Gå direkt till innehållet

I den första processen får eleverna skriva ett diagnostiskt test, fundera över vad som kännetecknar en skicklig författare, möta olika mindset samt lära sig strategier för att läsa texter. De får också börja läsa boken All the Bright Places av Jennifer Niven och använda sig av lässtrategierna. 

Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 1 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på dem i den löpande texten nedan:

 • NP_A Good Life_A Diagnosis
 • What makes someone a good writer?
 • Carol Dwecks teorier om mindset
 • Strategies for Reading Literature
 • Cover
 • Finch p. 3
 • All the Bright Places_Violet and Finch
 • Quizlet
 • Vocabulary work
 • Listening comprehension
 • Germ Magazine
 • Preparing for our Book Talks

 


1. Essay Writing: A good life – diagnosis 

Som utgångspunkt låter vi eleverna vid terminsstart i årskurs 1 skriva ett frisläppt nationellt prov. Ladda ner och dela ut Good Life A Diagnosis. Elevtexterna bedöms inte. Istället är de tänkta som referens för att vi ska kunna synliggöra lärandet för eleverna och oss själva i slutet av arbetsområdet.

Därefter diskuterar eleverna What makes someone a good writer utifrån stödfrågor. Låt dem diskutera i grupper.

 1. Whats makes a good writer?
 2. Why do you need to be a good writer?
 3. Textwise, what is it that a good writer does?
 4. What constitutes a good text?

Samtalen följs i sin tur upp med eleverna tittar på ett TED-talk. Titta på klippet om Carol Dwecks teorier om mindset. Klippet syftar till att förtydliga för eleverna hur strategier är avgörande, att lärande och utveckling handlar om mer än talang. Sammanfattningsvis är dessa moment ett sätt för oss att förbereda eleverna för läsningen.

 


2. Novel reading: an introductio

Eleverna ska läsa All the Bright Places av Jennifer Niven. Romanen delas in i tre delar enligt följande:

 • Part 1: p. 3-117
 • Part 2: p. 118-252
 • Part 3: p. 253-378.

Varje del bearbetas ur tre olika perspektiv: 

 • Pre-reading (före läsning)
 • During reading (under läsning)
 • After reading (efter läsning).

Nu introducerar vi lässtrategier. Forskning visar att mindre erfarna och mindre självständiga läsare hoppar över fasen före läsning helt (Roe, 2014). De börjar istället läsa direkt utan att reflektera över vad det är för typ av text de ska läsa, varken till form eller innehåll. Den oerfarna läsaren ger sig direkt in i texten utan strategier eller förväntningar. Vi vill ändra på detta.

 


Pre-reading

1. Vi börjar med att gå igenom Strategies for Reading Literature.

2. I nästa steg jobbar vi med lässtrategin “Predict” genom att använda bokens title och epigraph. I det här dokumentet hittar du bokens cover. Syftet är att aktivera elevernas förförståelse / egna erfarenheter / skapa förväntningar. Vi bläddrar också gemensamt igenom romanen för att få syn på berättarstrukturen. Då ser vi att romanen berättas växelvis ur de båda protagonisternas perspektiv.

3. Lyssna tillsammans på Finch  p.3 (I am awake again. Day 6).

4. Därefter är det dags att göra en övning: Pretend to be Theodore Finch and then state:

 • I am Theodore and I …
 • What else did you learn from this extract?
 • Setting?

Vi låter eleverna diskutera punkterna i grupper och påbörja en “character traits list”.

5. Nu är det dags för högläsning av de första sidorna av Violet’s första kapitel s. 18-19. När vi högläser “tänker vi högt” för att modellera våra tankeprocesser.

6. Dela ut handouten Strategies for Readers. Eleverna ska använda strategierna i nästa steg när de ska läsa tillsammans.

7. Vi låter eleverna i grupper läsa Violet’s first chapter, s. 18-25 (154 days till graduation) och jobba med lässtrategierna. För att skapa en tydlighet i deras arbetsgång ger vi dem följande instruktion för gruppläsning:

 • Close read together.
 • Take turns reading the text out loud.
 • Annotate the text in the same way as the model Strategies for Readers.
 • Add to your character traits lists.
 • Make a word list using the words you highlight. Write sentences in functional English.

Eleverna ska också jobba med följande frågor: 

 • What do we learn about Violet? The first lines of the novel are important. Write down the first three lines from Theodore’s first chapter and then from Violet’s and describe how you feel about them.
 • Do they catch your interest?
 • Why?
 • After having read those first lines, what do you think will happen in the novel? Look at the chapter headings: what do the headings reveal about the characters? Add to your character traits list.

