Gå direkt till innehållet

Här följer en lista med förklaringar över de begrepp som förekommer i Kooperativt lärande.

De begrepp som kräver en längre förklaring finns utförligare beskrivet om du klickar på begreppet.

 

  • Grupp: elevgrupp som består av 3-4 elever
  • Grundprinciper: Grundprinciperna beskrivs med akronymen SPEL3F.  Dessa är: Samarbetsfärdigheter, Positivt Ömsesidigt beroende, Eget ansvar, Lika delaktighet, 3F: Feedback, feedup och feedforward. Alla grundprinciper framträder inte lika tydligt i alla strukturer. Använder du en struktur som behöver få någon grundprincip förstärkt så kan du komplettera med att använda en strategi som förstärker den grundprincipen. Varje grundprincip stödjer kooperativt lärande och undervisning som utgår från samarbete. Grundprinciperna behöver vara tydligt förklarade och förstådda av eleverna. (Texten kommer att få en länk till en utförligare beskrivning)
  • Helklass: syftar hela klassen/mentorsgruppen/undervisningsgruppen.
  • Lärpar: Två elever som tillsammans tränar och utvecklar samarbetsfärdigheter. Samarbete i par är en grundform för att kunna arbeta i grupp. (länk till utförligare förklaring kommer)
  • Samarbetsfärdighet: Samarbetsfärdigheter är en av grundprinciperna och behövs både läras in och tränas för att eleverna ska få ett fungerande samarbete. Samarbetsfärdigheterna behöver synliggöras på ett konkret sätt t ex genom att använda ett T-eller Y-kort och den ska kunna gå att utvärdera. Exempel på samarbetsfärdigheter är Använda varandras namn, Lyssna på varandra, Turas om att tala och Fortsätta med uppgiften tills den är färdig. ( länk till utförligare förklaring kommer)
  • Strategi: En strategi är ett verktyg som hjälper dig att undervisa med utgångspunkt i samarbete. En strategi förstärker de kooperativa grundprinciperna. Exempel på strategier är roller (ökar delaktigheten) och T-respektive Y-kort (hjälper till att synliggöra en samarbetsfärdighet).
  • SPEL3F: Samarbetsfärdigheter, Positivt Ömsesidigt beroende, Eget ansvar, Lika delaktighet, 3F: Feedback, feedup och feedforward. (Se Grundprinciper)
  • Struktur: en struktur är en ram för hur du ska genomföra undervisningen, och hur eleverna ska utföra den, så att både lärande och samarbete mellan eleverna stärks och stöttas. Varje struktur har ofta flera av grundprinciperna inbyggda i ramen. Genom att använda strukturer får du som lärare hjälp att strukturera elevernas samarbete samtidigt som talutrymmet för eleverna blir mer demokratiskt fördelat. Strukturerna kan utvecklas och förändras.
  • T-eller Y-kort: Ett T-eller Y-kort görs när man ska börja använda och arbeta med en samarbetsfärdighet i undervisningen. Eleverna behöver känna till vad samarbetsfärdigheten innebär och vad de förväntas göra när de använder den. Med hjälp av ett T-eller Y-kort kan samarbetsfärdigheten tydliggöras, både i genomförande och innehåll. I ett T-kort arbetar man tillsammans med eleverna kring samarbetsfärdigheten utifrån synas och höras. Exempelvis: Samarbetsfärdigheten är Lyssna på varandra. Med hjälp av T-kortet ska eleverna arbeta med:  Hur syns det att ”vi” lyssnar på varandra? och Hur hörs det att ”vi” lyssnar på varandra? Använder man ett Y-kort så arbetar eleverna även med frågan Hur känns det att ”vi” lyssnar på varandra?  (länk till utförligare förklaring kommer)
  • Öppna frågor: Öppna frågor gör att den som får frågan får tänka till och utveckla sitt svar, det går inte att svara ja eller nej. Öppna frågor inleds gärna med: När, Var, Vad eller Hur? Undvik att inleda en fråga med ”varför” då det kan uppfattas som att du är kritisk när du ställer frågan.

 

 

 

 

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen