Gå direkt till innehållet

Språktrappan är en didaktisk modell som ger stöd för planering och analys av elevers språkanvändning, i detta fallet NO.

I fyra steg exemplifieras hur Språktrappan kan användas i planering av ett ämnesinnehåll som handlar om räven.

Tanken är ett exemplet ska fungera som inspiration. Modellen kan tillämpas på annat innehåll i NO och även inom andra ämnen.

Språktrappan finns beskriven i artikeln Språkanvändning, undervisning och lärande (Eva Bringéus & Maria Kouns, Malmö universitet, Skolverket 2019).

Språktrappan

Steg 1 

Tänk dig att du ska planera ett innehåll som ska handla om räven.

 • Med stöd av Språktrappan listar du de ämnesspecifika ord du vill att eleverna ska lära sig, till exempel:

 

Steg 2 

 • Därefter listar du de ord du tror att eleverna redan kan, exempelvis:

Detta fyller flera funktioner:

 • Som lärare möjliggör det att man lyssnar mer aktivt efter dessa ord under lektionen/lektionerna. Kan eleverna som jag trodde?
 • Samtidigt får man också en viss kunskap om vad eleverna kan just nu.
 • Att i förväg ha klargjort vilka ämnesord eleverna ska lära sig, samt ta reda på vad de redan kan. Det underlättar den fortsatta planeringen.
 • Framöver handlar det om att designa lektioner/övningar där eleverna tränar det ämnesspråk och den kunskap som ska utvecklas.

Några ord om den dubbelriktade pilen:

 • Tanken är inte att man ska överge vardagsspråk till förmån för ämnesspråket.
 • Poängen är att lära sig behärska både vardags- och ämnesspråk.
 • Det är kontexten man befinner sig i som sedan styr valet av språkbruk.

 

Steg 3 

Språktrappan kan ses som lärarens verktyg. Med stöd av den kan en Språktabell skapas, förslagsvis:

 • Syftet med Språktabellen är att synliggöra och koppla ihop vardagsord med ämnesord.
 • Språktabellen är tänkt att användas av eleverna. Ett stöttningsverktyg till dem.
 • Språktrappan används aktivt under arbetsområdets gång där nya ord läggs till efterhand som lektionerna fortlöper.
 • Även Språktabellen används aktivt under arbetsområdets gång, ord läggs till/tas ifrån efter det behov av stöttning som finns.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.