Ska det frivilliga vaccinationsprogrammet för barn i Sverige göras obligatoriskt? Denna fråga är synnerligen aktuell i Sverige av flera olika anledningar. Dels ser vi hur vaccinationsbenägenheten i landet sjunker och det som följd av detta uppstår utbrott av sjukdomar som vi tidigare ansett nästan utrotade och dels pågår en intensiv debatt både politisk och i sociala medier.

Denna resurs guidar dig som lärare om du vill låta eleverna undersöka frågan i klassrummet. Resursen används lämpligtvis som ett led i en redan pågående undervisning om etik och moral men kan användas som en enstaka övning om eleverna först orienteras med hjälp av information och länkar som bifogas i resursen.

 

Förankring

Etik är en del av det centrala innehållet i ämnet religionskunskap. Här ingår ”Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.”

 

Fördjupning

Resursen kopplas med fördel till arbetsområdet Att göra det rätta: om etik och moral, som finns tillgänglig i sin helhet här på Malmö delar. En annan lämplig resurs skulle kunna vara introduktionsfilmen kring de tre etikskolorna som ligger bland Malmö delars resurser under namnet Etikskolor – ingen vill veta var du köpt din tröja.    eller Google-presentationen om några olika etikskolor som också ligger där.

 

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN

Läs igenom resursen här och fundera på om det finns information som du själv har att tillägga. Sätt dig in i frågan lite extra om du inte känner att du har kunskapen som krävs. Några användbara källor: Vaccinationsmyter, motionen för allmänt, obligatoriskt vaccinationsprogram, Italien inför vaccinationstvång, rapport om det svenska vaccinationsprogrammetopinionsinlägg mot obligatorisk vaccination. Om du under lektionen tänker dela in eleverna i grupper – tänk ut dessa grupper i förväg.

 

Förankring

För att eleverna ska kunna jobba med denna resurs behöver de först ges grundläggande kunskaper i några av de vanligaste etikskolorna och hur de identifierar relevanta värden i en diskussion. Har de inte det: byt resurs och återkom hit när de är varma i kläderna. Om de har dessa förkunskaper så är det bara att gå vidare.

 

GENOMFÖRANDE: Obligatoriskt vaccinationsprogram – det perfekta etiska dilemmat

Ska det frivilliga vaccinationsprogrammet för barn i Sverige göras obligatoriskt? Ställ frågan till eleverna och låt dem arbeta med detta. Eleverna måste först göra grundläggande efterforskningar om de känner att de inte har relevanta kunskaper (hänvisa kanske till de länkar för fortsatt läsning som jag gav dig som lärare längre upp) och sedan ta sig an frågan. Först bör de svara på om detta över huvud taget är ett etiskt dilemma (står väsentliga värden emot varandra) och om de finner att så är fallet: vad skulle de vanligaste etikskolorna säga i frågan? Avslutningsvis bör de själva formulera sin egen ståndpunkt och förbereda argument som de kan framföra i en potentiell debatt i frågan.

Medan eleverna jobbar med uppgiften går du som lärare lämpligtvis runt och assisterar. Hjälp dem med att dra paralleller till andra liknande situationer och dilemman för att dels hjälpa dem renodla sina tankar och argument och dels för att hjälpa dem att se de bakomliggande principer som kan vara liknande även om den faktiska frågan skiljer sig åt (exempelvis abort, eutanasi, att rädda livet på någon som aktivt motsätter sig behandling etc.).

 

För läraren: är det då ett etiskt dilemma?

Ja, det får det väl rimligtvis sägas vara. Å ena sidan handlar det bokstavligen om liv och död då bristande vaccinering kan orsaka skada inte bara på ditt eget barn utan även andra barn. Å andra sidan handlar det om rätten att bestämma över sin egen (eller i detta fall: ditt barns, kropp) – vilket ju också är mycket centralt värde.

 

Vad säger etikskolorna?

Pliktetiken: Pliktetikens moraliska imperativ säger att en princip bör vara så centralt att du skulle vilja upphöja det till allmän lag för att det ska vara tillämpbart. Så i denna fråga är det väl mest en fråga om vilken princip vi pratar om?  I detta fall handlar det kanske om principen att staten bör ges rätten att ignorera personlig integritet för att skydda befolkningsgruppen för stor risk? Eller kanske: för att rädda liv kan den personliga integriteten alltid åsidosättas (jmfr: är det rätt att ge blodtransfusioner till de som av religiösa skäl motsätter sig). Samtidigt säger Kant att vi inte kan behandla en människa enbart som ett medel för att uppnå egen eller allmännytta, utan alltid på
ett sätt som målet i sig – dvs. det allmänna människovärdet, förutsätter. Pliktetikens position i denna frågar är alltså inte självklar.

Konsekvensetiken. Konsekvensetikens princip väger effekterna av ett handlande och mäter om handlingen på det sätt är bra eller dåligt. Kortsiktigt skulle ett obligatorium öka mängden vaccinerade barn och därför på vetenskapliga grunder minska antalet insjuknade och döda. Ergo: konsekvensetiken stöder ett obligatorium. På lång sikt skulle ett förbud kanske få negativa effekter som förs fram av vissa i debatten. Ett obligatorium kanske minskar förtroendet för hela vaccinationsprogrammet och skulle på detta sätta vara kontraproduktivt i längden. Ergo: konsekvensetiken stöder inte ett obligatorium. Här beror det på hur eleverna väger kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Sinnelagsetiken. Sinnelagsetiken koncentrerar sig på motivet bakom obligatoriet. Vad är syftet? Här är det enklare. Syftet med ett obligatorium är att minska antalet insjuknade och döda barn. Det finns inget bakomliggande motiv. Sinnelagsetikerna bör rimligtvis stödja ett obligatorium.

 

GENOMFÖRANDE: Presentation eller debatt

Övningen avslutas lämpligtvis genom att eleverna antingen presenterar sina insikter i en gemensam genomgång där olika perspektiv och tankegångar lyfts och sätts fokus på,  eller i form av en debatt där eleverna väljer sida och i debattform försöker övertyga varandra om med hjälp av argument de tänkt på och formulerat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.