Gå direkt till innehållet

Här får du information om vad det innebär att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter samt några verktyg man kan/bör erbjuda dessa elever. De verktyg som jag tipsar om har Malmö stad avtal med. 

Elever som inte får rätt stöd riskerar att må dåligt och få ett sämre självförtroende och naturligtvis att inte uppnå kunskapskraven. De webbverktyg som är upphandlade av Malmö Stads Grundskoleförvaltning bör dock erbjudas samtliga elever av flera anledningar. Här är några:

  • Elever i svårigheter vill inte bli utpekade.
  • Vi kanske inte har total koll på vilka elever som egentligen har svårigheter – elever kan utveckla skyddande strategier för att inte bli upptäckta (lära sig utantill, undvika situationer, stanna hemma osv).
  • Människor har olika preferenser för inlärning, några kanske helt enkelt bara vill lyssna istället för att läsa och minns bättre då.
  • Ju färre felstavningar/felläsningar ett barn utsätts för desto bättre.

 

Vad är dyslexi?

Dyslexi beror på en förändring i hjärnan som gör att personen har svårt att få bokstäver att bli ord som går att förstå. Dyslexi räknas som en funktionsnedsättning som inte kommer att gå över. Personen som har dyslexi behöver lära sig andra sätt att ta till sig kunskap på.

“Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och skriva. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och skriva kan få hjälp av en pedagog med kunskap om dyslexipedagogik. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.” (1177.se)

“Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. På Wikiwand kan du läsa om funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen. Mer information om intelligensnivå hittar du på Wikiwand. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.”

“Dyslexi är en genetisk sjukdom som påverkar läsning, skrivning och inlärningsförmåga hos barn. Trots att många framsteg har gjorts att förstå dyslexi och hur de molekylära mekanismer som leder till utvecklingen av dyslexi fungerar är det fortfarande inte helt klarlagd.

Dyslexi är inte en livshotande sjukdom men den kan skada allvarligt utvecklingen hos ett barn. Om barn som drabbats av dyslexi inte får sin diagnos eller inte ges lämplig utbildning för att övervinna sina svårigheter kan de utveckla allvarliga sociala problem.” (Gayathri Chandrasekar, forskare om dyslexi)

 


Hur vet man om någon har dyslexi?

 

Utredning av dyslexi

Om ett barn, trots god läsundervisning, höstterminen i åk 2 fortfarande inte läser med god läsförståelse, bör man intensifiera lästräningen enligt någon annan metod än den som redan prövats. Märks ingen utveckling bör så småningom en utredning göras, av rätt person inom skolan, samtidigt som barnet tränas i att använda andra sätt att ta till sig kunskap. Mer om utredningar hittar du på Wikiwand. Det är viktigt att redan här skilja skarpt på lästräning och kunskapsinhämtning. Ingen skulle be en synskadad elev anstränga sig lite mer. Frågan om dyslexiutredning av logoped äger vårdnadshavare och barn och ska inte vara något skolan behöver för att ge eleven stöd.

 

Webbtjänst för testning av dyslexi

Lexia Provia är en webbtjänst för testning av dyslexi. Det finns många andra sätt att testa och kartlägga barns och elevers språkutveckling. Flera av dem kräver dock goda kunskaper inom läs- och skrivområdet.

Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad har ett avtal som ger lågstadielärare (och vissa andra lärare) rätt att fritt använda Lexia Provia gratis även under 2019. Även äldre elever i behov av språklig träning kan få konto. Vill du, som arbetar inom Malmös Grundskoleförvaltning ha ett pedagogkonto kan du vända dig till administratören på din skola. Vet du inte vem det är eller ni inte har någon kan du kontakta Pedagogisk Inspiration eller Sanomas support.

 


Hur många har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?

“Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter, men läs- och skrivsvårigheter är inte alltid dyslexi. Hur hänger detta ihop?

Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som bl a. innefattar dyslexi (eller specifika läs- och skrivsvårigheter som det även kallas). Någon form av läs- och skrivsvårighet anses så många som 20-25 % av populationen ha. De personer som har dyslexi är dock betydligt färre, ca 4-7 %. Läs- och skrivsvårigheter kan således bero på så många fler orsaker än dyslexi.”

Schematisk bild av faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter

Modellen är utformad av Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi och leg. psykolog vid Linnéuniversitetet.

 


Vad säger skollagen?

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Kap 3 §2.

 

Vilket stöd brukar rekommenderas?

När undervisningen innehåller moment av läsning ska eleven uppmuntras att istället lyssna på texten. Vid läsning på webben bör eleven använda talsyntes för uppläsning.

 

Läsa läromedel

Alla läromedel (och nu även en hel del lättläst skönlitteratur och andra böcker) finns inlästa hos Inläsningstjänst. Malmö Stad har ett avtal som erbjuder alla elever (och lärare) fri tillgång till dessa ljudfiler.

 

Läsa skönlitteratur

Legimus är ett bibliotek som drivs av Myndigheten för Tillgängliga Media, MTM. Bibliotekarier kan upprätta konton åt elever med funktionsnedsättning, beträffande läsförmågan, till detta bibliotek som bara innehåller skönlitteratur.

Viktigt! Det behövs ingen utredning för att eleven ska få alternativa sätt till kunskapsinhämtning. Då det gäller Legimus är det dock viktigt att respektera §17 i Upphovsrättslagen så att endast elever med dokumenterade svårigheter erbjuds detta alternativ.

 

Skriva

Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad har tecknat ett avtal med MV-Nordic (numera Vitec) som innebär att alla elever (och lärare) fritt får använda IntoWords som är en enkel applikation till webbläsaren Google Chrome.

Vid skrivning bör eleven använda någon form av ordprediktion, gärna i kombination med bildstöd. Det finns olika programvaror för detta ändamål men i Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad kan IntoWords användas fritt för ordprediktion, ordförklaring med exempelmeningar samt bildgoogling inifrån appen.

Alltfler väljer idag att skriva med tal-till-textmetoden, eller röstinmatning som det även kallas. Denna tjänst finns inbyggd i Googles dokument och nås via Verktyg och Röstinmatning.

 

Sammanfattning

  • Dyslexi är alltså en funktionsnedsättning som drabbar runt 2 elever i varje klass.
  • Ca 6 elever i varje klass har nedsatt läsförmåga av andra orsaker.
  • Det är viktigt att skilja på lästräning och kunskapsinhämtning och alltid erbjuda alla elever som själva anser att de behöver lyssna istället för att läsa göra detta när själva lästräningsfasen är över.
  • Eventuella utredningar är det upp till vårdnadshavare att besluta om, skolan ska kunna ge eleven stöd oavsett en sådan.
  • Alla elever som kommer till korta i skolmiljön behöver extra kompetent och peppande pedagog för att inte deras självförtroende ska skadas, tveka inte att be om stöd av specialpedagog. Stöd ges också av Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.
  • Använd IntoWords, Inläsningstjänst, bildstöd och annan assisterande teknik för att ge alla elever en ärlig chans.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.