Gå direkt till innehållet

”Språktrappan” är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO.

I fyra steg exemplifieras hur Språktrappan kan användas i planering av ett ämnesinnehåll som handlar om räven.

Tanken är ett exemplet ska fungera som inspiration. Modellen kan tillämpas på annat innehåll i NO och även inom andra ämnen.

Språktrappan

Steg 1 

Tänk dig att du ska planera ett innehåll som ska handla om räven.

 • Med stöd av Språktrappan listar du de ämnesspecifika ord du vill att eleverna ska lära sig, till exempel:

Här finns en trappa sedd från sidan. På det första trappsteget står det "vardagsspråk" och högst upp i trappan står det "ämnesspråk". Under rubriken ämnesspråk finns exempel på ord så som rödräven, lya, parar, hon och hane.

 

Steg 2 

 • Därefter listar du de ord du tror att eleverna redan kan, exempelvis:

Samma trappa visar nu en rad ord under första trappsteget och rubriken "vardagsspråk". Där står ord så som: Räven, hem, bo, gör barn, flicka, pojke.

Detta fyller flera funktioner:

 • Som lärare möjliggör det att man lyssnar mer aktivt efter dessa ord under lektionen/lektionerna. Kan eleverna som jag trodde?
 • Samtidigt får man också en viss kunskap om vad eleverna kan just nu.
 • Att i förväg ha klargjort vilka ämnesord eleverna ska lära sig, samt ta reda på vad de redan kan. Det underlättar den fortsatta planeringen.
 • Framöver handlar det om att designa lektioner/övningar där eleverna tränar det ämnesspråk och den kunskap som ska utvecklas.

Några ord om den dubbelriktade pilen:

 • Tanken är inte att man ska överge vardagsspråk till förmån för ämnesspråket.
 • Poängen är att lära sig behärska både vardags- och ämnesspråk.
 • Det är kontexten man befinner sig i som sedan styr valet av språkbruk.

 

Steg 3 

Språktrappan kan ses som lärarens verktyg. Med stöd av den kan en Språktabell skapas, förslagsvis:

Nu har orden från trappan staplats bredvid varandra i två kolumner under rubrikerna "vardagsspråk" och "ämnesspråk" så att de kan jämföras. Nu står exempelvis orden räven och rödräven bredvid varandra och på liknande sätt jämförs hem och lya, gör barn och parar, flicka och hona och så vidare.

 • Syftet med Språktabellen är att synliggöra och koppla ihop vardagsord med ämnesord.
 • Språktabellen är tänkt att användas av eleverna. Ett stöttningsverktyg till dem.
 • Språktrappan används aktivt under arbetsområdets gång där nya ord läggs till efterhand som lektionerna fortlöper.
 • Även Språktabellen används aktivt under arbetsområdets gång, ord läggs till/tas ifrån efter det behov av stöttning som finns.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.