Gå direkt till innehållet

I den här resursen får du en uppsättning väldefinierade stegvisa handlingar, för att strukturera professionella samtal och fördjupa lärandet. Syftet med resursen är att:

  • Bidra till kultur av kollegialitet, förtroende och ömsesidig uppskattning
  • Ge ”säkert utrymme” att dela vårt arbete med kollegor utan oro för negativ kritik
  • Ge utrymme att hantera svåra frågor på konstruktiva sätt
  • Hålla samtal fokuserade på mål, lösningar och resultat

Strukturer för samtal och lärande

 

Three musketeers

Här delas vi in i 3-grupper slumpmässigt. Samtala och kom överens om en sak vi alla gillar, och en sak vi alla ogillar, och en unik sak om mig själv som ni kanske inte vet. Dela bara saker du känner dig trygg med att berätta. 3-4 minuter för att göra detta. Få syn på likheter avseende hur vi bidrar till elevers måluppfyllelse och mående. Olikheter: unika egenskaper som gör laget starkare, ett team som representerar en mångfald av perspektiv.

 

Extended name tag

Vik ett papper i fyra, numrera varje kvadrat. Du kommer att dela det du skriver med andra i rummet, skriv det du är bekväm med att dela med dig.

Exempel på rubriker till de olika rutorna:
1. Anledning till att du valde att arbeta i skolan?
2. Din roll som ledare – varför valde du den?
3. En ledare som gjort skillnad för dig- vad sa eller gjorde hen för att påverka dig?
4. En gång du gjorde skillnad som ledare

 

Inside- outside

Hälften av gruppen utgör en cirkel, hälften en cirkel utanför den andra.

  • Yttercirkeln är A, innercirkeln B. Varje person i A ställer sig mittemot en person i B. A berättar om sitt svar i ruta 1, B lyssnar. Tacka varandra.
  • A flyttar ett steg till höger. B berättar om sitt svar i ruta 2 för A. Tacka varandra.
  • B tar två steg till vänster. A delar sitt svar från ruta 3, B ställer reflekterande frågor. Tacka varandra.
  • A tar ett steg till höger. B delar sitt svar från ruta 4, A ställer reflekterande frågor. ”Hur kändes det, vad tyckte du om övningen? Hur var det att lyssna, hur var det att få en reflekterande fråga? ”

 

Final word

I en 3-grupp titta på text, ringa in 4 färdigheter som du tycker är de viktigaste för ledare i Malmö framöver. En i taget: ”Jag valde…” Nästa person kommenterar valet, om hen själv valt det och om inte: vilket värde hen kan se i vad person 1 valde. Tredje personen kommenterar på samma sätt som person 2. Första personen förklarar motiveringen till sitt val. Nästa person: ”Jag valde…” De andra två kommenterar på samma sätt som förra rundan, och sedan berättar den första varför den valde… Varje runda ska ta 1,5 minuter. Totalt tar övningen 10 minuter

Valbart tillägg: i storgrupp gå laget runt ”vilken var den viktigaste aspekten du valde?”, kryssa i för att få överblick på helheten

 

PMI task

Plus, minus, intressant. Vid bordet ni sitter: titta igenom text, skapa en affisch som innehåller: huvudteman/ rubriker, vad tycker ni om i texten, vad tycker ni inte riktigt om och vad är intressant? Arbeta 15 minuter, presentera 4 minuter

 

Table of four

Samma som mötas i mitten. Vad är min uppfattning om… (t.ex. ”I min roll, vad anser jag kännetecknar effektiva skolor i Malmö?”). Var och en skriver enskilt i sin sektion, sedan hitta det gemensamma och skriva in det i mitten. Kan följas av att processledaren/ samtalsledaren presenterar vad forskningen säger inom detta område/ i denna fråga.

 

Jigsaw

Var och en i gruppen läser sin del av en text, alternativt var sin text. Berätta för de andra ”Här är vad de säger, summera. Och här står om sådant som vi behöver göra i vår roll/ funktion.” Diskutera med varandra: Vad av det här gör vi redan och hur vet vi det? Om vi inte gör det, vad är nästa steg? Utmana varandra, har vi verkligen bevis för att vi gör detta? 5 minuter per sektion.

 

Consulting line

Tänk på den förra aktiviteten, vad var värdet? Ställ er i två rader mitt emot varandra. Turas om att prata kring: vad reagerade du starkast på/ vad var den viktigaste faktorn/ vad är nästa steg/ vad hörde du från grannen förra gången? Flera varv: flytta ett- två steg.

 

Unstructured sort

Brainstorm kring en fråga (t.ex.: om du kunde förändra en sak i systemet, vad skulle det vara?). Skriv enskilt på lappar. Titta sedan igenom lapparna tillsammans, hitta teman/ rubriker.

