Gå direkt till innehållet

Syftet med den här lektionen är att att träna eleverna i att se på en och samma företeelse – i det här fallet mat – från olika perspektiv. Lektionen tar ca 60 minuter och är i första hand avsedd för de samhällsvetenskapliga programmen.

Eleverna behöver pennor. Du som lärare behöver kopiera upp A3 dokumentet med den tomma tallriken.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Inledning och förberedelse för övning – helklass – 20 minuter

Perspektiv – ”Tallriken”

Till lärare

Inled med att ta upp att inom all vetenskap är perspektiv ett viktigt redskap för att analysera och förstå omvärlden.

Be eleverna definiera begreppet “perspektiv”.

 • aspekt, infallsvinkel, punkt eller riktning varifrån ngt betraktas eller är avbildat,  (NE.se: perspektiv)
 • sätt att se och bedöma ngt; syn­punkt, (ett av flera) sätt att betrakta eller analysera ngn före­teelse t.ex. ett problem el. en fråga (svenska.se: perspektiv respektive aspekt)

Berätta att klassen nu ska få göra övningen “Tallriken” som handlar om att se/hitta/tillämpa perspektiv på mat  – vad vi äter och framförallt anledningar till att vi äter det vi äter.

 • Dela in klassen i grupper om 4-6 elever och be dem sätta sig så de har bord i mitten/sitter mittemot varandra.
 • Utse en i varje grupp till sekreterare.
 • Gå igenom att vi jobbar i grupp för att dra nytta av varandras kunskaper, erfarenheter och åsikter och att det därför att viktigt att man lyssnar på varandra (en i taget pratar). Använd tillexempel modellen tänka tillsammans.
 • Berätta att övningen går ut på ta fram så många olika saker som möjligt som påverkar vad vi äter och att genom att lyssna på varandra i gruppen (alla får komma till tals) så kommer gruppen att komma på fler saker.  
 • Dela ut en A3-utskrift av en tom tallrik till varje grupp. (Rita eventuellt ett frågetecken mitt i tallrikarna innan). Kolla att det finns minst en penna per grupp.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övning i grupp – 20 minuter

Perspektiv – ”Tallriken”

Till lärare

Be eleverna under tystnad, fundera på vad de vill äta varje dag eller ofta och varför/anledningen till att de vill äta detta. Eleverna berättar för varandra i grupperna.  Eleven till vänster om sekreteraren börjar, därefter eleven till vänster om denna osv. Poängtera igen att de ska lyssna på varandra/en i taget prata. Sekreteraren antecknar till vänster om tallriken anledningarna till att vilja äta viss mat – inte bara maträtterna/födoämnena.

Be eleverna, under tystnad, fundera på vad de inte kan eller inte skulle kunna tänka sig att äta och varför de inte kan eller inte vill äta detta. Eleverna berättar för varandra i grupperna.  Eleven till vänster om sekreteraren börjar, därefter eleven till vänster om denna osv. Poängtera igen att de ska lyssna på varandra. Sekreteraren antecknar till höger om tallriken anledningarna till att inte kunna eller inte vilja äta viss mat – inte bara maträtterna/födoämnena.

Om eleverna har svårt att komma igång ge exempel på maträtter eller födoämnen som är kontroversiella tex griskött, surströmming  eller energidryck och be dem komma på skäl till varför vissa äter dem men andra inte.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Sammanfatta och dra slutsatser – helklass – 20 minuter

Perspektiv – ”Tallriken”

Till lärare

Be sekreterarna i varje grupp en i taget  att redovisa anledningarna till att vilja äta viss mat och skriv upp de olika anledningarna på tavlan. Låt en  grupp säga en anledning och gå vidare till nästa grupp som får säga en anledning osv grupperna runt tills det inte finns fler anledningar. Fråga till sist hela gruppen om de saknar någon anledning.

Be därefter sekreterarna en i taget att redovisa anledningarna till att inte kunna eller inte vilja äta viss mat och skriv upp anledningarna på tavlan.  Se ovan för turordning.

Vid behov för samman liknande anledningarna – kategorisera – och sträva efter att introducera ämnesspecifika ord tex ekonomiska skäl om eleverna har tagit upp pengar, etiska skäl om eleverna tar upp att det är synd om djuren osv. Undersök hur många olika perspektiv klassen kommit fram till. Om det är något perspektiv du som lärare saknar så ta upp det.

Berätta att alla de olika skäl de angett till att någon vill/kan och inte vill/inte kan äta viss mat är olika infallsvinklar eller som de också kan kallas perspektiv (eller aspekter) och att i all vetenskap är perspektiv ett viktigt redskap för att analysera och förstå frågor, situationer och problem.

Tänkbara perspektiv (inte en heltäckande lista):

 • Ekonomiskt  – att ha råd eller inte ha råd med viss mat
 • Religiöst –  tex att ens religion förbjuder en att äta viss mat
 • Hälsa – man mår bra av att äta viss mat eller man är allergisk eller intolerant mot vissa födoämnen, behöver gå ner eller upp i vikt osv
 • Kulinariskt – det man tycker är gott eller äckligt, ser aptitretande ut eller inte mm
 • Socialt –  det kan finns ett socialt tryck att äta eller inte äta viss mat, att äta en viss (begränsad) mängd mat, tänk tex på könsroller, viss mat har högre status än annan etc
 • Tradition/kultur/historiskt/normer – på vissa platser/ i vissa grupper eller kulturer äter man saker som andra inte kan tänka sig att äta
 • Politik – politiska beslut påverkar tex genom subventioner av vissa födoämnen, skatter, stifta lagar om innehållsförteckningar, förbjuda ämnen osv, man vill inte stödja regeringar eller företag pga hur de agerar
 • Tid –  viss mat går det snabbt att laga
 • Miljö – att försöka äta hållbart eller mindre miljökrävande
 • Etiskt – man vill inte äta det som orsakar skada eller lidande eller är orättvist
 • Geografiskt –  vi äter ofta mat som producerats relativt lokalt, även säsongsanpassat

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Alternativt upplägg

Perspektiv – ”Tallriken”

Till lärare

Case: Eleverna ansvarar för maten på en stor internationell konferens. Det finns deltagare från alla världsdelar, både män och kvinnor och religiös och kulturell hänsyn måste tas.

Vad påverkar vad som kan hamna på tallriken? Vilka komponenter som kan ingå i måltiden?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.