Gå direkt till innehållet

Lektionsmål:Medvetandegör aktuella forskningsområden inom naturvetenskapen och andra områden. Eleven får en insikt om att det finns möjligheter för eleven att bli forskare och att det finns en varierad mängd olika forskningsområden.

Frågor som ”Vilka förkunskaper har eleverna om en forskare? Vem är det? Hur ser han/hon ut?”, bearbetas.

Därefter ”träffar” eleven forskare som berättar om sina jobb och eleven kopplar forskningen till sitt egna liv. Avslutet på lektionen blir att ställa frågor till en forskare via Lund Universitets frågelåda, vars svar sedan redovisas för medarbetarna i klassen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Moment 1: Vem är det som forskar?

Lektion 1: Vem är forskare?

Till lärare

Vilka förkunskaper har eleverna om en forskare? Vem är det? Hur ser han/hon ut?:

a) Låt eleverna skissa en bild över hur en forskare ser ut och vad han/hon gör. Skriv inga namn på skisserna. 

Rita på papper och sätt upp bilderna sätts på en vägg/läggs på ett bord. Fördelen med att visa bilderna är att det ger träning att visa sitt alster för andra då det blir ett underlag för ett gemensamt arbete. Det är upp till dig som lärare att avgöra om klassen är redo för ett sådant här moment.

b) Alla ritade bilder visas för eleverna och ni söker tillsammans efter gemensamma drag i bilderna.

c) Låt eleverna prata och diskutera med varandra. Se till att alla har några att prata med.

Exempel på frågor att ställa till eleverna då de har bilderna framför sig:

 • Är det en man eller kvinna som förekommer mest?
 • Är det provrör med i bilderna eller ej?
 • Visar det att personen har ett aningen ”crazy” utseende”? Smäller det? Finns något i bilden som antyder till att forskaren sysslar med kemiska experiment?

d) Sammanställ karaktäristiska drag som framkommer i bilderna. Det kan du göra genom att ringa in på bilderna, skriva en lista på tavlan eller rita en ny bild med de karaktäristiska dragen på tavlan.

 

Till elever

Hur ser en forskare ut?

 1. Rita en bild över hur DU tycker att en forskare ser ut. Läraren berättar/visar om du ska rita på ett papper eller i ett digitalt verktyg.

Skriv INTE ditt namn på bilden. Om du ritar i ett digitalt verktyg, skriver du ett påhittat namn det vill säga inte ditt riktiga namn.

 

 

 

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 2: Karin och du träffar Sveriges häftigaste forskare!

Lektion 1: Vem är forskare?

Till lärare

Eleverna väljer två filmer att titta på, på sidorna Vetenskapsfestivalen (se nedan) där forskare kort beskriver sin forskning och/eller Göteborgs Universitets sida.

I klassen kan ni tillsammans titta på ett första videoklipp på storskärm som du väljer. Du visar sedan Drive-dokumentet som du delar med eleverna. Du leder en demonstration om hur du vill att strukturen ska var i dokumentet (om elevnamn ska skrivas eller ej, om texten ska delas upp i rubriker ex vilken film som eleven refererar till). Därefter fortsätter eleverna på egen hand.

Efter varje film funderar eleven på vilken betydelse som forskaren, och forskningen, har på hennes egen nutid samt framtid. Eleven beskriver kortfattat vad forskaren pratar om i videoklippet.

(I nästa moment, 3, sker en uppföljning av detta moment: Texterna läses på storskärm tillsammans och respektive elev gör tillägg om hon/han önskar).

Till elever

 1. Du går in på länkarna nedan.
 2. Välj ett första videoklipp.
 3. Titta på videoklippet.
 4. Beskriv kort vad forskaren pratar om. Anteckna din beskrivning eller skriv stödord.
 5. Fundera på vilken betydelse som forskaren/forskningen har för dig nu och din framtid?
 6. Välj ett annat videoklipp.
 7. Titta på videoklippet.
 8. Beskriv kort vad forskaren pratar om.
 9. Fundera sedan vilken betydelse som forskaren/forskningen har för dig nu och din framtid?
 10. Skriv ner några av dina tankar kring hur forskaren/forskningen påverkar dig? Du väljer fritt bland all information du lyssnat på.
 11. Skriv i Drive-dokumentet som läraren har delat med dig.
 12. Läs varandras texter tyst efterhand.
 13. Berätta för någon vad du lärt dig för nytt. Ge tre exempel.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 3: Dags att ställa frågor till en forskare!

