Gå direkt till innehållet

Under sin skoltid ska eleverna förberedas inför kommande arbetsliv. Ett viktigt inslag i detta är elevernas PRAO. Genom att kombinera PRAO med generell studie- och yrkesvägledning ökar elevernas valkompetens så att de ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Enligt Skollagen (2010:800) 10kap 8a§, 12kap 8a§ ska

”Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.”

Detta arbetsområde är ett material som avser inspirera lärare att, tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare, arbeta med att integrera ett skola- och arbetslivsperspektiv i undervisningen. Materialet består av ett antal moduler som avser underlätta arbetet i skolorna, så att eleverna får de kunskaper som förväntas utvecklas under prao och genom den generella vägledningen. Materialet kan med fördel användas även under ordinarie PRAO.

I detta arbetsområde följer 4 moduler (här placerade under lektioner) att arbeta med i klassrummet:

MODUL 1: Inledning

MODUL 2: Intressanta framtidsval

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

MODUL 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

(Fler moduler tillkommer efterhand)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Modul 1: Inledning

Syftet är att ge eleverna en bred introduktion till arbetsmarknadskunskap. Genomförande: Ta upp framtidens arbetsmarknad i helklass. Utgå från PowerPoint – Framtidens arbetsmarknad (Bifogad under ...

Modul 2: Intressanta framtidsval

Syftet är att eleverna ska fundera kring sig själv och sina intressen inför yrken och framtiden  Genomförande: EPA (Enskilt, Par/liten grupp, Alla/dialog i klassrummet) Utgå från huvudfrågan: Varför...

MODUL 3: Arbetsmarknadskunskap

Syftet är att eleverna ska få bredare kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till branscher och eget intresse. Genomförande:  Arbeta i helklass. Utgå från modul 1 och synliggör...

Modul 4: Självinsikt – egenskaper och förmågor = kompetens

Syftet är att eleverna ska få fördjupad insikt om sina styrkor, förmågor och egenskaper. Inledning; Egenskaper och förmågor, se bilaga A – Vad är skillnaden på egenskaper och förmågor? Vad är kompeten...