Gå direkt till innehållet

Elin Strömgren vann Malmö Pedagogpris 2019. I den här resursen delar Elin med sig av tankar och erfarenheter kring att jobba med tydliga mål utifrån syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Att kollegor diskuterar det i temaarbeten ger både en ökad samsyn och förståelse kring vilka mål eleverna ska uppnå. Samtidigt bjuds elever in till att själva äga utvecklingsprocessen. 

Läs vidare om Elins arbete med att konkretisera de abstrakta kunskapskraven!

 


Elevmålsmoln

Förståelsen av kunskapskraven samt kopplingarna mellan dessa, syftesbeskrivningen samt det centrala innehållet i läroplanen kan vara ganska komplicerat och inte alltid helt enkelt att tolka. Om vi pedagoger tycker det är utmanande så är/kan det nog också vara svårt för eleverna att förstå betydelsen av dessa. Därför arbetar jag och mina kollegor med att ta fram ett material med ett enkelt språk som talar om vad eleverna ska lära sig och som de kan använda i sin vardag.  

 

Målen i datorn

Det började med att jag och eleverna i min tidigare klass försökte synliggöra och konkretisera målen i datorn. Eleverna skrev in målen i ett dokument som de sedan fick färgkoda regelbundet utifrån infomentors färgbedömnin: röd, gul och grön.

  • Röd = att jag inte kan
  • Gul = att jag kan en del men inte allt
  • Grön = att jag har uppfyllt målet

Om eleven ansåg att ett mål skulle grönmarkeras förde vi ändå en dialog kring det först. Om vi båda var överens om det fick eleven grönt. Effekten blev att eleverna i något större grad blev mer medvetna om sitt lärande och vad de skulle uppnå och hade även mer koll på var de skulle lägga sitt fokus. 

 

Ämnets syfte, kunskapskrav och elevmålsmoln

Bilden visar elevmålsmoln

Några år senare med utgångspunkt i det tidigare försöket att konkretisera målen började jag skapa elevmålsmoln som ett underlag för att synliggöra elevernas lärande.

Vi har bestämda teman i en röd tråd utifrån en läroplansöversikt vi i kollegiet skapat. Varje tema har sina syften och kunskapskrav kopplade till sig. Jag tog fram ett utkast för materialet med elevmålsmolnen till varje tema och sedan har jag tillsammans med mina kollegor reviderat och diskuterat dessa. Vi har börjat implementera materialet hos eleverna och kommer att utvärdera och förändra/förbättra under terminen, så det är ett levande dokument. Samma bedömningssystem med färgerna gäller här som innan med röd, gul och grön. 

Det vi i nuläget kan se är att dessa moln underlättar våra lektionsplaneringar då riktningen på undervisningsinnehållet blir mer tydligt. Det har även varit givande diskussioner oss kollegor emellan då vi har fördjupat oss i syftesbeskrivningarna samt kunskapskravens betydelse och det skapar en större samsyn. Vi har inte varit helt överens alltid i våra tolkningar men detta har bara bidragit till fördjupande samtal. Underlaget med elevmålsmolnen kommer helt säkert revideras igen efter utvärderingarna. Men vi ser att det blir tydligare för både oss pedagoger samt för eleverna vad det är de ska uppnå och vi bjuder in eleverna till att vara delägare i sin utvecklingsprocess. 

Som sagt ser vi många vinster med att använda detta. Kanske kan detta arbetet inspirera fler pedagoger till hur man kan synliggöra lärandet för eleverna. Desto tydligare vi är med vilka mål eleverna ska uppnå i alla åldrar desto mer ger vi de möjlighet att påverka sitt lärande.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.