 

Dot-mocracy

Var och en får tre klisterprickar, placera dem där jag tycker att vi gör ett exemplariskt arbete. (Ex rubriker i ramverk, våra strategier). Titta på hur vi fördelade våra prickar, vad vi valde och vad vi inte valde, om vi var samstämmiga eller inte.

 

Looks like, sounds like, feels like

Tänk på rubrikerna och välj en av dem som du vill prata om. Gruppera er efter rubriken ni valt. Prata i 10 minuter – om vi skulle utveckla det som ryms i detta hur skulle det se ut hos oss; hur skulle det låta, vad skulle jag höra människor prata om; påverkan- hur skulle det kännas för elever, personal, ledare och samhället/ familjerna?

 

Stand, point, and share

Frågor att ställa till din grupp om gårdagens lärande t.ex. Tänk på en fråga du undrar över, öppna dig för andra perspektiv, ställ er upp, ta ögonkontakt, peka på den du vill prata med, dela med er till varandra.

 

Expert groups

Slumpvis indelning, t.ex. 2 och 2. Titta igenom ett underlag (varje grupp får olika). Välj ut 3 huvudpunkter vi kan göra hos oss, vad våra kollegor behöver veta. Kom överens om ett sätt att dela detta med andra. Efter varje presentation, egen reflektion kring: Hur visar jag nu i min roll dessa färdigheter, och hur kan jag göra i framtiden?

 

Say something

Sätt er två och två, alla får samma underlag. Läs första stycket tyst för er själva, plocka ut något ni tycker är intressant, prata om det i en minut, och gå sedan vidare till nästa avsnitt, gör likadant där, tills ni gått igenom hela. Fundera också över om det är något ni undrar över, något ord ni vill ha förtydligat. Avsätt 4-5 minuter per avsnitt. Var beredda att återkoppla om X minuter.

 

Dice reflection

Gruppen får en tärning och ska reflektera över dessa frågor i förhållande till ett underlag (som består av sex punkter/ rubriker):
• Hur bra gör vi på detta område? Hur vet vi det, vilka bevis har vi?
• Hur kan vi fortsätta utveckla detta område? Finns det några metoder i dokumentet som kan vara intressanta?

Turas om att slå tärningen för att välja vilken rubrik gruppen ska diskutera, och använd reflektionsfrågorna. Den som rullar tärningarna håller reda på reflektionsfrågorna. Om samma nummer slås en gång till: besluta om ni ska diskutera det området ett varv till eller kasta om tärningen.

 

30 second commercial

Fördela deltagarna slumpvis i grupper (t.ex. genom att dela ut lappar med olika färger, hitta dem som har samma färg). Varje grupp tilldelas ett område/ en rubrik och får 10 minuter på sig att göra en 30-sekunders reklamfilm om varför den är viktigast.

 

4 I:n

Var och en i gruppen läser texten tyst, markerar i den och skriver anteckningar i marginalen, för att svara på följande fyra frågor:

1. Vilka idéer har textförfattaren?
2. Vad instämmer du med i texten?
3. Vad vill du invända mot i texten?
4. Vilka delar av texten inspireras du av?

I första rundan turas varje person om att presentera en idé ni identifierat i texten, med hänvisning till var ni hittade den.

Nästa runda: var och en tar nästa ”I”. Sträva efter att underlätta samtalet, så att ni turas om att prata om texten, ett I i taget- vad ni instämmer i, invänder mot, och inspireras av i texten.
Avsluta med en öppen diskussion runt: Vad betyder detta för vårt arbete med eleverna?

 

Community circle

Avslutningsaktivitet. Stå i ring, gå laget runt och svara på en avslutningsreflektion. Vill jag inte svara så håller jag armarna framför mig. Exempel på reflektionsfråga: ”Vad jag uppskattat idag var… ”; ”Jag undrar över …”; ”Mitt nästa steg är…”

 

Stop, start, continue

Ta papperet och vik det i tre delar. Skriv ner stopp (handlingar, aktiviteter eller beteenden som begränsar min förmåga att lära), börja (handlingar, aktiviteter eller beteenden som skulle berika mitt lärande), fortsätt (handlingar, aktiviteter eller beteenden som stödjer och bygger min förmåga att lära).
Som processledare – när energinivån är låg: överväg att låta gruppen prata om något av intresse för dem, få välja vad de vill prata om.

Viktigt som ledare att be om autentisk feedback och att agera på den feedbacken. Gör stop, start, continue regelbundet. Bli inte defensiv som svar på feedback och var transparent i vad som är förhandlingsbart och inte.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.