Gå direkt till innehållet

Resursen utgår från boken ”Ankomsten” av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social trygghet och identitet i olika sociala sammanhang.

Sverige har det senaste året tagit emot ett stort antal nyanlända. Mycket fokus kring de nyanlända har legat på att berätta historier om flykt, och det är viktigt, men i den här resursen är fokus att vända blicken också till hur vi som mottagare kan agera. Hur kan vi skapa inkludering och ett mottagande som är välkomnande? Hur vi skapar ett VI?

Resursen kopplas till Lgr-11 och de två inledande kapitlen men även ämnena bild och svenska/sva alternativt moderna språk eller engelska. Nyanlända elever kan även bidra med sina egna språk. Resursen är framtagen för elever i åk 7-9 men kan säkert anpassas till andra åldrar också. Resursen innehåller 6 lektionsförslag.

Presentera gärna arbetet som ett fördjupningsarbete för eleverna och berätta vilka ämnen ni knyter till det. Förklara att eleverna ska få arbeta i grupper för att bättre lära känna varandra. Berätta att ni ska arbeta utifrån en berättelse och visa boken samt berätta lite kort om författaren till boken. Att författaren ofta skildrar mänskliga möten som värdefulla och hoppingivande och att hans böcker trots sitt melankoliska bildspråk ofta har en underton av hopp.

Ni kan visa några intervjuer med Shaun Tan från Youtube. Målet är att skapa en känsla, något sinnligt som ni kan ta med er in i processen.

(ex intervju nedan om Shaun Tans arbetsprocesser)

Koppling till Lgr11

 

Varför?

Sverige har det senaste året tagit emot ett stort antal nyanlända och vi behöver skapa många olika möten mellan dessa elever och de elever som ska ta emot våra nya medborgare. Mycket fokus kring de nyanlända har legat på att berätta historier om flykt, och det är viktigt men i den här lärprocessen är fokus att vända blicken också till hur vi som mottagare kan agera. Hur kan vi skapa inkludering och ett mottagande som är välkomnande? Vi vill få ett samtal kring hur vi skapar ett VI.

Vi kopplar lärandet till Lgr-11 både i de två inledande kapitlen men även ämnena bild och svenska/sva, moderna språk och/eller engelska. Nyanlända elever bidrar med sina egna språk. Vi har valt följande avsnitt och citat:

 

Från kapitel 1 & 2

 • ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”
 • ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”
 • ”Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”
 • ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”

 

Från kursplanen i bild

Syfte

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll
Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Från kursplanen i svenska/sva

Syfte

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen

 

Vad?

Lärprocessen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan. Från denna bygger vi en lärprocess med flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande.  Lärprocessens tematik handlar om vänskap, inkludering, social trygghet och identitet i olika sociala sammanhang.

 

Hur?

 

Upplägg

Skapa mindre grupper om ca 4-6 elever, om ni har många nyanlända försök fördela dem i de olika grupperna. Arbetet sker både i helklass, halvklass och gruppvis. Eleverna följer samma grupp genom hela lärprocessen.

Förklara för eleverna vad det är ni vill att de ska lära sig under resans gång bildanalys/berättelseanalys, skriva noveller/skriva serietexter, skapa egna bilder som framhäver en känsla eller budskap osv. Målet är också att hinna diskutera frågor som medmänsklighet, allas lika värde och vikten av att känna samhörighet i det samhälle man tillhör. Vi har många som kommer nya till vårt land, så vi som bor här måste bli duktiga på att ta emot dem, hur blir vi det?

 

Lektionsförslag 1

Drama i blandade grupper, dubbellektion i halvklass gärna med en dramapedagog (kanske inom ramen för skapande skola).

Eleverna behöver inte kunna något för att genomföra detta moment. Här handlar det om att lära känna sin nya grupp och att lära sig att bli trygg i gruppen. Dramapedagogen/läraren bör jobba med improvisationer och rollspel med fokus på träning i hur man interagerar med sina medmänniskor och hur man förhåller sig till varandra. Vidare bör passen innehålla icke-verbala dramaövningar med fokus på samarbete, trygghet och kommunikation. De icke-verbala övningarna syftar också till att utforska andra sätt att kommunicera och förstå frustrationen i att inte kunna använda ”sitt” talade språk.

