Gå direkt till innehållet

Aktivitet 1 “Vi berättar och beskriver”

Bakgrund 

(Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.)

En elev med en utvecklad generell språklig förmåga har förutsättningar att på ett begripligt sätt berätta om händelser och annat som hon eller han varit med om. Vidare har eleven då förutsättningar att delta aktivt i samtal. För att klara detta krävs ett tillräckligt stort ordförråd och kunskap om hur orden ska användas. Ju mer utvecklat språk en elev har, desto lättare har hon eller han att uttrycka sig nyanserat och tydligt. 


Kartläggning av flerspråkiga elever

Om eleven talar flera språk är det viktigt att skilja på den samlade språkförmågan och hur väl eleven behärskar ett enskilt språk. En flerspråkig elevs förmåga att till exempel berätta och beskriva kan vara rikare än vad han eller hon kan uttrycka på ett språk som han eller hon håller på att lära sig. För att ge en elev som är ny i det svenska språket möjlighet att visa sina kunskaper är det bra om aktiviteten antingen sker på det starkaste språket eller, om så är möjligt, med hjälp av transspråkande, det vill säga att eleven kan använda sina samlade språkliga resurser. Det är då viktigt att den som bedömer uppmärksammar elevens kompetens i att beskriva eller förklara oavsett vilket eller vilka språk eleven använder. 

Observationspunkterna i aktiviteten kan genomföras på olika sätt beroende på om det finns personal som talar samma språk som eleven, hur länge eleven har vistats i Sverige och hur långt eleven hunnit i sin utveckling av svenska. Eleven kan gärna använda alla sina språkliga resurser när han eller hon genomför uppgiften – det vill säga såväl svenska och andra språk som eleven talar som kroppsspråk och hänvisningar till bilder. Om eleven genomför aktiviteten huvudsakligen på svenska går det bra att eleven plockar in ord på det starkaste språket när han eller hon inte hittar dem på svenska. Att plocka in ord från sitt starkaste språk på rätt plats i frasen är ett tecken på språklig mognad. Det är en vanlig kommunikationsstrategi som bör uppmuntras. 

Beroende på ovanstående faktorer kan följande alternativ för genomförandet användas: 

 • Ge instruktionen på svenska om eleven förstår och låt eleven genomföra aktiviteten huvudsakligen på svenska. 
 • Ge instruktionen på elevens starkaste språk och svenska och låt eleven genomföra aktiviteten huvudsakligen på svenska. 
 • Om eleven inte är redo att genomföra aktiviteten på svenska, ge instruktionen på elevens starkaste språk och genomför aktiviteten huvudsakligen på elevens starkaste språk.

Observationspunkter

 • Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om 

Uppmärksamma och notera om eleven kan berätta med röd tråd och så att det är begripligt för andra

 • Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår

 – Uppmärksamma och notera om eleven kan beskriva föremålet eller företeelsen med ord som är anpassade till sammanhanget.

 • Visar intresse för vad andra säger 

Uppmärksamma och notera om eleven visar intresse för att lyssna och bekräftar det med sitt kroppsspråk och/eller genom att kommentera det som andra säger.

 • Kan förstå en enkel instruktion 

Uppmärksamma och notera om eleven kan förstå instruktionen exempelvis genom att följa den. 

 

Observationspunkter – flerspråkiga elever

Det finns fyra observationspunkter till denna aktiviteten. Under varje observationspunkt står i parentes vad som kan vara bra att tänka på när kartläggningen ska genomföras. Därefter står vad som ska uppmärksammas i kartläggningen.

 • Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om 

(Välj kontexter som hör till skolan om eleven ska berätta på svenska eftersom eleven kanske inte har ord på svenska för kontexter utanför skolan ännu. Det tar längre tid för elever att lära sig svenska ord och begrepp på sådant som hör till miljöer där modersmålet förmodligen dominerar, till exempel vid frukosten hemma.)

