordinarie PRAO.

I detta arbetsområde följer 4 moduler (här placerade under lektioner) att arbeta med i klassrummet:

MODUL 1: Inledning

MODUL 2: Intressanta framtidsval

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

MODUL 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

(Fler moduler tillkommer efterhand)

PPPV (Pedagogisk Planering På Väg)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Modul 1: Inledning

Syftet är att ge eleverna en bred introduktion till arbetsmarknadskunskap. Genomförande: Ta upp framtidens arbetsmarknad i helklass. Utgå från PowerPoint – Framtidens arbetsmarknad (Bifogad under ...

Modul 2: Intressanta framtidsval

Syftet är att eleverna ska fundera kring sig själv och sina intressen inför yrken och framtiden  Genomförande: EPA (Enskilt, Par/liten grupp, Alla/dialog i klassrummet) Utgå från huvudfrågan: Varför...

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse. Genomförande:  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör...

Modul 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

Syftet är att eleverna ska få fördjupad insikt om sina styrkor, förmågor och egenskaper. Inledning; Egenskaper och förmågor, se bilaga A – Vad är skillnaden på egenskaper och förmågor? Vad är kompeten...