 

Exempel på övningar:

Presentationsrunda – namn, jag är född i (stadens namn) och jag gillar…

Linjen – Gruppen ska så snabbt som möjligt ordna sig i en linje utan att prata, t ex längdordning, bokstavsordning, hårfärg från mörkast till ljusast osv. Här tävlar grupperna mellan varandra om vem som blir klar först.

Gränsen – man sitter på stolar i två rader (länder) mittemot varandra. En är gränsvakt och står i mitten. Man kan byta land med varandra genom att man först skapar ögonkontakt och sedan snabbt byter stolar med varandra.

Gränsvakten ska då försöka ta den enes stol och den som blir utan stol blir gränsvakt istället.

Stolstafett – gruppen har tre till fyra stolar (beroende på hur stora de är) och de ska ta sig från ena änden av rummet till den andra utan att någon i gruppen nuddar golvet. De får inte prata med varandra utan bara använda kroppsspråk. Alla i gruppen (ca 4-5 st) och alla stolarna ska över golvet.

 

Lektionsförslag 2

Gemensam läsning av boken och samtal i smågrupper.

Efter en introduktion från läraren om att läsa grafiska noveller eller ”silent books” får eleverna läsa boken i sina grupper, två och två under tystnad. Eftersom detta kräver lite lyhördhet gentemot sin läskompis är det också en övning i att se och lyssna på varandra. När eleverna hunnit läsa boken ska de samtala i hela sin grupp om hur de upplevde att läsa en bok utan skriven text. Hur boken beskriver olika stämningar, årstider, tid som passerar osv. Varför tror de att författaren har valt att helt utelämna text? Sammanfatta i helklass.

TIPS
Vill ni ha boken i en hel klassuppsättning? Kontakta skolbibliotekarien som kan hjälpa dig att antingen köpa in eller låna ihop. För er som jobbar i Malmö, boken finns i många ex på en del av Malmös skolor.

 

Lektionsförslag 3

Berättelseanalys

Genomgång kring hur man gör en berättelseanalys. Eleverna jobbar sedan i sin grupp med att göra en berättelseanalys av boken. Sammanfattning i helklass. Här kan vi ge utrymme för att spinna vidare på frågeställningar som eleverna tar upp ur berättelsen om t ex migration och vad som ändrar ett utanförskap till ett innanförskap. Hur går det för huvudkaraktären när han kommer till det nya landet vilka motgångar möter han och hur hittar han vänner?

TIPS
Shaun Tan fick ALMA-priset 2011. På hemsidan till ALMA -priset finns en läsnyckel till Ankomsten.

 

Lektionsförslag 4

Gruppnovell eller serietext

Eleverna får gemensamt i sina grupper göra om berättelsen till text genom att skapa en gruppnovell. Alternativt så får eleverna gruppvis skapa serietext till några sidor i boken, här kan man med fördel använda alla språkresurser som finns i klassrummet.

 

Lektionsförslag 5

Bildanalys

Genomgång av olika aspekter av kommunikation i bilder, bildanalys-terminologi osv. Sedan får eleverna sitta i sina grupper och göra en bildanalys av någon bild/uppslag i boken. Bildanalyserna presenteras sedan i helgrupp.

 

Bildanalys begrepp

1) Vem är avsändaren? (Kommunikator)
2) Vem är den tänkta mottagaren? (Målgrupp)
3) Vilket syfte har avsändaren med bilden? (Bildtyp)
3) I vilket sammanhang visas den?
4) Vad föreställer bilden? Vad syns på den? (Denotativ beskrivning)
5) Hur har bildskaparen komponerat bilden? Hur har han eller hon placerat föremålen/personerna i bilden? Hur är det med mörker och ljus, skuggor och solblänk? Finns det färger, mönster och /eller kontraster?
6) Hur tolkar du bilden? Hur upplever du den? (Konnotativ beskrivning)

 

Lektionsförslag 6

Eget skapande

Nästa lektion kan man följa upp med att eleverna får en känsla eller ett budskap som de ska förmedla genom en bild, vilken teknik de väljer är upp till bildläraren, här är det viktiga hur de väljer att komponera bilden för att få fram budskapet. Följ upp med en presentation av alla bilder och eleven får berätta hur tankarna gick när bilden skapades.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.