Gå direkt till innehållet

Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och som utgör en helhet. Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Diskutera barnkonventionen

Behöver du och dina kollegor fräscha upp innehållet i artiklarna eller påbörja en diskussion om dem i er verksamhet – passa på att göra diskussionsövningarna nedan!

Dela in er i fyra grupper. Gör gärna övningen stående för att öka vakenhetsgraden. Övningen består av en tvåstegsraket:

 1. Varje grupp får utgå från en artikel genom att diskutera tillhörande punkter.
 2. I nästa steg sammanfattar varje grupp sina tankar för övriga grupper.

 

Artikel 2

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”.

Diskutera följande:

 • Hur bemöter vi barn i olika åldrar?
 • Hur bemöter vi pojkar/flickor?
 • Vilken kompetens har vi att bemöta och respektera barn?
 • Hur vet vi att barn inte diskrimineras i vår verksamhet på grund av till exempel bostadsort, sociala faktorer, kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller föräldrars härkomst?

 

Artikel 3

”Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.”

Diskutera följande:

 • Hur och när diskuterar vi barnets bästa?
 • Hur kommer vi fram till vad som är barnets bästa?
 • Vad säger den lagstiftning som styr vår verksamhet om barnets bästa?
 • På vilken kunskapsgrund gör vi våra bedömningar av barnets bästa?

 

Artikel 6

”Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas.”

Diskutera följande:

 • Hur arbetar vi med varje barns rätt till utveckling i fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social bemärkelse?
 • Vilka behöver vi samverka med för att det ska bli bra för alla barn?
 • Hur hanterar vi vår skyldighet att anmäla misstanke om att barn far illa?

 

Artikel 12

”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Barnet skall ha möjlighet att höras antingen direkt eller genom en företrädare. Artikeln ger inte barnet rätt till självbestämmande.”

Diskutera följande:

 • Vilka metoder för barns delaktighet använder vi i vår verksamhet?
 • Vilken möjlighet har barn att fritt uttrycka sina åsikter i vår verksamhet?
 • Vilken betydelse tillmäter vi barnets åsikter?
 • Kan det finnas tillfällen när barn inte ska/bör höras?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.