Gå direkt till innehållet

Aktivitet 4 “Vi urskiljer ord och språkljud”

Bakgrund

(Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.)

För att utveckla en god läs- och skrivförmåga behöver eleven bli medveten om att språket kan delas upp i meningar och ord samt ha en säker uppfattning om vad ett ord är. Att kunna urskilja första ljudet i ord är ett avgörande steg i utvecklingen av fonologisk medvetenhet på fonemnivå. Med tanke på att kartläggningen genomförs under höstterminen, har endast ord med ”hålljud” tagits med i kartläggningen av fonologisk medvetenhet på fonemnivå. Vokalerna och exempelvis konsonanterna ”s”, ”m”, ”r” och ”l” har hålljud, vilket innebär att det går att hålla ut ljuden. Dessutom är det lång vokalklang i vokalerna i de ord som finns med i materialet, vilket också gör det enklare för eleverna att urskilja fonemen. Observationspunkten med bokstavens namn och grafem-fonem-koppling är utformad utifrån att det är en förmåga som är grundläggande för den fortsatta läsinlärningen. 


Kartläggning av flerspråkiga elever

Samtliga observationspunkter i aktivitet 4 bör föregås av undervisning om att urskilja ord och språkljud i syfte att ge en rättvisande kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet. Det är också bra om eleven har påbörjat sin andraspråksutveckling i det svenska språket. Innan kartläggningen börjar är det bra om läraren tar reda på om eleven redan kan läsa på sitt starkaste språk. En elev som kan läsa på ett annat språk brukar ha stöd av det när han eller hon lär sig läsa på ett nytt språk. Syftet med aktiviteten är att tidigt få syn på om eleven börjat urskilja språkets mindre byggstenar och om eleven har kommit vidare i fonologisk medvetenhet. Det kan ibland vara svårt för läraren att uppmärksamma en elevs kunnande och då kan vissa anpassningar behöva göras. En sådan anpassning kan vara att läraren samarbetar med en modersmålslärare så att eleven kan få möjlighet att använda både svenska och sitt starkaste språk.


Observationspunkter 

 • kan dela upp korta meningar i ord

 – Uppmärksamma och notera om eleven kan urskilja orden i minst tre korta meningar. 

 • kan urskilja första språkljudet i ord 

Uppmärksamma och notera om eleven kan ange första språkljudet i minst tre ord som börjar på olika språkljud.

 • kan dela upp enkla ord i språkljud 

Uppmärksamma och notera om eleven kan ange antalet språkljud i minst tre olika ord. 

 • kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud 

Uppmärksamma och notera om eleven kan koppla samman minst fem bokstäver med deras namn och språkljud.

 

Observationspunkter – flerspråkiga elever

Det finns fyra observationspunkter till denna aktiviteten. Under varje observationspunkt står i parentes vad som kan vara bra att tänka på när kartläggningen ska genomföras. Därefter står vad som ska uppmärksammas i kartläggningen.

 • kan dela upp korta meningar i ord

(Utgå från en text med bildstöd som är lätt att ta till sig. Det är bra om texten har enkla, korta meningar och enstaviga, ljudenliga ord. I stödmaterialet “stöd för kartläggning av flerspråkiga elever”  s. 26 finns bildkort och förslag på text och kan användas om läraren genomför aktiviteten på svenska. Om aktiviteten genomförs på elevens starkaste språk kan modersmålsläraren välja en egen text eller översätta texten.)

Läraren och modersmålsläraren noterar tillsammans om eleven kan urskilja orden i minst tre korta meningar.

 • kan urskilja första språkljudet i ord 

(Läraren behöver komma överens med eleven om vad bilden föreställer och se till att eleven kan det ord som kommer att efterfrågas. Första språkljudet bör vara ett hålljud, en lång vokal eller en konsonant som / l/, /s/, /m/ /n/. När observationspunkten genomförs på elevens starkaste språk kan modersmålsläraren tillsammans med den undervisande läraren välja ut ord som har de önskade egenskaperna, det vill säga enstaviga ord med ett initialt hålljud på det språket.)

Läraren och modersmålsläraren noterar tillsammans om eleven kan ange första språkljudet i minst tre ord som börjar på olika språkljud.

 • kan dela upp enkla ord i språkljud 

(Om aktiviteten genomförs på elevens starkaste språk behöver bildunderlaget anpassas så att bilderna återger välkända ord som är enstaviga och innehåller tre respektive fyra språkljud med ett initialt hålljud. Den undervisande läraren deltar tillsammans med modersmålsläraren när kartläggningen sker på elevens starkaste språk.)

Läraren och modersmålsläraren noterar tillsammans om eleven kan ange antalet språkljud i minst tre olika ord.

 • kan koppla samman bokstäver med deras namn och språkljud 

(Om aktiviteten genomförs på svenska kan bokstavskorten i Hitta språket användas. Om aktiviteten genomförs på elevens starkaste språk tas bokstavskort fram som återger ortografin på det språket. Bokstavskorten bör anpassas efter språkets ortografi.)

Läraren och modersmålsläraren noterar tillsammans om eleven kan koppla samman minst fem bokstäver med deras namn och språkljud för alfabetiska och stavelsebaserade skriftsystem.

 

Indikation

 Indikationen kan visas genom att eleven inte 

 • kopplar samman någon bokstav med dess språkljud eller urskiljer några språkljud i enkla ord

 

Läraren kan dock även behöva uppmärksamma och stödja den elev som ännu inte: 

 • namnger bokstäver och kopplar samman dessa med deras språkljud 
 • urskiljer första språkljudet i ord
 • urskiljer språkljud i enkla ord 
 • delar upp meningar i ord.

(Finns ingen befara kopplat till denna aktiviteten)

 

Elever som kommit längre

Eleven visar sitt kunnande exempelvis genom att:

 • koppla samman flertalet eller så gott som samtliga bokstäver med deras språkljud 
 • dela upp fler ord i språkljud och även ljuda ihop dem 
 • med säkerhet ange första språkljudet i flera ord 
 • med säkerhet dela upp såväl korta som lite längre meningar i ord.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Aktivitet ”Vi urskiljer ord och språkljud” som pdf

4. Vi urskiljer ord och språkljud

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du ”Kartläggning – Vi urskiljer ord och spårkljud” som pdf.

Under ”Se mer” hittar du ”Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen” som pdf.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.