Gå direkt till innehållet

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven skriva på egen hand.


Om cirkelmodellens olika faser

Fas ett

Om vi tänker oss ett tema där målet är att skriva en faktatext, börjar vi med fas ett. Hur kan vi väcka nyfikenhet, intresse och ta vara på elevernas förförståelse inom arbetsområdet? I denna fas kan vi vara kreativa och använda våra lärarknep för att inspirera och komma igång!

 

Fas två

I fas två lär vi känna vald genre och får förebilder för att senare kunna återanvända typiska språkliga drag och struktur. Sätt att komma nära texttypen är att laborera med språkutvecklande övningar vilka lätt går att nivåanpassa, till exempel dictogloss, sönderklippta stycken och meningar och pardiktamen med luckor. Eller varför inte jämföra två olika texttyper i ett Venn-diagram? Det hjälper eleven att få bli säker på vad som krävs i arbetet med vald texttyp.

 

Fas tre

I fas tre skriver vi gemensamt genom att ge inledningsmeningar, genretypiska drag och ord som vi hittat och samlat i de andra två faserna. Skriv gärna gemensamt på tavlan eller dela ett dokument i Google Drive eller i Classroom. Hur vi inleder och avslutar varierar, men tydlig modellering och exempelmeningar stöttar alltid eleven.

 

Fas fyra

I fas fyra till slut ska eleven vara varm i kläderna kring vad uppgiften/texttypen kräver och börja skriva individuellt. Även här kan texten på ett lekfullt sätt och utan för höga krav på omfång eller korrekthet få växa fram. Digitala hjälpmedel, modersmål och studiehandledning stödjer eleven i arbetets alla faser.

Syntolkning av bilden i dokumentet: I bilden finns en cirkel delad i fyra delar där varje fas är beskriven precis som i ovan text.

Mall Cirkelmodellen

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.