Lektion 1: Vem är forskare?

Till lärare

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN

 • Gå igenom webbsidan först. Kontrollera var eleverna ska ställa sina frågor någonstans (du klickar på listan med ”Fråga om …”).
 • Eleverna delas in i grupper (tre-fyra stycken per grupp) och presenterar sina beskrivningar och funderingar från moment 2.

 

LEKTIONSGÅNG

Sedan är det dags för eleverna att formulera frågor till forskarna vid Lunds Universitet. För att undvika att det bara ska handla om faktafrågor ge eleverna tips att också rikta in frågorna på exempelvis:

 • varför de forskar och
 • när de bestämde sig för att börja forska
 • hur tidigare skolgång var d v s hur de var i skolan samt
 • om det är något som eleverna vill lära sig mer om och om forskaren kan ge tips.

Läraren tittar igenom de olika ämnesområdena innan. Det är viktigt att veta var frågorna ska ställas på webbsidan det vill säga inom vilket ämne.

Visa webbsidan och var man ställer frågorna. Förklara i samband med detta orden zoofysiologi och geologi som förekommer i listan på ämnen.

I slutet av momentet lämnar eleverna in de frågor som de vill ställa till frågelådan och i vilket ämne. Du som lärare bestämmer om elevernas frågor ska skrivas in i det delade dokumentet eller på papper. Du kontrollerar sedan frågorna och beslutar under vilket ämne de ska ställas.

Svaren på frågorna från forskaren kommer att dröja. Därför ligger arbetet med svaren, i moment 4 som genomförs senare vid egenvald tidpunkt, då svaren erhållits.

Till elever

 1. Samla er i grupper som läraren berättat/visat för dig.
 2. Ta fram drivedokumentet som läraren delade med dig i moment 2 (där du beskrev ett videoklipp där en forskare berättade om sin forskning och du skrev en kort förklaring med egna ord, du skrev också hur forskningen kan påverka dig i nutid och framtid).
 3. Bestäm vem som ska börja att berätta.
 4. Alla öppnar det delade dokumentet.
 5. Välj ut vem som ska berätta, dra lott om ingen vill börja.
 6. Berätta för dina medarbetare vad forskningen handlade om och hur den påverkar dig.
 7. Ställ frågor om innehållet till den som precis har berättat. Var nyfiken på varandras tankar!
 8. Dags för nästa berättare…
 9. När alla har berättat ska gruppen formulera en fråga till en eller flera forskare. Ta hjälp av de frågor som ni ställt till varandra då ni har berättat för varandra.
 10. Skriv en eller två fråga på ett papper.
 11. Gå in på sidan och bestäm er för i vilket ämne ni vill ställa frågan.
 12. Skriv ämnet ni väljer under er formulerade fråga (på ett papper eller i ett drivedokument, som läraren har delat).
 13. Visa läraren!
 14. Läraren ger klartecken att leverera frågan eller ger tips till förbättringar.
 15. Gör eventuella förbättringar. Kolla av med läraren att frågan och ämnet är OK!
 16. Skriv in frågan på korrekt plats.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Moment 4: Kolla svaret!

Lektion 1: Vem är forskare?

Till lärare

Följande moment måste genomföras mycket senare än moment 3 i o m att det tar tid att erhålla svar från forskarna!

När svaren har erhållits är det dags att göra en uppföljning av frågorna, som skrevs till forskarna.

Grupperna tar reda på vilka svar de fick.

Eleverna visar och berättar om sina svar från forskarna. Du som lärare väljer att redovisningen sker i helklass eller halvklass (många elever är stolta över svaren och vill gärna redovisa, men där kan givetvis finnas motsatser). 

Till elever

Dags att låta medarbetarna få reda på svaret på er fråga ni ställde till forskaren. Läraren talar om hur ni ska redovisa (i halvklass/helklass/…)

 1. Samla gruppen som skrev frågan/frågorna.
 2. Läs svaret.
 3. Förklara svaret för varandra. Se till att alla förstår. Stötta varandra.
 4. Förbered en mycket kort presentation av frågan och svaret.
 5. Försök att hitta en bild på forskaren, som har svarat er på Internet.
 6. Dags för presentation: Koppla in en av gruppens chromebooks till projektorn/storskärmen.
 7. Ta fram bilden på forskaren.
 8. Berätta för de andra i klassen vilken fråga ni ställde och vad forskaren svarade er. Fördela presentationen på alla medarbetare i gruppen.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.