 


During reading 

Romanläsningen sker sen på olika sätt. Det mesta läser eleverna individuellt, men tid avsätts även för att vi högläser och att eleverna får turas om att läsa för varandra i grupper. Med handouten Strategies for Readers får eleverna praktisera strategier från Violets första kapitel.

Att läsa och tänka högt om texten, stryka under och föra anteckningar kan för en van läsare tyckas självklart men för en oerfaren läsare som inte är van vid att bearbeta text eller vid att se på läsning som ett tankearbete, är dessa strategier nya.

Vår målsättning är att ge eleverna möjlighet att träna på dessa strategier så de förstår texten bättre. (När de läser individuellt jobbar de inte alltid fullt ut med strategierna.) Tanken med lektionerna under during reading-fasen är att de delas in i två eller tre delar. Ordningen växlar och ibland går ett av momenten bort.

 • Del 1: Warmer, eleverna diskuterar vad de har läst /något de fått i uppgift att förbereda.
 • Del 2: Romanläsning individuellt, lärarlett eller i grupp. 
 • Del 3: Undervisning i någon form för att jobba med listening och writing.

 

Elevaktiviteter under läsningen

Under läsningen av hela romanen jobbar vi med flera olika elevaktiviteter. Vi arbetar med alla de språkliga förmågorna på ett sätt som stöttar både romanläsningen och skrivandet. Nedan följer exempel på olika elevaktiviteter:

 

¤ Eleverna för loggbok över protagonisternas egenskaper under hela romanen:

 • The main characters All the Bright Places_Finch and Violet – compare and contrast.
 • In your groups, present your character traits lists. Compare and contrast.

 

¤ Quizlet

Eleverna gör ett Quizlet med hjälp av Flashcards för att träna ordförråd.

 

¤ Vocabulary work

Eleverna tränar ordförråd, Vocabulary work genom flervalsalternativ på Vocabulary.com.

 

¤ Read and annotate the text 

 • Pick 4 quotes: Something which describes Finch and something which describes Violet. Be prepared to share your quotes with the class. Present + comment.
 • On page x Violet says …”quote”. From this quote it is clear that … / This is important because … / As a result …
 • Remember. Always speak/write about literature in the present tense. i.e. “Jennifer Niven explains-highlights-shows-demonstrates- depicts- suggests …”
 • Be prepared to share your quotes with class next lesson.
 • Share your quotes in your groups.
 • Pick your 2 best quotes. Insert the ones describing Violet here (padlet. com)  and the ones describing Finch here (padlet.com).

 

¤ Listening comprehension

Eleverna gör Listening comprehension. Under hörförståelsen ger vi eleverna följande instruktioner: You are going to practice note-taking and summarizing the main points while listening to a story:

   While listening

 • Take notes in your own words.
 • Focus on the main points only.
 • Leave spaces between the ideas so you can add information later.
 • Keep your note-taking short, writing phrases rather than complete sentences.
 • Use bullet points and lists where possible.

   After listening

 • In your groups, compare your notes and discuss your strategies.

 

¤ Group Reading with the strategies

Eleverna läser i grupper och använder sig av lässtrategierna tillsammans.

 


AFTER READING

När eleverna har läst hela boken följer några after-reading activities som syftar till att förbereda eleverna inför de elevledda book talks som utgör den avslutande muntliga examinationen på romanen.

 

Elevaktiviteter efter läsning

Under läsningen av hela romanen jobbar vi med flera olika elevaktiviteter. Vi arbetar med alla de språkliga förmågorna på ett sätt som stöttar både romanläsningen och skrivandet. Nedan följer exempel på olika elevaktiviteter:

 

¤ Finch and Violet – at the beginning and at the end

 • Now you have followed Finch and Violet throughout the book. Picture them at the beginning and at the end. In what ways have they changed and what has caused the changes? Remember to support your arguments with examples from the novel and give page references.

 

¤ Germ Magazine

Berätta att romanen är baserad på författarens egna erfarenheter och att Germ Magazine finns på riktigt. Låt eleverna klicka runt en stund och i sina grupper fundera över romanen och vilken betydelse en sådan online magazine kan ha.

 

¤ Book Talks

Eleverna håller boksamtal i grupper. De förbereder själva vad de vill prata om. Book talks genomförs som en muntlig examination med stöd från dokumentet Preparing for our Book Talks.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar i process 1

1. Setting the context and building the field

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till PROCESS 1.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.