Gå direkt till innehållet

Aktivitet 2 “Vi lyssnar och samtalar” 

Bakgrund

(Du hittar hela den här texten i pdf-format längst ner på sidan under ”Moment” / ”Se mer”.)

Högläsning ger elever möjlighet att upptäcka böckernas värld med äventyr, spänning, kunskap och glädje – en upptäckt som på ett positivt sätt kan bidra till elevens eget intresse för läsning och litteratur. Ett av de tidigaste tecknen på ett begynnande läsintresse är när elever vill lyssna på sagor och berättelser som en vuxen läser högt. Motivation är en viktig del i läsinlärningen. När eleven får en positiv erfarenhet av en läsupplevelse, tar hon eller han med sig det till nästa lästillfälle. I samband med högläsning och samtal om textinnehåll kan läraren visa enkla strategier för att förstå en text. Genom att t.ex. diskutera med eleverna om huvudkaraktär, innehåll och händelse i texten kan grunden för läsförståelse läggas redan innan eleverna klarar av att läsa på egen hand. Eleven kan också i samband med högläsning få syn på skriftspråkets konventioner, exempelvis att man läser från vänster till höger, uppifrån och ned osv. Under högläsningen kan eleverna delta i samtal om text, ord, innehåll och bild. Att kunna samtala och vara en aktiv samtalsdeltagare är av betydelse för den fortsatta utvecklingen av läs-och skrivförmågan. 


Kartläggning av flerspråkiga elever

För att ge elever som är nya i svenska språket möjlighet att visa sina kunskaper är det bra om kartläggningen antingen sker på det starkaste språket eller med hjälp av transspråkande där eleven kan använda sina samlade språkliga resurser. Genom en modersmålslärare kan läraren få hjälp med att ta fram lämpliga texter på elevens starkaste språk. Det skulle till exempel kunna vara en bilderbok som höglästs i klassen som finns översatt till språket eleven talar. En tvåspråkig barnbok med parallelltext på svenska och elevens starkaste språk skulle också kunna användas så att läraren kan föra textsamtalet med eleven tillsammans med modersmålsläraren. På skolbibliotek Malmö finns digitala barnböcker översatta till flera olika språk. 


Observationspunkter 

 • Visar intresse för högläsning 

Uppmärksamma och notera om eleven efter läsningen exempelvis önskar få höra mer av texten, visar intresse genom kroppsspråk och/eller spontant ger kommentarer under läsningen.

 • Kan delta i samtal om text och bild 

Uppmärksamma och notera om eleven kan besvara och/eller ställa frågor om innehållet och om texten och bilderna samt berätta om textens innehåll.

 • Kan återge ett händelseförlopp 

Uppmärksamma och notera om eleven kan återge ett händelseförlopp i texten med en början, ett innehåll och ett slut. 

 

Observationspunkter – flerspråkiga elever

Det finns tre observationspunkter till denna aktiviteten. Det är bra om de första två observationspunkterna kartläggs vid samma tillfälle eftersom de hör ihop. I parentes står vad som kan vara bra att tänka på när kartläggningen ska genomföras. Därefter står vad som ska uppmärksammas i kartläggningen.

 • Visar intresse för högläsning 
 • Kan delta i samtal om text och bild 

(För att göra läsningen och samtalet givande behöver läraren skapa ett sammanhang där eleven känner sig trygg och ställa utforskande frågor som uppmuntrar eleven till att berätta. Under samtalet kan läraren anpassa och omformulera frågorna eller stötta eleven genom att ge exempel utifrån sina egna erfarenheter. Om eleven inte är van vid att lyssna till högläsning eller att delta i samtal om text är det bra om läraren ger samtalet tid. Det kan också vara bra att läraren modellerar för eleven, till exempel genom att ställa frågor och själv tänka högt om dem eller att bjuda in eleven till att uttrycka sina tankar.)

Uppmärksamma och notera om eleven visar intresse genom sitt kroppsspråk eller genom att kommentera eller ställa frågor under läsningen. Uppmärksamma och notera också om eleven kan återberätta textens innehåll eller om han eller hon vill höra mer om texten efter läsningen.

 • Kan återge ett händelseförlopp 

(Denna observationspunkt kartläggs med fördel i nära anslutning till de föregående två eftersom eleven kan få återberätta texten som höglästes då. Eftersom det inte i alla delar av världen är lika vanligt att barn ritar som det är i Sverige kan det vara bra att eleven får möjlighet att återberätta med färdiga bilder som alternativ till att rita så att det inte blir alltför kognitivt krävande.)

Uppmärksamma och notera om eleven kan återge ett händelseförlopp i texten med en början, ett innehåll och ett slut

 

Indikation

Indikationen kan visas genom att eleven:

 • ofta är ointresserad av att lyssna till högläsning 
 • ännu inte kan svara på en enkel fråga i samband med högläsning, exempelvis vilken färg bollen har 
 • har svårt att samtala om text och/eller bild 
 • ännu endast kan återge en kortare sekvens ur en berättelse 
 • ännu inte kan återge berättelsen trots bildstöd.

 

Befara

Om en elev inte deltar i samtal om innehållet i högläsning eller inte återger något av händelseförloppet kan det finnas skäl att befara att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3.

 

Elever som kommit längre

 Eleven visar sitt kunnande exempelvis genom att:

 • resonera om innehållet i den lästa texten genom att besvara och ställa frågor om den 
 • jämföra egna erfarenheter med den lästa textens innehåll.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Aktivitet ”Vi lyssnar och samtalar” som pdf

2. Vi lyssnar och samtalar

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du:

 • Kartläggning – Vi lyssnar och samtalar
 • Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen
 • En myras liv_pedagogisk planering för förskoleklassen
 • Hemma i mitt hus_pedagogisk planering för förskoleklassen

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.