Gå direkt till innehållet

Det här arbetet är ett fortbildningsmaterial och handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens:

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

 

Det här arbetsområdet handlar om den tredje aspekten – att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Arbetsområdet ingår i ett övergripande kursmaterial: MIK för lärare och bibliotekarier. Nedan följer ett avsnitt som saxats ur ovan nämnda kommentarsmaterial: 

 

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

Den här aspekten av digital kompetens handlar om att utveckla förmågan att granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet. Detta omfattar bland annat att kunna sovra i ett stort informationsmaterial samt att ställa frågor och begränsa sökningarna för att få fram den information som eftersöks. Det handlar också om att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själv och andra.

Det ökade digitala informationsflödet ökar också tillgången till källor i digital form. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga och sin förmåga att söka och sammanställa information från olika slags källmaterial, både i digital och i annan form.  

I ämnesplanen i samhällskunskap står det att undervisningen ska utveckla elevernas medie- och informationskunnighet. Det innebär bland annat att eleverna ska utveckla sina kunskaper om metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form samt sin förmåga att värdera källornas relevans och trovärdighet.

Även undervisningen i svenska och svenska som andraspråk ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. I läroplanerna står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. I undervisningen i samhällskunskap kan det exempelvis handla om att utveckla elevernas kunskaper om hur olika grupper och individer tar emot och sänder information med hjälp av bland annat sociala medier.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Nätetikett och ansvar

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet. Den här delen ger en introduktion till nätetikett i förhållande till digitala medier och teknik. Syftet är att lärare och bibliotekarier...

Informationssökning och sökkritik

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet. Den här delen ger en introduktion till informationssökning och sökkritik. Syftet är att lärare och bibliotekarier ska få verktyg att ut...

Källkritik

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet . Den här delen ger en introduktion till källkritik. Syftet är att lärare och bibliotekarier ska få verktyg att utveckla sin undervisnin...