Uppmärksamma om eleven kan berätta sammanhängande och begripligt för andra. Om eleven berättar på svenska är det bra om den som gör bedömningen är medveten om att en berättelse med bara enstaka ord inte behöver betyda att eleven inte har förmågan att återberätta. Troligen beror det på att eleven ännu inte har hunnit utveckla det svenska språket så att det räcker till för att återberätta på ett sammanhängande sätt. För att få reda på om eleven inte har utvecklat förmågan ännu behöver elevens kunskaper bedömas när han eller hon berättar på sitt starkaste språk

 • Kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår

(Om det finns en eller flera elever i klassen som har samma språk som sitt starkaste språk kan de vara i samma grupp för att kunna transspråka, det vill säga använda alla sina språkliga resurser. Eftersom det finns en risk att en del av motiven på bildkorten inte är bekanta föremål för eleven så är det bra att använda bekanta föremål från skolan eller fritidshemmet, till exempel en penna, boll, bok, sax, sked eller leksak.)

Uppmärksamma och notera om eleven kan beskriva föremålet eller företeelsen med ord som är anpassade till sammanhanget, till exempel ord för färg, form och funktion. Om eleven beskriver på svenska och inte använder ord som är anpassade till sammanhanget behöver den som gör bedömningen vara medveten om att det inte behöver betyda att eleven inte har förmågan att beskriva. Det kan i stället bero på att eleven ännu inte har hunnit utveckla det svenska språket så att det räcker till för att beskriva med ord som är anpassade för sammanhanget.

 • Visar intresse för vad andra säger 

För att göra det möjligt att bedöma en elevs språkliga medvetenhet utifrån observationspunkten Visar intresse för vad andra säger behöver eleverna som genomför aktiviteten förstå varandra. Om det inte går att ordna en sådan grupp på skolan kan man se om eleven visar intresse när eleven talar med sin vårdnadshavare. Läraren kartlägger då elevens förmågor genom att iaktta eleven under aktiviteterna i föregående observationspunkter. Uppmärksamma och notera om eleven visar intresse för att lyssna och om eleven bekräftar det med sitt kroppsspråk eller genom att kommentera det som andra säger. 

 • Kan förstå en enkel instruktion 

(För att göra det möjligt för eleven att kunna följa instruktionen behöver den kommuniceras på ett språk som eleven förstår. Om instruktionen ges på svenska behöver läraren försäkra sig om att eleven förstår. Instruktionen bör handla om sådant som man vanligtvis gör i skolan och uttryckas på ett språk och med ett ordförråd som eleven har mött flera gånger och hunnit lära sig. För den här observationspunkten behöver instruktionerna innehålla tre–fyra led)

Uppmärksamma och notera om eleven kan förstå instruktionen genom att följa den. Om eleven inte följer instruktioner, skilj då på om det beror på förmågan att följa en instruktion eller på språkliga hinder för att kartlägga vilket stöd eleven behöver. 

 

Indikation

Indikationen kan visas genom att eleven ännu inte:

 • berättar sammanhängande utan använder endast enstaka ord
 • hittar ord eller saknar ord för det som ska berättas eller beskrivas
 • deltar i samtal utan fokuserar på andra saker
 • visar intresse för vad andra säger
 • kan följa en instruktion eller en uppmaning.

 

Befara

Om en elev inte berättar och beskriver så att andra förstår, och inte heller följer en instruktion kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3.

 

Elever som kommit längre

Eleven visar sitt kunnande exempelvis genom att:

 • berätta med en tydlig röd tråd och tydliga beskrivningar 
 • använda ett varierat ordförråd vid berättande och beskrivande samt visa kunskap om hur orden ska användas 
 • beskriva en företeelse eller sak i flera led 
 • aktivt medverka i samtal, bjuda in andra till samtal samt lyssna på andra.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Aktivitet ”Vi berättar och beskriver” som pdf

1. Vi berättar och beskriver

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du ”Kartläggning – Vi berättar och beskriver” som pdf.

Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.