Gå direkt till innehållet

När vet jag, när tror jag och när tycker jag, är en enkel övning att använda i mellanstadiet eller i högstadiets första år för att etablera skillnaden mellan det i skolan ständigt återkommande vetandet, troendet och tyckandet. Att lägga en lektion på detta tillsammans med en ny klass och sedan tydligt ha detta illustrerat i klassrummet (till exempel med tre stora skyltar som säger ”veta”, ”tycka” och ”tro” som en som lärare ständigt kan återkoppla till, hjälper till att forma ett kritiskt och vetenskapligt sinnelag.

 

Gör så här

 

Förankring

Att lära elever kritiskt tänkande och att kunna skilja på vad som är vetande, tyckande och troende är centralt för skolans uppdrag och uttrycks tydligt i läroplanens första kapitel under rubriken ”Skolans uppdrag”. De flesta ämnen har sedan egna formuleringar som stärker denna strävan. I NO-ämnena lyfter man i olika formuleringar fram den vetenskapliga metoden, vikten av att observera och experimentera för att bekräfta etc.

 

Fördjupning

Den bifogade övningen är en liten del av ett större arbetsområde. Besök gärna det större arbetsområdet ”Veta, tycka, tro” på Malmö delar. Detta arbetsområde behandlar ämnet i större detalj och övar eleverna i att både tala om bitvis känsliga frågor på ett konstruktivt sätt och att jobba med den vetenskapliga metoden.

 

Genomförande

Ett kort moment för att få eleverna att reflektera över tre för skolan centrala begrepp och när dessa bäst används. Läraren går med fördel rakt in i övningen och låter eleverna fundera över frågorna först – enskilt först och sedan i små grupper om 2-4. När alla elever har svarat på frågorna och lyft fram de frågor som de tycker var svårast eller där det var mest osäkert eller tvetydigt vilket ord/verb som var mest lämpligt att använda, diskuterar man detta i helklass. Det finns inget korrekt facit för frågorna och i flera fall kan en argumentera för att flera av verben är lämpliga beroende på hur frågan uppfattas. Detta är också en viktig lärdom. Innan momentet är över bör dock alla elever ha en klar bild för sig när och på vilket sätt de tre orden bäst används.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.