Gå direkt till innehållet

Vad kan böcker som “Harry Potter”, “Bröderna Lejonhjärta” och “The Perks of Being a Wallflower” ha gemensamt? Alla har de förbjudits på olika platser i världen. Censur kan bero på att litteraturen riktar strålkastarljuset mot känsliga frågor så som etnicitet, kön, politisk tillhörighet, religion och skildringar av sex.

I den här resursen hittar du ett upplägg för att låta eleverna läsa förbjudna böcker.


Förbjudna böcker

Förbjudna böcker – demokrati och mänskliga rättigheter

Förbjudna böcker är en viktig del av demokrati och mänskliga rättigheter. Demokrati handlar om att ge människor rätten att uttrycka sina åsikter fritt och delta i samhällets beslutsfattande process. Det innebär också att människor har rätt att få tillgång till information och olika perspektiv för att kunna fatta välinformerade beslut.

Förbjudna böcker är ofta böcker som ifrågasätter eller kritiserar rådande makthavare, normer eller institutioner. De kan handla om ämnen som kan vara kontroversiella eller obehagliga för vissa människor eller grupper:

 1. Kritik och ifrågasättande av makten
 2. Sex, droger, våld och svordomar
 3. Kvinnor som bryter mot normer
 4. Böcker m HBTQ-innehåll
 5. Böcker i strid mot religiösa uppfattningar
 6. Böcker som lyfter rasism/minoriteter

När en bok förbjuds, begränsas människors tillgång till information och olika perspektiv, vilket kan strida mot demokratiska ideal. När förbjudna böcker censureras eller begränsas av myndigheter eller institutioner, kan det utgöra en överträdelse av människors rätt till yttrandefrihet och tillgång till information. Det kan också leda till att olika perspektiv och berättelser, särskilt de som representerar minoriteter eller kontroversiella ämnen, tystas eller undertrycks.

Vidare är förbjudna böcker också kopplade till mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter och friheter som alla människor har oavsett exempelvis kön, etnicitet eller religion. Dessa rättigheter inkluderar rätten till yttrandefrihet, rätten till utbildning och tillgång till information, samt rätten att uttrycka sig fritt utan fruktan för repressalier.

Därför är det viktigt att förstå att förbjudna böcker kan fungera som en indikator på hälsan av demokratin i ett samhälle. Genom att läsa förbjudna böcker och reflektera över deras förbud kan elever få en djupare förståelse för vikten av yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i samhället och hur det påverkar vår möjlighet att tänka fritt och forma våra egna åsikter. 

 

Läsning av förbjuden bok

Det här upplägget handlar om att elever läser en förbjuden bok. Men innan eleverna börjar läsa ska de förbereda sig för uppgiften.

 

Presentation om förbjudna böcker

Visa presentationen (se nedan) som en förberedelse inför läsningen. Mycket av det som finns i presentationen (speciellt allmän information om censur) är hämtad i från  Dawit Isaak-biblioteket. 

 

Besök på Dawit Isaak-biblioteket eller dess webbplats

Ni kan också besöka Dawit Isaak-biblioteket som en förberedelse. (Studiebesök görs i halvklass.) Biblioteket är ett bibliotek för yttrandefrihet och där får alla böcker finnas, så på biblioteket hittar eleverna böcker som de egentligen inte skulle fått läsa om någon annan hade haft makten att bestämma. 

Om ni inte gör ett besök på Dawit Isaak-biblioteket hittar eleverna relevant information på Dawit Isaak-bibliotekets webbplats. 

 

Frågor och reflektioner inför läsning av förbjuden bok

Låt eleverna förbereda sig genom att besvara följande fyra frågor: 

 1. Redogör kortfattat för vem Dawit Isaak är och varför du tror att biblioteket har lånat hans namn.
 2. Dawit Isaak-museet presenterar sex olika sex orsaker (moduler) till censur. Redogör för de sex orsakerna.
 3. Välj därefter ut en orsak kopplad till en bok som har blivit censurerad.
 4. Vad var det som gjorde att boken blev förbjuden tror du?

 

Frågor och reflektioner efter läsning av förbjuden bok

Låt eleverna svara på frågorna nedan efter att de har läst sin förbjudna bok. Beroende på bokens innehåll kommer olika frågor att få olika tyngd och relevans: 

 

 • På vilket sätt utmanar huvudpersonen eller händelserna i boken exempelvis rådande normer och maktförhållanden i samhället?
 • Hur påverkar bokens budskap din syn på samhällets maktstrukturer och normer?
 • Finns det paralleller mellan händelserna i boken och verkliga händelser eller situationer i samhället idag?
 • Vilken roll spelar tillgången till olika perspektiv och åsikter (exempelvis genom litteratur) för demokratin och samhället i stort?
 • Hur tror du att samhället skulle se ut om förbjudna böcker inte fanns?
 • När du har läst boken – besvara följande fråga igen: Vad var det som gjorde att denna bok blev förbjuden tror du?

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.