Gå direkt till innehållet

(TILLBAKA TILL STARTSIDAN)


Inledning

”Hitta språket” vilar på den teoretiska grund som beskrivs i Skolverkets ”Nya Språket lyfter!”, om inte annat anges. 

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll. De fyra aktiviteterna i kartläggningsmaterialet motiveras var för sig utifrån teorier om språk-, läs- och skrivutveckling och går under rubrikerna:

  1. att berätta och beskriva 
  2. att lyssna och samtala 
  3. att kommunicera med symboler och bokstäver 
  4. att urskilja ord och språkljud. 

Forskningen visar att vissa kunskaper och färdigheter är kännetecknande för elever som framgångsrikt knäcker den alfabetiska koden. Dessa är en god generell språklig förmåga, fonologisk medvetenhet och goda kunskaper om bokstäver och språkljud. Aktiviteterna i kartläggningsmaterialet syftar därför i stor utsträckning till att kartlägga sådana kunskaper och färdigheter. Elever är olika och undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de olika erfarenheter som eleverna tidigare har gjort. 

 

Flerspråkiga elever

Språklig medvetenhet har i forskning visat sig ha ett tydligt samband med den kommande läs- och skrivinlärningen i alfabetiska och stavelsebaserade skriftsystem. Språklig medvetenhet är en övergripande term för att beteckna elevens hållning till språket, det vill säga att eleven kan se språket utifrån, lägga märke till språkets form och skilja på språkets form och innehåll. Beroende på vilken språklig nivå som avses brukar man tala om syntaktisk, morfologisk, fonologisk, fonetisk samt semantisk och pragmatisk medvetenhet. 

Den språkliga medvetenheten, oavsett nivå, är inte knuten till ett specifikt språk. Den som är ny i ett språk kan förstås inte förväntas känna till just det språkets ljudstruktur och enskilda språkljud. Men själva grundinsikten kan finnas där och kan tillämpas allt eftersom eleven lär sig det nya språket.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Arbeta kollegialt med Hitta språket

Arbeta kollegialt med ”Hitta språket” Arbetsgången är indelad i två delar.  Del 1: handlar om samsyn kring arbetet med ”Hitta språket” och är bra att starta med.  Del 2: handla...

1. Vi berättar och beskriver

Aktivitet 1 “Vi berättar och beskriver” Bakgrund  (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) En elev med en utvecklad generell...

2. Vi lyssnar och samtalar

Aktivitet 2 “Vi lyssnar och samtalar”  Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) Högläsning ger elever möjlighet att...

3. Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Aktivitet 3 “Vi kommunicerar med symboler och bokstäver”    Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) Barn lär s...

4. Vi urskiljer ord och språkljud

Aktivitet 4 “Vi urskiljer ord och språkljud” Bakgrund (Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.) För att utveckla en god läs- o...